รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ปราจีนบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองปราจีนบุรี 164 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
กบินทร์บุรี 212 5 2.36 0 0.00 0 0.00 1 0.47 0 0.00 1 0.47 3 1.42 4 1.89
นาดี 63 3 4.76 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 4.76 3 4.76
บ้านสร้าง 89 1 1.12 1 1.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ประจันตคาม 106 33 31.13 1 0.94 1 0.94 2 1.89 7 6.60 0 0.00 22 20.75 29 27.36
ศรีมหาโพธิ 90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีมโหสถ 25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 749 42 5.61 2 0.27 1 0.13 3 0.40 7 0.93 1 0.13 28 3.74 36 4.81