รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด หนองบัวลำภู
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองหนองบัวลำภู 183 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นากลาง 127 17 13.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.79 0 0.00 16 12.60 17 13.39
โนนสัง 107 101 94.39 0 0.00 1 0.93 3 2.80 40 37.38 8 7.48 49 45.79 97 90.65
ศรีบุญเรือง 158 8 5.06 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 1.90 0 0.00 5 3.16 8 5.06
สุวรรณคูหา 91 56 61.54 0 0.00 1 1.10 16 17.58 11 12.09 7 7.69 21 23.08 39 42.86
นาวัง 51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 717 182 25.38 0 0.00 2 0.28 19 2.65 55 7.67 15 2.09 91 12.69 161 22.45