จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  9401  เมืองปัตตานี  0
  277
  155
  225
  88
  43
  1
  0
  8
 2  9402  โคกโพธิ์  3
  290
  198
  247
  117
  42
  0
  0
  7
 3  9403  หนองจิก  3
  310
  148
  185
  78
  48
  2
  0
  6
 4  9404  ปะนาเระ  0
  146
  100
  153
  60
  21
  0
  0
  4
 5  9405  มายอ  0
  137
  77
  202
  40
  30
  0
  0
  5
 6  9406  ทุ่งยางแดง  0
  82
  35
  76
  16
  6
  1
  0
  1
 7  9407  สายบุรี  0
  234
  181
  262
  70
  37
  0
  0
  4
 8  9408  ไม้แก่น  0
  65
  22
  52
  10
  6
  0
  0
  9
 9  9409  ยะหริ่ง  3
  265
  124
  301
  81
  67
  2
  0
  8
 10  9410  ยะรัง  1
  317
  150
  218
  71
  75
  1
  0
  2
 11  9411  กะพ้อ  0
  106
  34
  51
  17
  3
  0
  0
  0
 12  9412  แม่ลาน  1
  65
  50
  89
  39
  17
  0
  0
  1