รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด มหาสารคาม
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองมหาสารคาม 215 21 9.77 3 1.40 0 0.00 2 0.93 3 1.40 4 1.86 9 4.19 16 7.44
แกดำ 88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โกสุมพิสัย 233 7 3.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.43 6 2.58 7 3.00
กันทรวิชัย 183 11 6.01 1 0.55 0 0.00 7 3.83 3 1.64 0 0.00 0 0.00 3 1.64
เชียงยืน 116 20 17.24 0 0.00 0 0.00 1 0.86 0 0.00 2 1.72 17 14.66 19 16.38
บรบือ 209 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาเชือก 145 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พยัคฆภูมิพิสัย 227 20 8.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 0.88 18 7.93 20 8.81
วาปีปทุม 247 136 55.06 0 0.00 9 3.64 9 3.64 39 15.79 18 7.29 61 24.70 118 47.77
นาดูน 94 45 47.87 0 0.00 0 0.00 9 9.57 29 30.85 1 1.06 6 6.38 36 38.30
ยางสีสุราช 91 63 69.23 0 0.00 1 1.10 11 12.09 30 32.97 13 14.29 8 8.79 51 56.04
กุดรัง 85 27 31.76 0 0.00 0 0.00 1 1.18 1 1.18 15 17.65 10 11.76 26 30.59
ชื่นชม 47 11 23.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 10.64 0 0.00 6 12.77 11 23.40
รวม 1,980 361 18.23 4 0.20 10 0.51 40 2.02 110 5.56 56 2.83 141 7.12 307 15.51