รายงานเรื่อง :
  รายงานผลการพัฒนาศักยภาพ อสม. ปีงบประมาณ 2557 ส่วนที่ 1 จำนวน อสม. ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
หน่ายงาน :
  กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับข้อมูล :
  ระดับเครือข่ายบริการ
รายงาน ณ วันที่ :
  วัน ศุกร์ ที่ 24 เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2564
ระบบรายงาน :
  พัฒนาศักยภาพ อสม.ระดับเครือข่ายบริการ 1

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เชียงใหม่
34,948
6,672
6,096
91.37
1,425
1,698
119.16 **
8,097
7,794
96.26
1,534,560.00
1,534,560.00
100.00
0.00
0.00
ลำพูน
10,956
2,091
2,091
100.00
456
470
103.07 **
2,547
2,561
100.55 **
480,930.00
480,930.00
100.00
0.00
0.00
ลำปาง
18,981
3,623
8,256
227.88 **
741
741
100.00
4,364
8,997
206.16 **
833,290.00
833,290.00
100.00
0.00
0.00
แพร่
12,207
2,330
2,330
100.00
456
456
100.00
2,786
2,786
100.00
2,912.00
535,900.00
18,403.16
-532,988.00
-18,303.16
น่าน
11,511
2,197
2,197
100.00
855
855
100.00
3,052
3,052
100.00
505,310.00
505,310.00
100.00
0.00
0.00
พะเยา
15,128
2,888
2,937
101.70 **
513
513
100.00
3,401
3,450
101.44 **
664,240.00
664,240.00
100.00
0.00
0.00
เชียงราย
25,130
4,797
5,921
123.43 **
1,026
1,061
103.41 **
5,823
6,982
119.90 **
1,103,310.00
1,103,310.00
100.00
0.00
0.00
แม่ฮ่องสอน
4,450
849
871
102.59 **
399
424
106.27 **
1,248
1,295
103.77 **
195,270.00
195,270.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
133,311
25,447
30,699
120.64
5,871
6,218
105.91
31,318
36,917
117.88
5,319,822.00
5,852,810.00
110.02
-532,988.00
-10.02
 


ระดับเครือข่ายบริการ 2

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
อุตรดิตถ์
10,806
2,062
2,062
100.00
513
513
100.00
2,575
2,575
100.00
474,260.00
474,260.00
100.00
0.00
0.00
ตาก
12,078
2,305
2,305
100.00
513
513
100.00
2,818
2,818
100.00
530,150.00
530,150.00
100.00
0.00
0.00
สุโขทัย
12,935
2,469
3,855
156.14 **
513
513
100.00
2,982
4,368
146.48 **
567,870.00
567,870.00
100.00
0.00
0.00
พิษณุโลก
17,623
3,364
3,364
100.00
513
513
100.00
3,877
3,877
100.00
773,720.00
773,720.00
100.00
0.00
0.00
เพชรบูรณ์
17,929
3,422
3,422
100.00
627
825
131.58 **
4,049
4,247
104.89 **
787,060.00
787,060.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
71,371
13,622
15,008
110.17
2,679
2,877
107.39
16,301
17,885
109.72
3,133,060.00
3,133,060.00
100.00
0.00
0.00
 


ระดับเครือข่ายบริการ 3

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
ชัยนาท
9,667
1,845
1,845
100.00
456
456
100.00
2,301
2,301
100.00
424,350.00
424,350.00
100.00
0.00
0.00
นครสวรรค์
18,711
3,572
3,572
100.00
855
855
100.00
4,427
4,427
100.00
821,560.00
821,560.00
100.00
0.00
0.00
อุทัยธานี
6,792
1,296
1,296
100.00
456
456
100.00
1,752
1,752
100.00
298,080.00
298,080.00
100.00
0.00
0.00
กำแพงเพชร
11,957
2,282
2,282
100.00
627
627
100.00
2,909
2,909
100.00
524,860.00
524,860.00
100.00
0.00
0.00
พิจิตร
13,449
2,567
2,409
93.84
684
726
106.14 **
3,251
3,135
96.43
590,410.00
532,090.00
90.12
58,320.00
9.88
ผลรวม
60,576
11,562
11,404
98.63
3,078
3,120
101.36
14,640
14,524
99.21
2,659,260.00
2,600,940.00
97.81
58,320.00
2.19
 


