รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สระแก้ว
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสระแก้ว 139 36 25.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 25.90 36 25.90
คลองหาด 71 58 81.69 0 0.00 1 1.41 0 0.00 16 22.54 18 25.35 23 32.39 57 80.28
ตาพระยา 64 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังน้ำเย็น 94 81 86.17 0 0.00 0 0.00 2 2.13 66 70.21 2 2.13 11 11.70 79 84.04
วัฒนานคร 115 53 46.09 0 0.00 3 2.61 10 8.70 33 28.70 5 4.35 2 1.74 40 34.78
อรัญประเทศ 132 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขาฉกรรจ์ 81 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โคกสูง 41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วังสมบูรณ์ 48 12 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 25.00 12 25.00
รวม 785 240 30.57 0 0.00 4 0.51 12 1.53 115 14.65 25 3.18 84 10.70 224 28.54