รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด จันทบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองจันทบุรี 113 10 8.85 0 0.00 8 7.08 0 0.00 2 1.77 0 0.00 0 0.00 2 1.77
ขลุง 101 10 9.90 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 9.90 0 0.00 10 9.90
ท่าใหม่ 132 12 9.09 0 0.00 0 0.00 6 4.55 6 4.55 0 0.00 0 0.00 6 4.55
โป่งน้ำร้อน 47 4 8.51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.13 3 6.38 4 8.51
มะขาม 59 19 32.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 22.03 2 3.39 4 6.78 19 32.20
แหลมสิงห์ 65 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สอยดาว 70 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
แก่งหางแมว 66 5 7.58 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 7.58 0 0.00 0 0.00 5 7.58
นายายอาม 67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขาคิชฌกูฏ 45 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 765 60 7.84 0 0.00 8 1.05 6 0.78 26 3.40 13 1.70 7 0.92 46 6.01