รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด บึงกาฬ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองบึงกาฬ 132 20 15.15 0 0.00 0 0.00 4 3.03 10 7.58 0 0.00 6 4.55 16 12.12
พรเจริญ 69 58 84.06 0 0.00 0 0.00 7 10.14 27 39.13 8 11.59 16 23.19 51 73.91
โซ่พิสัย 95 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เซกา 144 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากคาด 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บึงโขงหลง 57 22 38.60 2 3.51 2 3.51 1 1.75 12 21.05 0 0.00 5 8.77 17 29.82
ศรีวิไล 51 9 17.65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 17.65 9 17.65
บุ่งคล้า 25 25 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4.00 4 16.00 20 80.00 25 100.00
รวม 637 134 21.04 2 0.31 2 0.31 12 1.88 50 7.85 12 1.88 56 8.79 118 18.52