รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงาน 40 ปี ขึ้นไป

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล        ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน