รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด อำนาจเจริญ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอำนาจเจริญ 221 26 11.76 0 0.00 2 0.90 3 1.36 3 1.36 1 0.45 17 7.69 21 9.50
ชานุมาน 62 18 29.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 29.03 18 29.03
ปทุมราชวงศา 73 55 75.34 0 0.00 5 6.85 4 5.48 16 21.92 2 2.74 28 38.36 46 63.01
พนา 56 2 3.57 0 0.00 0 0.00 1 1.79 0 0.00 0 0.00 1 1.79 1 1.79
เสนางคนิคม 58 11 18.97 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 10.34 0 0.00 5 8.62 11 18.97
หัวตะพาน 85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลืออำนาจ 79 6 7.59 0 0.00 1 1.27 0 0.00 5 6.33 0 0.00 0 0.00 5 6.33
รวม 634 118 18.61 0 0.00 8 1.26 8 1.26 30 4.73 3 0.47 69 10.88 102 16.09