รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด บุรีรัมย์
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองบุรีรัมย์ 341 230 67.45 0 0.00 2 0.59 37 10.85 26 7.62 31 9.09 134 39.30 191 56.01
คูเมือง 106 106 100.00 0 0.00 1 0.94 9 8.49 24 22.64 12 11.32 60 56.60 96 90.57
กระสัง 168 92 54.76 0 0.00 0 0.00 3 1.79 0 0.00 3 1.79 86 51.19 89 52.98
นางรอง 208 174 83.65 0 0.00 2 0.96 0 0.00 0 0.00 1 0.48 171 82.21 172 82.69
หนองกี่ 108 108 100.00 0 0.00 0 0.00 6 5.56 35 32.41 14 12.96 53 49.07 102 94.44
ละหานทราย 84 77 91.67 0 0.00 0 0.00 7 8.33 18 21.43 11 13.10 41 48.81 70 83.33
ประโคนชัย 182 182 100.00 4 2.20 2 1.10 19 10.44 13 7.14 13 7.14 131 71.98 157 86.26
บ้านกรวด 117 115 98.29 0 0.00 0 0.00 5 4.27 27 23.08 13 11.11 70 59.83 110 94.02
พุทไธสง 97 96 98.97 0 0.00 0 0.00 1 1.03 15 15.46 3 3.09 77 79.38 95 97.94
ลำปลายมาศ 216 216 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 7.41 200 92.59 216 100.00
สตึก 179 179 100.00 0 0.00 1 0.56 6 3.35 42 23.46 9 5.03 121 67.60 172 96.09
ปะคำ 77 76 98.70 0 0.00 1 1.30 1 1.30 0 0.00 15 19.48 59 76.62 74 96.10
นาโพธิ์ 65 65 100.00 0 0.00 0 0.00 3 4.62 1 1.54 20 30.77 41 63.08 62 95.38
หนองหงส์ 100 100 100.00 0 0.00 1 1.00 2 2.00 4 4.00 12 12.00 81 81.00 97 97.00
พลับพลาชัย 67 47 70.15 0 0.00 0 0.00 5 7.46 13 19.40 1 1.49 28 41.79 42 62.69
ห้วยราช 80 80 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 8.75 6 7.50 67 83.75 80 100.00
โนนสุวรรณ 56 56 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 69.64 17 30.36 56 100.00
ชำนิ 63 56 88.89 1 1.59 0 0.00 0 0.00 2 3.17 1 1.59 52 82.54 55 87.30
บ้านใหม่ไชยพจน์ 55 2 3.64 1 1.82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.82 1 1.82
โนนดินแดง 37 35 94.59 0 0.00 0 0.00 2 5.41 14 37.84 0 0.00 19 51.35 33 89.19
บ้านด่าน 59 59 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 27.12 43 72.88 59 100.00
แคนดง 54 54 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.85 0 0.00 20 37.04 33 61.11 53 98.15
เฉลิมพระเกียรติ 67 60 89.55 2 2.99 0 0.00 1 1.49 5 7.46 19 28.36 33 49.25 57 85.07
รวม 2,586 2,265 87.59 8 0.31 10 0.39 108 4.18 246 9.51 275 10.63 1,618 62.57 2,139 82.71