รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนครราชสีมา 367 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ครบุรี 153 45 29.41 0 0.00 0 0.00 11 7.19 18 11.76 0 0.00 16 10.46 34 22.22
เสิงสาง 86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
คง 161 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านเหลื่อม 39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
จักราช 109 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โชคชัย 132 34 25.76 1 0.76 0 0.00 0 0.00 10 7.58 12 9.09 11 8.33 33 25.00
ด่านขุนทด 237 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โนนไทย 133 40 30.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 1.50 5 3.76 33 24.81 40 30.08
โนนสูง 210 66 31.43 2 0.95 1 0.48 2 0.95 41 19.52 15 7.14 5 2.38 61 29.05
ขามสะแกแสง 72 17 23.61 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1.39 0 0.00 16 22.22 17 23.61
บัวใหญ่ 145 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประทาย 151 48 31.79 0 0.00 0 0.00 8 5.30 20 13.25 0 0.00 20 13.25 40 26.49
ปักธงชัย 215 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พิมาย 246 59 23.98 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 4.07 2 0.81 47 19.11 59 23.98
ห้วยแถลง 120 27 22.50 0 0.00 0 0.00 10 8.33 0 0.00 0 0.00 17 14.17 17 14.17
ชุมพวง 149 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สูงเนิน 142 16 11.27 0 0.00 0 0.00 2 1.41 7 4.93 0 0.00 7 4.93 14 9.86
ขามทะเลสอ 46 10 21.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 21.74 0 0.00 0 0.00 10 21.74
สีคิ้ว 170 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากช่อง 247 23 9.31 0 0.00 5 2.02 2 0.81 10 4.05 0 0.00 6 2.43 16 6.48
หนองบุญมาก 104 13 12.50 0 0.00 0 0.00 1 0.96 5 4.81 0 0.00 7 6.73 12 11.54
แก้งสนามนาง 56 56 100.00 0 0.00 0 0.00 1 1.79 24 42.86 9 16.07 22 39.29 55 98.21
โนนแดง 65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังน้ำเขียว 83 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เทพารักษ์ 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เมืองยาง 46 33 71.74 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 43.48 0 0.00 13 28.26 33 71.74
พระทองคำ 75 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลำทะเมนชัย 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บัวลาย 45 26 57.78 1 2.22 0 0.00 1 2.22 11 24.44 1 2.22 12 26.67 24 53.33
สีดา 50 13 26.00 0 0.00 0 0.00 3 6.00 10 20.00 0 0.00 0 0.00 10 20.00
เฉลิมพระเกียรติ 62 23 37.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 37.10 23 37.10
รวม 4,034 549 13.61 4 0.10 6 0.15 41 1.02 199 4.93 44 1.09 255 6.32 498 12.35