รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   นิสรา  ศรีอาวุธ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 3   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 4   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 5   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 6   อัญภัทร  ปัญญา หญิง  1 สินปุน  2552 
 7   จารุวรรณ์  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 8   พิมภรณ์  หลีซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 9   คุณัญญา  ชนะกุล หญิง  2 หน้าเขา  2545 
 10   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 11   อุบลรถ  ภูมิ หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 12   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 13   สิทธิโชค  สะสม ชาย  11 กระบี่น้อย  2547 
 14   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 15   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 16   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 17   มณีรัตน์  ปานุราช หญิง  33 ปากน้ำ  2536 
 18   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 19   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 20   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 21   ปิยรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 22   ประดิษฐ์  เชื้อไทย ชาย  8 เขาพนม  2541 
 23   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 24   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 25   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 26   วิภา  เจียมวชิระ หญิง  31 ปากน้ำ  2547 
 27   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 28   จรินทร์  ทิพย์ธนสาร หญิง  31 ปากน้ำ  2543 
 29   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 30   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 31   กัลญารัตน์  ยงกิจ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2542 
 32   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 33   สายชล  แสงต่าย หญิง  2 คลองท่อมใต้  2559 
 34   ฉวีวรรณ  ไพศาลสถาน หญิง  32 ปากน้ำ  2545 
 35   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 36   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 37   พรวิลัย  ชายกุล หญิง  3 คลองประสงค์  2548 
 38   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 39   ภัทราพร  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2542 
 40   ฟาติมา  ปฏิมิน หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 41   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 42   จารุวรรณ  ชุมพันธ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 43   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 44   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 45   ประดิษฐ์  ศรวิจิตร หญิง  35 ปากน้ำ  2548 
 46   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 47   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 48   รามนัฏ  ช่างทองเครือ หญิง  12 กระบี่น้อย  2548 
 49   ทัศนีย์  คงพระบาท หญิง  5 เขาเขน  2546 
 50   พรพิมล  เก้าวุ่น หญิง  3 เขาเขน  2541 
 51   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 52   ศรีประไพ  ยวนทอง หญิง  7 คีรีวง  2542 
 53   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 54   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 55   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 56   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 57   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 58   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 59   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 60   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 61   สิทธิกร  ยู้โสบ ชาย  10 คลองพน  2547 
 62   พีรวัส  บรรดา ชาย  10 คลองพน  2547 
 63   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 64   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 65   วรรณะ  นวลจันทร์ ชาย  6 ทับปริก  2539 
 66   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 67   อารี  มุคุระ หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 68   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 69   สิริยา  แดงนุ้ย หญิง  5 หนองทะเล  2546 
 70   วรรณา  เพชรคง หญิง  6 กระบี่น้อย  2550 
 71   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 72   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 73   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 74   ภูศิษฎ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 75   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 76   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 77   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 78   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 79   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 80   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 81   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 82   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 83   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 84   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 85   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 86   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 87   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 88   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 89   ชฎาพร  กัณหกุล หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 90   จิรัชฎาภรณ์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2558 
 91   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 92   สัมพันธ์  เกื้อชาติ ชาย  2 คลองยาง  2547 
 93   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 94   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 95   สนธิยา  พูนพงศ์ หญิง  33 อ่าวลึกใต้  2547 
 96   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 97   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 98   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 99   รัตติกาญ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 100   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 101   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 102   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 103   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 104   กัญจารดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 105   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 106   วรรณี  เหนือคลอง   2 คลองท่อมใต้  2549 
 107   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 108   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 109   นารีรัตน์  ศรีทอง หญิง  4 เพหลา  2550 
 110   ณัฏฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 111   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 112   ผ่องศรี  อุมาสะ หญิง  3 คลองหิน  2539 
 113   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 114   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 115   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 116   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 117   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 118   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 กระบี่ใหญ่  2550 
 119   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 120   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 121   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 122   ลิศรา  ช้างน้ำ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2545 
 123   นฤมล  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2550 
 124   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 125   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 126   ศศิรินทร์  บัวดำ หญิง  8 คีรีวง  2550 
 127   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 128   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 129   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 130   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 131   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 132   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 133   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 134   ปราณีต  เสมอภาค หญิง  4 แหลมสัก  2557 
 135   สุกัญญา  สมานสี หญิง  36 ปากน้ำ  2549 