ระดับเครือข่ายบริการ 4

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
นนทบุรี
8,150
1,555
1,555
100.00
336
336
100.00
1,891
1,891
100.00
357,650.00
357,650.00
100.00
0.00
0.00
ปทุมธานี
9,368
1,788
1,788
100.00
399
399
100.00
2,187
2,187
100.00
411,240.00
411,240.00
100.00
0.00
0.00
พระนครศรีอยุธยา
11,615
2,217
2,217
100.00
912
912
100.00
3,129
3,129
100.00
509,910.00
509,910.00
100.00
0.00
0.00
อ่างทอง
5,289
1,009
1,009
100.00
399
399
100.00
1,408
1,408
100.00
232,070.00
232,070.00
100.00
0.00
0.00
ลพบุรี
12,115
2,312
2,312
100.00
627
627
100.00
2,939
2,939
100.00
531,760.00
531,760.00
100.00
0.00
0.00
สิงห์บุรี
4,627
883
883
100.00
336
336
100.00
1,219
1,219
100.00
203,090.00
203,090.00
100.00
0.00
0.00
สระบุรี
10,090
1,926
2,012
104.47 **
741
984
132.79 **
2,667
2,996
112.34 **
442,980.00
442,980.00
100.00
0.00
0.00
นครนายก
3,990
761
761
100.00
224
224
100.00
985
985
100.00
175,030.00
174,045.00
99.44
985.00
0.56
ผลรวม
65,244
12,451
12,537
100.69
3,974
4,217
106.11
16,425
16,754
102.00
2,863,730.00
2,862,745.00
99.97
985.00
0.03
 


ระดับเครือข่ายบริการ 5

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
ราชบุรี
12,405
2,368
2,368
100.00
570
570
100.00
2,938
2,938
100.00
544,640.00
544,640.00
100.00
0.00
0.00
กาญจนบุรี
14,300
2,730
2,730
100.00
741
741
100.00
3,471
3,471
100.00
627,900.00
627,900.00
100.00
0.00
0.00
สุพรรณบุรี
15,242
2,909
2,909
100.00
570
570
100.00
3,479
3,479
100.00
669,070.00
669,070.00
100.00
0.00
0.00
นครปฐม
10,420
1,989
1,989
100.00
399
399
100.00
2,388
2,388
100.00
457,470.00
457,470.00
100.00
0.00
0.00
สมุทรสาคร
3,670
700
847
121.00 **
168
225
133.93 **
868
1,072
123.50 **
161,000.00
161,000.00
100.00
0.00
0.00
สมุทรสงคราม
2,253
430
430
100.00
168
168
100.00
598
598
100.00
98,900.00
98,900.00
100.00
0.00
0.00
เพชรบุรี
7,884
1,505
1,505
100.00
456
456
100.00
1,961
1,961
100.00
346,150.00
346,150.00
100.00
0.00
0.00
ประจวบคีรีขันธ์
7,256
1,385
1,385
100.00
456
456
100.00
1,841
1,841
100.00
318,550.00
318,550.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
73,430
14,016
14,163
101.05
3,528
3,585
101.62
17,544
17,748
101.16
3,223,680.00
3,223,680.00
100.00
0.00
0.00
 


ระดับเครือข่ายบริการ 6

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
สมุทรปราการ
8,402
1,604
1,604
100.00
336
342
101.79 **
1,940
1,946
100.31 **
368,920.00
368,920.00
100.00
0.00
0.00
ชลบุรี
13,672
2,610
2,610
100.00
627
627
100.00
3,237
3,237
100.00
600,300.00
569,940.00
94.94
30,360.00
5.06
ระยอง
9,896
1,889
1,913
101.27 **
456
462
101.32 **
2,345
2,375
101.28 **
434,470.00
434,470.00
100.00
0.00
0.00
จันทบุรี
9,160
1,748
1,730
98.97
570
559
98.07
2,318
2,289
98.75
402,040.00
402,040.00
100.00
0.00
0.00
ตราด
4,384
836
836
100.00
392
392
100.00
1,228
1,228
100.00
192,280.00
192,280.00
100.00
0.00
0.00
ฉะเชิงเทรา
10,564
2,016
2,016
100.00
627
646
103.03 **
2,643
2,662
100.72 **
463,680.00
463,680.00
100.00
0.00
0.00
ปราจีนบุรี
9,000
1,718
1,718
100.00
399
399
100.00
2,117
2,117
100.00
395,140.00
395,140.00
100.00
0.00
0.00
สระแก้ว
8,877
1,694
1,754
103.54 **
513
537
104.68 **
2,207
2,291
103.81 **
2,118.00
389,620.00
18,395.66
-387,502.00
-18,295.66
ผลรวม
73,955
14,115
14,181
100.47
3,920
3,964
101.12
18,035
18,145
100.61
2,858,948.00
3,216,090.00
112.49
-357,142.00
-12.49
 


