รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ยโสธร
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองยโสธร 213 67 31.46 1 0.47 1 0.47 4 1.88 25 11.74 14 6.57 22 10.33 61 28.64
ทรายมูล 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กุดชุม 128 95 74.22 0 0.00 3 2.34 4 3.13 43 33.59 17 13.28 28 21.88 88 68.75
คำเขื่อนแก้ว 115 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ป่าติ้ว 57 21 36.84 0 0.00 0 0.00 4 7.02 10 17.54 1 1.75 6 10.53 17 29.82
มหาชนะชัย 103 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ค้อวัง 45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เลิงนกทา 145 16 11.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.38 5 3.45 9 6.21 16 11.03
ไทยเจริญ 48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 908 199 21.92 1 0.11 4 0.44 12 1.32 80 8.81 37 4.07 65 7.16 182 20.04