จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1801  เมืองชัยนาท  14
  1,885
  370
  257
  147
  63
  11
  1
  34
 2  1802  มโนรมย์  13
  443
  134
  112
  48
  32
  3
  0
  7
 3  1803  วัดสิงห์  2
  423
  116
  91
  43
  17
  0
  0
  11
 4  1804  สรรพยา  13
  683
  125
  120
  47
  32
  2
  0
  39
 5  1805  สรรคบุรี  56
  1,179
  348
  273
  110
  57
  0
  0
  29
 6  1806  หันคา  1
  964
  160
  151
  46
  23
  0
  0
  30
 7  1807  หนองมะโมง  1
  262
  92
  69
  17
  5
  0
  0
  5
 8  1808  เนินขาม  7
  285
  98
  69
  8
  3
  0
  0
  45