รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด อุบลราชธานี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี 228 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีเมืองใหม่ 121 82 67.77 0 0.00 3 2.48 2 1.65 14 11.57 33 27.27 30 24.79 77 63.64
โขงเจียม 54 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขื่องใน 183 7 3.83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3.83 0 0.00 0 0.00 7 3.83
เขมราฐ 123 41 33.33 1 0.81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 40 32.52 40 32.52
เดชอุดม 243 19 7.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 7.41 1 0.41 0 0.00 19 7.82
นาจะหลวย 76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น้ำยืน 102 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บุณฑริก 127 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ตระการพืชผล 234 216 92.31 0 0.00 0 0.00 11 4.70 101 43.16 16 6.84 88 37.61 205 87.61
กุดข้าวปุ้น 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ม่วงสามสิบ 165 89 53.94 1 0.61 0 0.00 1 0.61 47 28.48 14 8.48 26 15.76 87 52.73
วารินชำราบ 220 16 7.27 1 0.45 0 0.00 0 0.00 14 6.36 1 0.45 0 0.00 15 6.82
พิบูลมังสาหาร 197 7 3.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 3.55 0 0.00 0 0.00 7 3.55
ตาลสุม 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โพธิ์ไทร 71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สำโรง 108 29 26.85 0 0.00 0 0.00 1 0.93 12 11.11 5 4.63 11 10.19 28 25.93
ดอนมดแดง 47 37 78.72 0 0.00 0 0.00 1 2.13 8 17.02 10 21.28 18 38.30 36 76.60
สิรินธร 76 76 100.00 0 0.00 1 1.32 0 0.00 6 7.89 4 5.26 65 85.53 75 98.68
ทุ่งศรีอุดม 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาเยีย 35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
นาตาล 64 24 37.50 1 1.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.56 22 34.38 23 35.94
เหล่าเสือโก้ก 55 30 54.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 5.45 3 5.45 24 43.64 30 54.55
สว่างวีระวงศ์ 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
น้ำขุ่น 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,829 673 23.79 4 0.14 4 0.14 16 0.57 237 8.38 88 3.11 324 11.45 649 22.94