 136   นันท์นภัสร์  นวลจันทร์ หญิง  6 ทับปริก  2551 
 137   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2551 
 138   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 139   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 140   สนทยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 141   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 142   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 143   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 144   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 145   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน  2551 
 146   จันทร์จิรา  อนันตชาติ หญิง  2 เขาดิน  2550 
 147   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 148   กรกนก  บุญอภัย หญิง  4 เขาดิน  2551 
 149   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 150   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 151   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 152   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 153   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 154   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 155   ฉวี  อุ่นอก หญิง  32 ปลายพระยา  2545 
 156   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 157   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 158   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  36 ปลายพระยา  2549 
 159   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 160   สรัสวดี  หลีตระกูล หญิง  4 หน้าเขา  2551 
 161   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 162   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 163   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 164   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 165   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 166   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 167   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 168   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 169   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 170   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 171   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 172   กระจ่าง  สำราญ ชาย  33 เขาพนม  2545 
 173   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  32 เขาพนม  2550 
 174   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  35 เขาพนม  2550 
 175   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 176   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 177   สุภาวดี  บุญชูวงศ์ หญิง  9 คลองพน  2550 
 178   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 179   ธวัช  หวันด้าเหร่ ชาย  7 คลองยาง  2551 
 180   นันทนา  ขอบุตร หญิง  37 ปากน้ำ  2550 
 181   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 182   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 183   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 184   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 185   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 186   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 187   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 188   สกุณา  สอนคง หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 189   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 190   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 191   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 192   อาริษา  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2552 
 193   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 194   ภัทราภรณ์  ราวสกุล หญิง  2 กระบี่น้อย  2552 
 195   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 196   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 197   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 198   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 199   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 200   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 201   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 202   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 203   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 204   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 205   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 206   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 207   สุนีย์  จุ่มช่วย หญิง  1 คีรีวง  2554 
 208   สุรางค์รัตน์  ลักษโณสุรางค์ หญิง  35 ปากน้ำ  2552 
 209   ดนัย  เเดงหนำ ชาย  4 อ่าวลึกน้อย  2552 
 210   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 211   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 212   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 213   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 214   บัวขวัญ  บัวทอง หญิง  1 สินปุน  2553 
 215   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 216   กนกวรรณ  ชูดอนตรอ หญิง  32 ปลายพระยา  2555 
 217   นันทิกานต์  แก้วมณี หญิง  9 เพหลา  2553 
 218   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 219   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 220   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา  2557 
 221   เอกสิทธิ์  เพชรฉวาง หญิง  1 เพหลา  2557 
 222   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ ชาย  1 พรุเตียว  2553 
 223   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 224   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 225   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 226   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 227   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 228   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 229   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 230   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 231   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 232   ดุษฎี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 233   เกียรติศักดิ์  เเก้วสนั่น ชาย  1 ดินแดง  2555 
 234   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 235   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 236   เจนจิรา  บุญศรี หญิง  7 คีรีวง  2553 
 237   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 238   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 239   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 240   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 241   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 242   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 243   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 244   กฤษฎิ์ณิชา  บัวเกตุ หญิง  36 เขาพนม  2558 
 245   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 246   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 247   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 248   ลดาวัลย์  โต๊ะหมาน หญิง  5 ทรายขาว  2554 
 249   ทินกร  บุญญาธิการ ชาย  3 เขาเขน  2551 
 250   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 251   ฐิตาภรณ์  ธิรักษพันธ์ หญิง  11 กระบี่น้อย  2554 
 252   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 253   เสมอเดือน  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 254   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 255   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 256   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 257   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 258   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 259   ปรีชา  บุตรสมัน ชาย  6 เกาะกลาง  2555 
 260   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 261   มนพร  กี่บุตร หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2555 
 262   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 263   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 264   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 265   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 266   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 267   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 268   วณิชยา  ชูเกื้อ หญิง  8 คีรีวง  2560 
