รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด ลพบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองลพบุรี 285 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
พัฒนานิคม 89 44 49.44 0 0.00 0 0.00 16 17.98 28 31.46 0 0.00 0 0.00 28 31.46
โคกสำโรง 131 16 12.21 0 0.00 0 0.00 5 3.82 11 8.40 0 0.00 0 0.00 11 8.40
ชัยบาดาล 136 27 19.85 1 0.74 0 0.00 3 2.21 16 11.76 0 0.00 7 5.15 23 16.91
ท่าวุ้ง 128 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บ้านหมี่ 164 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ท่าหลวง 45 18 40.00 2 4.44 0 0.00 7 15.56 2 4.44 3 6.67 4 8.89 9 20.00
สระโบสถ์ 46 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
โคกเจริญ 53 32 60.38 1 1.89 1 1.89 27 50.94 3 5.66 0 0.00 0 0.00 3 5.66
ลำสนธิ 49 12 24.49 1 2.04 0 0.00 3 6.12 7 14.29 0 0.00 1 2.04 8 16.33
หนองม่วง 66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,192 149 12.50 5 0.42 1 0.08 61 5.12 67 5.62 3 0.25 12 1.01 82 6.88