รายงานตารางรายชื่อ อสม. ตามความชำนาญ จำแนกตามตำบล และอำเภอ


จังหวัด / อำเภอ / ตำบล         เลือกข้อมูลความชำนาญ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ที่อยู่ ความชำนาญ