รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด มุกดาหาร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองมุกดาหาร 183 183 100.00 0 0.00 2 1.09 14 7.65 71 38.80 13 7.10 83 45.36 167 91.26
นิคมคำสร้อย 79 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดอนตาล 63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ดงหลวง 60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คำชะอี 88 23 26.14 2 2.27 1 1.14 0 0.00 1 1.14 1 1.14 18 20.45 20 22.73
หว้านใหญ่ 43 36 83.72 0 0.00 6 13.95 1 2.33 19 44.19 4 9.30 6 13.95 29 67.44
หนองสูง 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 560 242 43.21 2 0.36 9 1.61 15 2.68 91 16.25 18 3.21 107 19.11 216 38.57