แบบสรุปรายงานการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.ปี 2555 จำแนกรายภาค
ภาคเหนือ
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กำแพงเพชร 2,177 2,177 100.00 1,083 1,083 100.00
2 ชัยนาท 1,855 1,855 100.00 505 505 100.00
3 เชียงราย 4,793 4,793 100.00 1,801 4,793 266.13
4 เชียงใหม่ 6,609 6,700 101.38 2,120 2,695 127.12
5 ตาก 2,255 2,255 100.00 659 660 100.15
6 นครสวรรค์ 3,500 3,535 101.00 1,695 1,695 100.00
7 น่าน 2,180 2,180 100.00 1,018 1,377 135.27
8 พะเยา 2,916 3,316 113.72 805 718 89.19
9 พิจิตร 2,613 2,613 100.00 988 988 100.00
10 พิษณุโลก 3,310 3,320 100.30 1,148 1,492 129.97
11 เพชรบูรณ์ 3,356 3,356 100.00 1,480 1,480 100.00
12 แพร่ 2,384 2,385 100.04 776 776 100.00
13 แม่ฮ่องสอน 770 770 100.00 495 496 100.20
14 ลำปาง 3,692 4,835 130.96 1,017 1,017 100.00
15 ลำพูน 2,107 2,112 100.24 642 642 100.00
16 สุโขทัย 2,512 2,512 100.00 893 893 100.00
17 อุตรดิตถ์ 2,092 2,092 100.00 660 660 100.00
18 อุทัยธานี 1,284 1,284 100.00 742 742 100.00
รวม 50,405 52,090 103.34 18,527 22,712 122.59
ภาคกลาง
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กรุงเทพมหานคร 0 0 0 0
2 กาญจนบุรี 2,870 2,870 100.00 979 3,314 338.51
3 จันทบุรี 1,688 1,688 100.00 731 763 104.38
4 ฉะเชิงเทรา 2,026 2,026 100.00 892 923 103.48
5 ชลบุรี 2,495 2,495 100.00 715 715 100.00
6 ตราด 836 1,100 131.58 261 1,100 421.46
7 นครนายก 772 772 100.00 408 408 100.00
8 นครปฐม 1,882 1,902 101.06 930 930 100.00
9 นนทบุรี 1,534 1,534 100.00 440 440 100.00
10 ปทุมธานี 1,678 1,690 100.72 466 535 114.81
11 ประจวบคีรีขันธ์ 1,418 1,418 100.00 435 466 107.13
12 ปราจีนบุรี 1,718 2,426 141.21 708 2,426 342.66
13 พระนครศรีอยุธยา 2,210 2,260 102.26 1,174 1,519 129.39
14 เพชรบุรี 1,446 1,446 100.00 718 718 100.00
15 ระยอง 1,880 1,880 100.00 512 715 139.65
16 ราชบุรี 2,374 4,596 193.60 975 975 100.00
17 ลพบุรี 2,303 2,303 100.00 1,129 1,129 100.00
18 สมุทรปราการ 1,534 3,989 260.04 492 492 100.00
19 สมุทรสงคราม 428 428 100.00 308 308 100.00
20 สมุทรสาคร 0 311 356 398 111.80
21 สระแก้ว 1,667 2,398 143.85 731 2,398 328.04
22 สระบุรี 1,928 1,928 100.00 973 1,503 154.47
23 สิงห์บุรี 875 875 100.00 364 377 103.57
24 สุพรรณบุรี 2,956 2,842 96.14 1,007 1,223 121.45
25 อ่างทอง 960 960 100.00 546 546 100.00
รวม 39,478 46,137 116.87 16,250 24,321 149.67
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กาฬสินธุ์ 3,553 3,553 100.00 1,584 1,584 100.00
2 ขอนแก่น 6,546 6,555 100.14 2,331 2,797 119.99
3 ชัยภูมิ 4,667 4,667 100.00 1,642 1,642 100.00
4 นครพนม 2,595 2,595 100.00 1,145 1,145 100.00
5 นครราชสีมา 10,238 10,238 100.00 3,843 3,843 100.00
6 บึงกาฬ 1,538 397 25.81 615 1,153 187.48
7 บุรีรัมย์ 5,521 5,521 100.00 2,248 2,248 100.00
8 มหาสารคาม 3,745 3,745 100.00 1,974 1,974 100.00
9 มุกดาหาร 1,322 1,322 100.00 558 558 100.00
10 ยโสธร 2,054 2,054 100.00 885 885 100.00
11 ร้อยเอ็ด 6,614 7,332 110.86 2,464 2,710 109.98
12 เลย 2,708 2,708 100.00 936 936 100.00
13 ศรีสะเกษ 5,235 5,268 100.63 2,860 2,827 98.85
14 สกลนคร 4,427 4,427 100.00 1,851 1,851 100.00
15 สุรินทร์ 4,822 3,806 78.93 2,119 1,725 81.41
16 หนองคาย 2,034 1,444 70.99 722 722 100.00
17 หนองบัวลำภู 1,900 1,900 100.00 687 987 143.67
18 อำนาจเจริญ 1,402 1,402 100.00 642 642 100.00
19 อุดรธานี 5,473 5,522 100.90 1,880 1,880 100.00
20 อุบลราชธานี 6,826 6,826 100.00 2,699 2,699 100.00
รวม 83,220 81,282 97.67 33,685 34,808 103.33
ภาคใต้
ลำดับ จังหวัด อสม.เชี่ยวชาญ การจัดการสุขภาพในภาวะวิกฤต
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
1 กระบี่ 1,423 1,696 119.18 389 389 100.00
2 ชุมพร 2,250 2,250 100.00 763 763 100.00
3 ตรัง 1,940 1,900 97.94 786 786 100.00
4 นครศรีธรรมราช 5,193 5,073 97.69 1,551 1,491 96.13
5 นราธิวาส 1,538 1,538 100.00 593 593 100.00
6 ปัตตานี 1,242 1,242 100.00 644 644 100.00
7 พังงา 1,022 1,022 100.00 321 974 303.43
8 พัทลุง 2,049 2,049 100.00 670 670 100.00
9 ภูเก็ต 385 385 100.00 103 144 139.81
10 ยะลา 986 986 100.00 379 379 100.00
11 ระนอง 568 586 103.17 178 178 100.00
12 สงขลา 3,441 4,091 118.89 1,022 1,022 100.00
13 สตูล 995 2,308 231.96 279 279 100.00
14 สุราษฎร์ธานี 3,400 3,400 100.00 1,066 1,066 100.00
รวม 26,432 28,526 107.92 8,744 9,378 107.25