รายงานแสดงรายชื่อ อสม.  จังหวัด : ขอนแก่น ที่ได้รับ เข็ม 20 ปี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   บัวเรียน  ฝ่ายทอง ชาย  5 ป่าหวายนั่ง  2532