รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด เลย
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองเลย 175 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาด้วง 41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เชียงคาน 82 30 36.59 0 0.00 0 0.00 6 7.32 7 8.54 1 1.22 16 19.51 24 29.27
ปากชม 50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ด่านซ้าย 99 92 92.93 0 0.00 1 1.01 23 23.23 37 37.37 5 5.05 26 26.26 68 68.69
นาแห้ว 34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูเรือ 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าลี่ 47 19 40.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 17.02 1 2.13 10 21.28 19 40.43
วังสะพุง 144 84 58.33 1 0.69 2 1.39 0 0.00 22 15.28 11 7.64 48 33.33 81 56.25
ภูกระดึง 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูหลวง 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ผาขาว 64 37 57.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.69 1 1.56 33 51.56 37 57.81
เอราวัณ 47 10 21.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4.26 0 0.00 8 17.02 10 21.28
หนองหิน 34 8 23.53 4 11.76 0 0.00 3 8.82 1 2.94 0 0.00 0 0.00 1 2.94
รวม 964 280 29.05 5 0.52 3 0.31 32 3.32 80 8.30 19 1.97 141 14.63 240 24.90