แบบสรุปรายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2555 จำแนกรายเขต
เขต 1
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
2 นนทบุรี 1,534 1,534 100.00 440 440 100.00
3 ปทุมธานี 1,678 1,690 100.72 466 535 114.81
4 พระนครศรีอยุธยา 2,210 2,260 102.26 1,174 1,519 129.39
5 สระบุรี 1,928 1,928 100.00 973 1,503 154.47
รวม 7,350 7,412 100.84 3,053 3,997 130.92
เขต 2
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ชัยนาท 1,855 1,855 100.00 505 505 100.00
2 ลพบุรี 2,303 2,303 100.00 1,129 1,129 100.00
3 สิงห์บุรี 875 875 100.00 364 377 103.57
4 อ่างทอง 960 960 100.00 546 546 100.00
รวม 5,993 5,993 100.00 2,544 2,557 100.51
เขต 3
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ฉะเชิงเทรา 2,026 2,026 100.00 892 923 103.48
2 นครนายก 772 772 100.00 408 408 100.00
3 ปราจีนบุรี 1,718 2,426 141.21 708 2,426 342.66
4 สมุทรปราการ 1,534 3,989 260.04 492 492 100.00
5 สระแก้ว 1,667 2,398 143.85 731 2,398 328.04
รวม 7,717 11,611 150.46 3,231 6,647 205.73
เขต 4
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กาญจนบุรี 2,870 2,870 100.00 979 3,314 338.51
2 นครปฐม 1,882 1,902 101.06 930 930 100.00
3 ราชบุรี 2,374 4,596 193.60 975 975 100.00
4 สุพรรณบุรี 2,956 2,842 96.14 1,007 1,223 121.45
รวม 10,082 12,210 121.11 3,891 6,442 165.56
เขต 5
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ประจวบคีรีขันธ์ 1,418 1,418 100.00 435 466 107.13
2 เพชรบุรี 1,446 1,446 100.00 718 718 100.00
3 สมุทรสงคราม 428 428 100.00 308 308 100.00
4 สมุทรสาคร 0 311 356 398 111.80
รวม 3,292 3,603 109.45 1,817 1,890 104.02
เขต 6
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ชุมพร 2,250 2,250 100.00 763 763 100.00
2 นครศรีธรรมราช 5,193 5,073 97.69 1,551 1,491 96.13
3 พัทลุง 2,049 2,049 100.00 670 670 100.00
4 สุราษฎร์ธานี 3,400 3,400 100.00 1,066 1,066 100.00
รวม 12,892 12,772 99.07 4,050 3,990 98.52
เขต 7
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กระบี่ 1,423 1,696 119.18 389 389 100.00
2 ตรัง 1,940 1,900 97.94 786 786 100.00
3 พังงา 1,022 1,022 100.00 321 974 303.43
4 ภูเก็ต 385 385 100.00 103 144 139.81
5 ระนอง 568 586 103.17 178 178 100.00
รวม 5,338 5,589 104.70 1,777 2,471 139.05
เขต 8
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 นราธิวาส 1,538 1,538 100.00 593 593 100.00
2 ปัตตานี 1,242 1,242 100.00 644 644 100.00
3 ยะลา 986 986 100.00 379 379 100.00
4 สงขลา 3,441 4,091 118.89 1,022 1,022 100.00
5 สตูล 995 2,308 231.96 279 279 100.00
รวม 8,202 10,165 123.93 2,917 2,917 100.00
เขต 9
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 จันทบุรี 1,688 1,688 100.00 731 763 104.38
2 ชลบุรี 2,495 2,495 100.00 715 715 100.00
3 ตราด 836 1,100 131.58 261 1,100 421.46
4 ระยอง 1,880 1,880 100.00 512 715 139.65
รวม 6,899 7,163 103.83 2,219 3,293 148.40
เขต 10
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 บึงกาฬ 1,538 397 25.81 615 1,153 187.48
2 เลย 2,708 2,708 100.00 936 936 100.00
3 หนองคาย 2,034 1,444 70.99 722 722 100.00
4 หนองบัวลำภู 1,900 1,900 100.00 687 987 143.67
5 อุดรธานี 5,473 5,522 100.90 1,880 1,880 100.00
รวม 13,653 11,971 87.68 4,840 5,678 117.31
เขต 11
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 นครพนม 2,595 2,595 100.00 1,145 1,145 100.00
2 มุกดาหาร 1,322 1,322 100.00 558 558 100.00
3 สกลนคร 4,427 4,427 100.00 1,851 1,851 100.00
รวม 8,344 8,344 100.00 3,554 3,554 100.00
เขต 12
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 3,553 3,553 100.00 1,584 1,584 100.00
2 ขอนแก่น 6,546 6,555 100.14 2,331 2,797 119.99
3 มหาสารคาม 3,745 3,745 100.00 1,974 1,974 100.00
4 ร้อยเอ็ด 6,614 7,332 110.86 2,464 2,710 109.98
รวม 20,458 21,185 103.55 8,353 9,065 108.52
เขต 13
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ยโสธร 2,054 2,054 100.00 885 885 100.00
2 ศรีสะเกษ 5,235 5,268 100.63 2,860 2,827 98.85
3 อำนาจเจริญ 1,402 1,402 100.00 642 642 100.00
4 อุบลราชธานี 6,826 6,826 100.00 2,699 2,699 100.00
รวม 15,517 15,550 100.21 7,086 7,053 99.53
เขต 14
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ชัยภูมิ 4,667 4,667 100.00 1,642 1,642 100.00
2 นครราชสีมา 10,238 10,238 100.00 3,843 3,843 100.00
3 บุรีรัมย์ 5,521 5,521 100.00 2,248 2,248 100.00
4 สุรินทร์ 4,822 3,806 78.93 2,119 1,725 81.41
รวม 25,248 24,232 95.98 9,852 9,458 96.00
เขต 15
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 เชียงใหม่ 6,609 6,700 101.38 2,120 2,695 127.12
2 แม่ฮ่องสอน 770 770 100.00 495 496 100.20
3 ลำปาง 3,692 4,835 130.96 1,017 1,017 100.00
4 ลำพูน 2,107 2,112 100.24 642 642 100.00
รวม 13,178 14,417 109.40 4,274 4,850 113.48
เขต 16
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 เชียงราย 4,793 4,793 100.00 1,801 4,793 266.13
2 น่าน 2,180 2,180 100.00 1,018 1,377 135.27
3 พะเยา 2,916 3,316 113.72 805 718 89.19
4 แพร่ 2,384 2,385 100.04 776 776 100.00
รวม 12,273 12,674 103.27 4,400 7,664 174.18
เขต 17
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 ตาก 2,255 2,255 100.00 659 660 100.15
2 พิษณุโลก 3,310 3,320 100.30 1,148 1,492 129.97
3 เพชรบูรณ์ 3,356 3,356 100.00 1,480 1,480 100.00
4 สุโขทัย 2,512 2,512 100.00 893 893 100.00
5 อุตรดิตถ์ 2,092 2,092 100.00 660 660 100.00
รวม 13,525 13,535 100.07 4,840 5,185 107.13
เขต 18
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 2,177 2,177 100.00 1,083 1,083 100.00
2 นครสวรรค์ 3,500 3,535 101.00 1,695 1,695 100.00
3 พิจิตร 2,613 2,613 100.00 988 988 100.00
4 อุทัยธานี 1,284 1,284 100.00 742 742 100.00
รวม 9,574 9,609 100.37 4,508 4,508 100.00
เขต 19
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
รวม 0 0 0 0