รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ชลบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชลบุรี 155 44 28.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 25 16.13 10 6.45 9 5.81 44 28.39
บ้านบึง 52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
หนองใหญ่ 24 5 20.83 1 4.17 2 8.33 0 0.00 2 8.33 0 0.00 0 0.00 2 8.33
บางละมุง 71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พานทอง 76 48 63.16 1 1.32 3 3.95 2 2.63 5 6.58 5 6.58 32 42.11 42 55.26
พนัสนิคม 197 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศรีราชา 82 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกาะสีชัง 7 7 100.00 0 0.00 0 0.00 7 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สัตหีบ 43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ่อทอง 47 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เกาะจันทร์ 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 781 104 13.32 2 0.26 5 0.64 9 1.15 32 4.10 15 1.92 41 5.25 88 11.27