จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3901  เมืองหนองบัวลำภู  36
  1,757
  316
  228
  31
  13
  1
  0
  16
 2  3902  นากลาง  47
  1,331
  199
  137
  19
  11
  0
  0
  12
 3  3903  โนนสัง  3
  967
  125
  94
  12
  2
  0
  0
  2
 4  3904  ศรีบุญเรือง  13
  1,588
  357
  193
  15
  11
  3
  0
  24
 5  3905  สุวรรณคูหา  19
  966
  166
  158
  16
  3
  0
  0
  4
 6  3906  นาวัง  34
  573
  164
  154
  16
  7
  1
  0
  1