รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : สุโขทัย ที่ได้รับ เข็ม 30 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ระเบียบ  นาโตนด หญิง  3 ลานหอย  2522 
 2   สาคร  เคลือบมาก หญิง  8 ลานหอย  2522