รายงาน อสม. พ้นสภาพ

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล         เลือกข้อมูลการพ้นสภาพ.

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด วันที่พ้นสภาพ อายุ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด