รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ศรีสะเกษ
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ 165 1 0.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.61 1 0.61
ยางชุมน้อย 81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กันทรารมย์ 175 112 64.00 3 1.71 5 2.86 15 8.57 35 20.00 16 9.14 38 21.71 89 50.86
กันทรลักษ์ 279 26 9.32 10 3.58 0 0.00 0 0.00 4 1.43 10 3.58 2 0.72 16 5.73
ขุขันธ์ 287 52 18.12 0 0.00 0 0.00 10 3.48 30 10.45 1 0.35 11 3.83 42 14.63
ไพรบึง 81 4 4.94 0 0.00 1 1.23 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3.70 3 3.70
ปรางค์กู่ 141 5 3.55 0 0.00 0 0.00 5 3.55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ขุนหาญ 150 28 18.67 0 0.00 0 0.00 3 2.00 19 12.67 3 2.00 3 2.00 25 16.67
ราษีไศล 202 15 7.43 0 0.00 0 0.00 1 0.50 0 0.00 1 0.50 13 6.44 14 6.93
อุทุมพรพิสัย 240 2 0.83 1 0.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 0.42 1 0.42
บึงบูรพ์ 25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ห้วยทับทัน 81 29 35.80 2 2.47 1 1.23 2 2.47 1 1.23 4 4.94 19 23.46 24 29.63
โนนคูณ 82 2 2.44 0 0.00 0 0.00 2 2.44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีรัตนะ 90 8 8.89 0 0.00 1 1.11 1 1.11 2 2.22 1 1.11 3 3.33 6 6.67
น้ำเกลี้ยง 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังหิน 126 13 10.32 0 0.00 0 0.00 7 5.56 1 0.79 5 3.97 0 0.00 6 4.76
ภูสิงห์ 86 14 16.28 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 16.28 0 0.00 0 0.00 14 16.28
เมืองจันทร์ 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เบญจลักษ์ 67 12 17.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 17.91 12 17.91
พยุห์ 73 38 52.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 34.25 6 8.22 7 9.59 38 52.05
โพธิ์ศรีสุวรรณ 80 12 15.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 2.50 1 1.25 9 11.25 12 15.00
ศิลาลาด 44 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,682 373 13.91 16 0.60 8 0.30 46 1.72 133 4.96 48 1.79 122 4.55 303 11.30