รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ( ระดับอำเภอ ) หมู่บ้านจัดการสุขภาพ ปี 2562
จังหวัด นนทบุรี
อำเภอ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด เปรียบเทียบกับหมู่บ้านทั้งหมด
หมู่บ้านที่บันทึกข้อมูล ไม่ผ่านเกณฑ์ ระดับพื้นฐาน ระดับพัฒนา ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองนนทบุรี 202 1 0.50 0 0.00 1 0.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางกรวย 133 9 6.77 0 0.00 0 0.00 1 0.75 5 3.76 1 0.75 2 1.50 8 6.02
บางใหญ่ 92 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
บางบัวทอง 131 34 25.95 1 0.76 0 0.00 13 9.92 10 7.63 4 3.05 6 4.58 20 15.27
ไทรน้อย 73 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ปากเกร็ด 148 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 779 44 5.65 1 0.13 1 0.13 14 1.80 15 1.93 5 0.64 8 1.03 28 3.59