จำนวน อสม. ที่มีตำแหน่งในหมู่บ้าน ตามพื้นที่ในแต่ละจังหวัด

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล         เลือกข้อมูลตำแหน่งในชุมชน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ที่อยู่ ตำแหน่ง