จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1801  เมืองชัยนาท  14
  1,908
  376
  262
  150
  68
  11
  1
  33
 2  1802  มโนรมย์  13
  441
  128
  103
  44
  28
  3
  0
  6
 3  1803  วัดสิงห์  2
  423
  116
  89
  43
  17
  0
  0
  11
 4  1804  สรรพยา  13
  686
  125
  115
  41
  30
  2
  0
  40
 5  1805  สรรคบุรี  57
  1,175
  338
  247
  94
  47
  0
  0
  27
 6  1806  หันคา  1
  978
  156
  147
  43
  21
  0
  0
  27
 7  1807  หนองมะโมง  2
  260
  93
  69
  17
  5
  0
  0
  5
 8  1808  เนินขาม  7
  285
  98
  69
  8
  3
  0
  0
  45