รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
พระนครศรีอยุธยา 152 91 59.87 1 0.66 1 0.66 16 10.53 54 35.53 3 1.97 16 10.53 73 48.03
ท่าเรือ 91 73 80.22 0 0.00 0 0.00 12 13.19 28 30.77 14 15.38 19 20.88 61 67.03
นครหลวง 74 32 43.24 0 0.00 0 0.00 2 2.70 14 18.92 6 8.11 10 13.51 30 40.54
บางไทร 136 37 27.21 3 2.21 0 0.00 6 4.41 28 20.59 0 0.00 0 0.00 28 20.59
บางบาล 111 111 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 85 76.58 11 9.91 15 13.51 111 100.00
บางปะอิน 172 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางปะหัน 95 49 51.58 1 1.05 6 6.32 12 12.63 15 15.79 6 6.32 9 9.47 30 31.58
ผักไห่ 128 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ภาชี 72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ลาดบัวหลวง 59 56 94.92 2 3.39 1 1.69 21 35.59 31 52.54 0 0.00 1 1.69 32 54.24
วังน้อย 94 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เสนา 136 109 80.15 0 0.00 0 0.00 4 2.94 48 35.29 12 8.82 45 33.09 105 77.21
บางซ้าย 53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
อุทัย 107 22 20.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 20.56 0 0.00 0 0.00 22 20.56
มหาราช 58 47 81.03 2 3.45 2 3.45 39 67.24 3 5.17 0 0.00 1 1.72 4 6.90
บ้านแพรก 27 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 1,565 627 40.06 9 0.58 10 0.64 112 7.16 328 20.96 52 3.32 116 7.41 496 31.69