รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ชัยนาท
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 100 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
มโนรมย์ 40 1 2.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2.50 1 2.50
วัดสิงห์ 51 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สรรพยา 55 6 10.91 0 0.00 0 0.00 1 1.82 0 0.00 3 5.45 2 3.64 5 9.09
สรรคบุรี 97 4 4.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4.12 0 0.00 0 0.00 4 4.12
หันคา 109 71 65.14 0 0.00 0 0.00 16 14.68 33 30.28 6 5.50 16 14.68 55 50.46
หนองมะโมง 41 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เนินขาม 48 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 541 82 15.16 0 0.00 0 0.00 17 3.14 37 6.84 9 1.66 19 3.51 65 12.01