รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด อุดรธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุดรธานี 332 14 4.22 0 0.00 0 0.00 1 0.30 11 3.31 0 0.00 2 0.60 13 3.92
กุดจับ 90 1 1.11 1 1.11 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองวัวซอ 78 5 6.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 6.41 5 6.41
กุมภวาปี 176 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โนนสะอาด 66 3 4.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.55 3 4.55
หนองหาน 163 10 6.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 4.91 0 0.00 2 1.23 10 6.13
ทุ่งฝน 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ไชยวาน 51 7 13.73 0 0.00 1 1.96 1 1.96 0 0.00 0 0.00 5 9.80 5 9.80
ศรีธาตุ 86 6 6.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6.98 0 0.00 0 0.00 6 6.98
วังสามหมอ 72 28 38.89 1 1.39 0 0.00 6 8.33 12 16.67 5 6.94 4 5.56 21 29.17
บ้านดุง 190 15 7.89 1 0.53 0 0.00 1 0.53 4 2.11 0 0.00 9 4.74 13 6.84
บ้านผือ 164 6 3.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.61 5 3.05 6 3.66
น้ำโสม 85 39 45.88 4 4.71 1 1.18 7 8.24 15 17.65 3 3.53 9 10.59 27 31.76
เพ็ญ 169 1 0.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.59 1 0.59
สร้างคอม 53 1 1.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.89 0 0.00 1 1.89
หนองแสง 38 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นายูง 42 6 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 11.90 1 2.38 0 0.00 6 14.29
พิบูลย์รักษ์ 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กู่แก้ว 37 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจักษ์ศิลปาคม 41 2 4.88 0 0.00 0 0.00 2 4.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,007 144 7.17 7 0.35 2 0.10 18 0.90 61 3.04 11 0.55 45 2.24 117 5.83