รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สกลนคร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 228 22 9.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 9.65 0 0.00 0 0.00 22 9.65
กุสุมาลย์ 71 17 23.94 0 0.00 0 0.00 1 1.41 0 0.00 16 22.54 0 0.00 16 22.54
กุดบาก 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พรรณานิคม 143 5 3.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.40 3 2.10 5 3.50
พังโคน 80 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วาริชภูมิ 74 31 41.89 0 0.00 1 1.35 1 1.35 5 6.76 1 1.35 23 31.08 29 39.19
นิคมน้ำอูน 29 26 89.66 0 0.00 0 0.00 11 37.93 7 24.14 7 24.14 1 3.45 15 51.72
วานรนิวาส 183 1 0.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.55 1 0.55
คำตากล้า 61 1 1.64 0 0.00 0 0.00 1 1.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านม่วง 98 1 1.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.02 0 0.00 0 0.00 1 1.02
อากาศอำนวย 94 6 6.38 0 0.00 0 0.00 1 1.06 0 0.00 1 1.06 4 4.26 5 5.32
สว่างแดนดิน 189 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ส่องดาว 46 26 56.52 1 2.17 1 2.17 22 47.83 0 0.00 1 2.17 1 2.17 2 4.35
เต่างอย 32 7 21.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 21.88 0 0.00 0 0.00 7 21.88
โคกศรีสุพรรณ 53 1 1.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.89 0 0.00 0 0.00 1 1.89
เจริญศิลป์ 60 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โพนนาแก้ว 53 1 1.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.89 0 0.00 0 0.00 1 1.89
ภูพาน 65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,599 145 9.07 1 0.06 2 0.13 37 2.31 44 2.75 28 1.75 33 2.06 105 6.57