รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : สงขลา ที่ได้รับ เข็ม 25 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ถาวร  สุวรรณรัตน์ ชาย  1 บาโหย  2531