ระดับเครือข่ายบริการ 7

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
ขอนแก่น
33,600
6,414
6,930
108.04 **
1,482
1,489
100.47 **
7,896
8,419
106.62 **
1,475,220.00
1,475,220.00
100.00
0.00
0.00
มหาสารคาม
19,524
3,727
3,727
100.00
741
741
100.00
4,468
4,468
100.00
857,210.00
857,210.00
100.00
0.00
0.00
ร้อยเอ็ด
33,887
6,469
6,469
100.00
1,140
1,083
95.00
7,609
7,552
99.25
1,487,870.00
1,423,870.00
95.70
64,000.00
4.30
กาฬสินธุ์
18,545
3,540
3,540
100.00
1,026
1,026
100.00
4,566
4,566
100.00
814,200.00
814,200.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
105,556
20,150
20,666
102.56
4,389
4,339
98.86
24,539
25,005
101.90
4,634,500.00
4,570,500.00
98.62
64,000.00
1.38
 


ระดับเครือข่ายบริการ 8

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
หนองบัวลำภู
9,866
1,883
1,883
100.00
336
336
100.00
2,219
2,219
100.00
433,090.00
433,090.00
100.00
0.00
0.00
อุดรธานี
28,253
5,393
5,393
100.00
1,140
1,140
100.00
6,533
6,533
100.00
1,240,390.00
1,240,390.00
100.00
0.00
0.00
เลย
13,872
2,648
2,648
100.00
798
798
100.00
3,446
3,446
100.00
609,040.00
609,040.00
100.00
0.00
0.00
หนองคาย
10,461
1,997
1,997
100.00
513
513
100.00
2,510
2,510
100.00
459,310.00
459,310.00
100.00
0.00
0.00
สกลนคร
23,110
4,411
23,110
523.92 **
1,026
1,350
131.58 **
5,437
24,460
449.88 **
1,014,530.00
1,014,530.00
100.00
0.00
0.00
นครพนม
13,459
2,569
2,569
100.00
684
684
100.00
3,253
3,253
100.00
590,870.00
590,870.00
100.00
0.00
0.00
บึงกาฬ
7,916
1,511
1,511
100.00
456
456
100.00
1,967
1,967
100.00
347,530.00
347,530.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
106,937
20,412
39,111
191.61
4,953
5,277
106.54
25,365
44,388
175.00
4,694,760.00
4,694,760.00
100.00
0.00
0.00
 


ระดับเครือข่ายบริการ 9

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
นครราชสีมา
53,024
10,122
10,420
102.94 **
1,824
1,985
108.83 **
11,946
12,405
103.84 **
2,328,060.00
2,328,060.00
100.00
0.00
0.00
บุรีรัมย์
28,030
5,351
5,351
100.00
1,311
1,311
100.00
6,662
6,662
100.00
1,230,730.00
1,230,730.00
100.00
0.00
0.00
สุรินทร์
24,761
4,727
4,727
100.00
969
969
100.00
5,696
5,696
100.00
1,087,210.00
1,087,210.00
100.00
0.00
0.00
ชัยภูมิ
24,418
4,661
4,661
100.00
912
912
100.00
5,573
5,573
100.00
5,573.00
1,072,030.00
19,236.14
-1,066,457.00
-19,136.14
ผลรวม
130,233
24,861
25,159
101.20
5,016
5,177
103.21
29,877
30,336
101.54
4,651,573.00
5,718,030.00
122.93
-1,066,457.00
-22.93
 


ระดับเครือข่ายบริการ 10

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
ศรีสะเกษ
27,401
5,231
5,231
100.00
1,254
1,254
100.00
6,485
6,485
100.00
1,203,130.00
1,203,130.00
100.00
0.00
0.00
อุบลราชธานี
34,950
6,672
6,672
100.00
1,425
1,425
100.00
8,097
8,097
100.00
1,534,560.00
1,534,560.00
100.00
0.00
0.00
ยโสธร
10,822
2,066
2,066
100.00
513
513
100.00
2,579
2,579
100.00
475,180.00
475,180.00
100.00
0.00
0.00
อำนาจเจริญ
7,300
1,393
1,393
100.00
399
399
100.00
1,792
1,792
100.00
320,390.00
320,390.00
100.00
0.00
0.00
มุกดาหาร
6,815
1,301
1,301
100.00
399
399
100.00
1,700
1,700
100.00
299,230.00
299,230.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
87,288
16,663
16,663
100.00
3,990
3,990
100.00
20,653
20,653
100.00
3,832,490.00
3,832,490.00
100.00
0.00
0.00
 


ระดับเครือข่ายบริการ 11

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
นครศรีธรรมราช
27,419
5,234
5,234
100.00
1,311
1,350
102.97 **
6,545
6,584
100.60 **
1,203,820.00
1,203,820.00
100.00
0.00
0.00
กระบี่
7,530
1,437
2,103
146.35 **
456
439
96.27
1,893
2,542
134.28 **
330,510.00
264,960.00
80.17
65,550.00
19.83
พังงา
5,276
1,007
890
88.38
456
432
94.74
1,463
1,322
90.36
231,610.00
214,360.00
92.55
17,250.00
7.45
ภูเก็ต
2,220
423
423
100.00
171
162
94.74
594
585
98.48
97,290.00
37,260.00
38.30
60,030.00
61.70
สุราษฎร์ธานี
19,259
3,676
3,676
100.00
1,083
1,083
100.00
4,759
4,759
100.00
19,259.00
19,259.00
100.00
0.00
0.00
ระนอง
2,964
565
565
100.00
280
300
107.14 **
845
865
102.37 **
129,950.00
129,950.00
100.00
0.00
0.00
ชุมพร
11,520
2,199
2,199
100.00
456
432
94.74
2,655
2,631
99.10
505,770.00
441,140.00
87.22
64,630.00
12.78
ผลรวม
76,188
14,541
15,090
103.78
4,213
4,198
99.64
18,754
19,288
102.85
2,518,209.00
2,310,749.00
91.76
207,460.00
8.24
 


ระดับเครือข่ายบริการ 12

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
สงขลา
17,828
3,403
4,707
138.32 **
912
912
100.00
4,315
5,619
130.22 **
0.00
782,690.00
0.00
-782,690.00
0.00
สตูล
5,124
978
978
100.00
399
399
100.00
1,377
1,377
100.00
224,940.00
224,940.00
100.00
0.00
0.00
ตรัง
10,119
1,931
1,931
100.00
570
570
100.00
2,501
2,501
100.00
444,130.00
444,130.00
100.00
0.00
0.00
พัทลุง
10,651
2,033
2,065
101.57 **
627
627
100.00
2,660
2,692
101.20 **
467,590.00
467,480.00
99.98
110.00
0.02
ปัตตานี
6,647
1,268
1,268
100.00
684
684
100.00
1,952
1,952
100.00
291,640.00
291,640.00
100.00
0.00
0.00
ยะลา
5,280
1,008
1,024
101.59 **
456
456
100.00
1,464
1,480
101.09 **
231,840.00
231,840.00
100.00
0.00
0.00
นราธิวาส
8,062
1,539
1,539
100.00
741
741
100.00
2,280
2,280
100.00
353,970.00
353,970.00
100.00
0.00
0.00
ผลรวม
63,711
12,160
13,512
111.12
4,389
4,389
100.00
16,549
17,901
108.17
2,014,110.00
2,796,690.00
138.85
-782,580.00
-38.85
 


ระดับเครือข่ายบริการ 13

จังหวัด
จำนวน อสม.
ทั้งหมด
อสม.ที่ได้รับการอบรม (คน)
รวมทั้งสิ้น (คน)
งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)
เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
คงเหลือ (บาท)
อสม.เชี่ยวชาญ
อสม.นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
จำนวน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ผลรวม
0
0
0
0.00
0
0
0.00
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00