รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สุรินทร์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสุรินทร์ 333 62 18.62 0 0.00 0 0.00 5 1.50 22 6.61 3 0.90 32 9.61 57 17.12
ชุมพลบุรี 129 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าตูม 177 36 20.34 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 9.04 1 0.56 19 10.73 36 20.34
จอมพระ 115 22 19.13 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 11.30 0 0.00 9 7.83 22 19.13
ปราสาท 251 142 56.57 1 0.40 1 0.40 2 0.80 17 6.77 22 8.76 99 39.44 138 54.98
กาบเชิง 86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รัตนบุรี 162 13 8.02 0 0.00 0 0.00 3 1.85 0 0.00 0 0.00 10 6.17 10 6.17
สนม 84 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศีขรภูมิ 236 45 19.07 8 3.39 1 0.42 0 0.00 20 8.47 8 3.39 8 3.39 36 15.25
สังขะ 207 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำดวน 51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สำโรงทาบ 100 44 44.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 6.00 1 1.00 37 37.00 44 44.00
บัวเชด 68 36 52.94 0 0.00 0 0.00 1 1.47 34 50.00 1 1.47 0 0.00 35 51.47
พนมดงรัก 55 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีณรงค์ 63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขวาสินรินทร์ 55 2 3.64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 3.64 2 3.64
โนนนารายณ์ 68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2,240 402 17.95 9 0.40 2 0.09 11 0.49 128 5.71 36 1.61 216 9.64 380 16.96