รายงานตารางรายชื่อ อสม. ที่ได้รับเข็ม จำแนกตามตำบล และอำเภอ

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล         เลือกข้อมูลการได้รับเข็ม

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ที่อยู่ ปีที่รับ รับเข็ม