รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองร้อยเอ็ด 221 41 18.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1.81 7 3.17 30 13.57 41 18.55
เกษตรวิสัย 175 19 10.86 0 0.00 2 1.14 2 1.14 1 0.57 1 0.57 13 7.43 15 8.57
ปทุมรัตต์ 101 10 9.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 9.90 10 9.90
จตุรพักตรพิมาน 150 117 78.00 0 0.00 1 0.67 1 0.67 11 7.33 2 1.33 102 68.00 115 76.67
ธวัชบุรี 147 96 65.31 0 0.00 0 0.00 6 4.08 4 2.72 5 3.40 81 55.10 90 61.22
พนมไพร 160 40 25.00 1 0.63 0 0.00 2 1.25 2 1.25 20 12.50 15 9.38 37 23.13
โพนทอง 196 53 27.04 0 0.00 1 0.51 1 0.51 13 6.63 2 1.02 36 18.37 51 26.02
โพธิ์ชัย 112 40 35.71 0 0.00 0 0.00 2 1.79 3 2.68 8 7.14 27 24.11 38 33.93
หนองพอก 120 62 51.67 0 0.00 2 1.67 27 22.50 29 24.17 1 0.83 3 2.50 33 27.50
เสลภูมิ 235 234 99.57 1 0.43 1 0.43 21 8.94 41 17.45 60 25.53 110 46.81 211 89.79
สุวรรณภูมิ 199 190 95.48 0 0.00 1 0.50 2 1.01 18 9.05 25 12.56 144 72.36 187 93.97
เมืองสรวง 49 48 97.96 0 0.00 0 0.00 3 6.12 3 6.12 1 2.04 41 83.67 45 91.84
โพนทราย 57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อาจสามารถ 139 29 20.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 20.86 29 20.86
เมยวดี 43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีสมเด็จ 82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จังหาร 110 11 10.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 10.00 11 10.00
เชียงขวัญ 66 22 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 30.30 2 3.03 0 0.00 22 33.33
หนองฮี 54 17 31.48 0 0.00 0 0.00 5 9.26 6 11.11 0 0.00 6 11.11 12 22.22
ทุ่งเขาหลวง 51 1 1.96 0 0.00 1 1.96 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,467 1,030 41.75 2 0.08 9 0.36 72 2.92 155 6.28 134 5.43 658 26.67 947 38.39