จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3901  เมืองหนองบัวลำภู  36
  1,744
  316
  232
  33
  16
  1
  0
  16
 2  3902  นากลาง  46
  1,330
  204
  138
  18
  11
  0
  0
  12
 3  3903  โนนสัง  3
  959
  125
  95
  13
  2
  0
  0
  2
 4  3904  ศรีบุญเรือง  13
  1,583
  356
  195
  16
  11
  3
  0
  25
 5  3905  สุวรรณคูหา  19
  965
  165
  161
  16
  3
  0
  0
  5
 6  3906  นาวัง  34
  572
  161
  157
  16
  7
  1
  0
  1