รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด กาฬสินธุ์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองกาฬสินธุ์ 185 1 0.54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.54 1 0.54
นามน 67 26 38.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.99 24 35.82 26 38.81
กมลาไสย 111 10 9.01 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 9.01 10 9.01
ร่องคำ 40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กุฉินารายณ์ 145 11 7.59 1 0.69 0 0.00 3 2.07 2 1.38 1 0.69 4 2.76 7 4.83
เขาวง 71 12 16.90 1 1.41 0 0.00 5 7.04 3 4.23 1 1.41 2 2.82 6 8.45
ยางตลาด 208 208 100.00 0 0.00 4 1.92 2 0.96 24 11.54 24 11.54 154 74.04 202 97.12
ห้วยเม็ก 84 1 1.19 0 0.00 0 0.00 1 1.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สหัสขันธ์ 85 25 29.41 0 0.00 0 0.00 2 2.35 12 14.12 3 3.53 8 9.41 23 27.06
คำม่วง 71 10 14.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.41 9 12.68 10 14.08
ท่าคันโท 60 60 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 45.00 0 0.00 33 55.00 60 100.00
หนองกุงศรี 113 1 0.88 1 0.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สมเด็จ 94 18 19.15 2 2.13 0 0.00 2 2.13 1 1.06 8 8.51 5 5.32 14 14.89
ห้วยผึ้ง 52 27 51.92 0 0.00 0 0.00 2 3.85 3 5.77 2 3.85 20 38.46 25 48.08
สามชัย 47 1 2.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.13 0 0.00 0 0.00 1 2.13
นาคู 55 6 10.91 2 3.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 7.27 4 7.27
ดอนจาน 48 25 52.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.08 1 2.08 23 47.92 25 52.08
ฆ้องชัย 48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,584 442 27.90 7 0.44 4 0.25 17 1.07 74 4.67 43 2.71 297 18.75 414 26.14