รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด สิงห์บุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสิงห์บุรี 85 4 4.71 1 1.18 3 3.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางระจัน 77 17 22.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 17 22.08 0 0.00 0 0.00 17 22.08
ค่ายบางระจัน 59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พรหมบุรี 42 6 14.29 0 0.00 0 0.00 3 7.14 2 4.76 0 0.00 1 2.38 3 7.14
ท่าช้าง 23 8 34.78 0 0.00 1 4.35 7 30.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อินทร์บุรี 105 9 8.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 8.57 0 0.00 0 0.00 9 8.57
รวม 391 44 11.25 1 0.26 4 1.02 10 2.56 28 7.16 0 0.00 1 0.26 29 7.42