จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9401  เมืองปัตตานี  0
  277
  154
  228
  90
  44
  1
  0
  8
 2  9402  โคกโพธิ์  3
  285
  195
  251
  119
  44
  0
  0
  7
 3  9403  หนองจิก  3
  305
  145
  194
  76
  50
  2
  0
  6
 4  9404  ปะนาเระ  0
  152
  100
  156
  58
  23
  0
  0
  5
 5  9405  มายอ  0
  132
  84
  209
  39
  32
  0
  0
  6
 6  9406  ทุ่งยางแดง  0
  81
  35
  78
  15
  8
  1
  0
  1
 7  9407  สายบุรี  0
  232
  182
  262
  71
  38
  0
  0
  4
 8  9408  ไม้แก่น  0
  65
  21
  52
  11
  6
  0
  0
  9
 9  9409  ยะหริ่ง  3
  258
  119
  304
  82
  67
  2
  0
  9
 10  9410  ยะรัง  1
  312
  146
  217
  71
  78
  1
  0
  2
 11  9411  กะพ้อ  0
  105
  36
  52
  17
  3
  0
  0
  0
 12  9412  แม่ลาน  1
  66
  49
  87
  39
  19
  0
  0
  1