รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด นครพนม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครพนม 190 29 15.26 0 0.00 1 0.53 0 0.00 13 6.84 1 0.53 14 7.37 28 14.74
ปลาปาก 85 85 100.00 2 2.35 0 0.00 6 7.06 2 2.35 12 14.12 63 74.12 77 90.59
ท่าอุเทน 111 111 100.00 0 0.00 0 0.00 2 1.80 6 5.41 23 20.72 80 72.07 109 98.20
บ้านแพง 66 66 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 27.27 15 22.73 33 50.00 66 100.00
ธาตุพนม 136 136 100.00 0 0.00 2 1.47 0 0.00 16 11.76 15 11.03 103 75.74 134 98.53
เรณูนคร 91 91 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.10 28 30.77 20 21.98 42 46.15 90 98.90
นาแก 143 142 99.30 0 0.00 3 2.10 4 2.80 44 30.77 18 12.59 73 51.05 135 94.41
ศรีสงคราม 109 108 99.08 1 0.92 3 2.75 0 0.00 25 22.94 29 26.61 50 45.87 104 95.41
นาหว้า 68 68 100.00 0 0.00 1 1.47 7 10.29 7 10.29 34 50.00 19 27.94 60 88.24
โพนสวรรค์ 90 90 100.00 0 0.00 0 0.00 11 12.22 17 18.89 26 28.89 36 40.00 79 87.78
นาทม 38 28 73.68 0 0.00 1 2.63 2 5.26 5 13.16 1 2.63 19 50.00 25 65.79
วังยาง 27 23 85.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.70 7 25.93 15 55.56 23 85.19
รวม 1,154 977 84.66 3 0.26 11 0.95 33 2.86 182 15.77 201 17.42 547 47.40 930 80.59