รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ขอนแก่น
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองขอนแก่น 369 125 33.88 31 8.40 0 0.00 17 4.61 26 7.05 12 3.25 39 10.57 77 20.87
บ้านฝาง 75 10 13.33 0 0.00 0 0.00 4 5.33 5 6.67 0 0.00 1 1.33 6 8.00
พระยืน 53 53 100.00 0 0.00 1 1.89 5 9.43 12 22.64 9 16.98 26 49.06 47 88.68
หนองเรือ 149 138 92.62 3 2.01 4 2.68 23 15.44 25 16.78 12 8.05 71 47.65 108 72.48
ชุมแพ 160 103 64.38 1 0.63 4 2.50 12 7.50 21 13.13 13 8.13 52 32.50 86 53.75
สีชมพู 124 35 28.23 1 0.81 0 0.00 7 5.65 9 7.26 0 0.00 18 14.52 27 21.77
น้ำพอง 168 156 92.86 0 0.00 2 1.19 16 9.52 60 35.71 21 12.50 57 33.93 138 82.14
อุบลรัตน์ 71 3 4.23 1 1.41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.82 2 2.82
กระนวน 123 3 2.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.63 1 0.81 3 2.44
บ้านไผ่ 140 21 15.00 3 2.14 0 0.00 4 2.86 5 3.57 5 3.57 4 2.86 14 10.00
เปือยน้อย 32 32 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 3.13 1 3.13 30 93.75 32 100.00
พล 146 22 15.07 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 15.07 0 0.00 0 0.00 22 15.07
แวงใหญ่ 63 18 28.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.59 1 1.59 16 25.40 18 28.57
แวงน้อย 74 74 100.00 0 0.00 0 0.00 2 2.70 14 18.92 1 1.35 57 77.03 72 97.30
หนองสองห้อง 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูเวียง 120 114 95.00 0 0.00 1 0.83 5 4.17 46 38.33 7 5.83 55 45.83 108 90.00
มัญจาคีรี 118 118 100.00 0 0.00 7 5.93 29 24.58 45 38.14 5 4.24 32 27.12 82 69.49
ชนบท 80 22 27.50 1 1.25 1 1.25 0 0.00 0 0.00 10 12.50 10 12.50 20 25.00
เขาสวนกวาง 56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภูผาม่าน 42 42 100.00 0 0.00 1 2.38 2 4.76 27 64.29 4 9.52 8 19.05 39 92.86
ซำสูง 35 22 62.86 0 0.00 0 0.00 5 14.29 3 8.57 1 2.86 13 37.14 17 48.57
โคกโพธิ์ไชย 40 18 45.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 15.00 1 2.50 11 27.50 18 45.00
หนองนาคำ 35 23 65.71 0 0.00 1 2.86 8 22.86 4 11.43 2 5.71 8 22.86 14 40.00
บ้านแฮด 46 35 76.09 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.17 1 2.17 33 71.74 35 76.09
โนนศิลา 65 29 44.62 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 44.62 29 44.62
เวียงเก่า 36 9 25.00 0 0.00 0 0.00 5 13.89 2 5.56 0 0.00 2 5.56 4 11.11
รวม 2,564 1,225 47.78 41 1.60 22 0.86 144 5.62 335 13.07 108 4.21 575 22.43 1,018 39.70