 269   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 270   นักประพันธ์  จำนงค์รัตน์ ชาย  2 ดินแดง  2555 
 271   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 272   สิริมา  สิริมานนท์ หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 273   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 274   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 275   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 276   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 277   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 278   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  32 เขาพนม  2555 
 279   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 280   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 281   พัชราภา  ช่างเรือ หญิง  6 อ่าวนาง  2558 
 282   สุนันท์  ลิ่มเถาว์ หญิง  33 ปากน้ำ  2555 
 283   จักรภัทร  ปานแก้ว ชาย  5 คลองท่อมเหนือ  2554 
 284   นิตยา  คลองรั้ว หญิง  9 เกาะกลาง  2554 
 285   สุกัญยา  นิลละเอียด หญิง  10 คลองพน  2554 
 286   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 287   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 288   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 289   สุทัศน์  ตันติพิศาลกุล ชาย  35 ปากน้ำ  2555 
 290   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 291   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 292   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 293   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 294   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 295   จุฑาธิป  สิงห์ชู หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 296   จุไรรัตน์  สุดจิต หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 297   ปัญจพรรค  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 298   อำภร  อารีโชค หญิง  8 คีรีวง  2554 
 299   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 300   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 301   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 302   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 303   ปารมี  หมัดเต๊ะ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 304   วิภารัตน์  ศรีทอง หญิง  35 เหนือคลอง  2556 
 305   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 306   เฟื่องฟ้า  ฝั่งขวา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 307   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 308   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 309   ธนพงษ์  แก้วโลก ชาย  7 โคกยาง  2556 
 310   สุรินทร์  รัตนบุรี หญิง  6 โคกยาง  2556 
 311   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 312   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 313   สุวรรณา  จามรสวัสดิ์ หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 314   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 315   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 316   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  5 หน้าเขา  2555 
 317   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 318   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 319   พนีดา  ช้างน้ำ หญิง  1 ศาลาด่าน  2555 
 320   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 321   นิตยา  คงชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 322   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2557 
 323   ระพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2557 
 324   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 325   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 326   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 327   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 328   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 329   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 330   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 331   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 332   วนิดา  ขาวล้วน หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2557 
 333   ธัญชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 334   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 335   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 336   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 337   นภัค  เพ็ชรรัตน์ หญิง  35 กระบี่ใหญ่  2556 
 338   กิตติพงษ์  พรหมรักษา ชาย  1 คีรีวง  2558 
 339   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 340   ธนัชยา  เสนดำ หญิง  6 เขาเขน  2558 
 341   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2557 
 342   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  2 คลองท่อมใต้  2557 
 343   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 344   มาลี  สายนุ้ย หญิง  3 อ่าวลึกน้อย  2558 
 345   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 346   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 347   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 348   มนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 349   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 350   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 351   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 352   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 353   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 354   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 355   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 356   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 357   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 358   วรรณี  ช้างน้ำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2556 
 359   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 360   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 361   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 362   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 363   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 364   จารุวรรณ  เชื่อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 365   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 366   เย็นแข  นาคสวาสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 367   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 368   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 369   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 370   ศิวนาถ   ขนอม(กบญ) หญิง  32 ปากน้ำ  2558 
 371   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 372   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559 
 373   เยาวลักษณ์  นุ่นภักดี หญิง  35 ปากน้ำ  2557 
 374   ธนพร  ฉิมเกื้อ หญิง  34 เขาพนม  2557 
 375   ปรีญา  ชายคง หญิง  37 เขาพนม  2557 
 376   อุไรวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง หญิง  7 ดินอุดม  2559 
 377   ชะอ้อน  ช่วยเกิด หญิง  34 กระบี่ใหญ่  2559 
 378   ชนัฎดา  สมสุข หญิง  34 กระบี่ใหญ่  2559 
 379   สมใจ  หนูฟอง หญิง  34 ปากน้ำ  2559 
 380   สมบัติ  บุตรอีด ชาย  2 อ่าวนาง  2559 
 381   อาภรณ์  รัตนคช หญิง  32 เขาพนม  2558 
 382   ณัฐกิตติ์  เดชภักดี ชาย  32 เขาพนม  2558 
 383   จุฬาภรณ์  เดชภักดี หญิง  32 เขาพนม  2558 
 384   มณีรัตน์  ไชยวัฒน์ หญิง  37 เขาพนม  2558 
 385   พณิชา  อักษรสวัสดิ์ หญิง  1 คลองท่อมใต้  2559 
 386   สิริพร  บุญผล หญิง  7 เพหลา  2556 
 387   อรอุมา  ทำเผือก หญิง  11 คลองพน  2558 
 388   วิชศรินทร์  คงอินพาน หญิง  14 คลองพน  2558 
 389   เจริญพงษ์  ภักดี ชาย  3 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 390   อวยพร  ธราพร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 391   จุไร  ภุมราดี หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2558 
 392   เชิดศักดิ์  เขน็ดพืช ชาย  3 อ่าวลึกน้อย  2558 
 393   สุรางค์รัตน์  แก้วช่วย หญิง  4 แหลมสัก  2559 
 394   สุชาตา  อาษา หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 395   จิราวดี  แซ่ลิ่ม หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 396   พงศ์พัฒน์  ตาวัน ชาย  3 เกาะศรีบอยา  2559 
 397   ณัฐชญานิษฐ์  โกสิทธิ์ หญิง  2 เหนือคลอง  2559 
 398   เพ็ญศรี  ภักดีชน หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 399   เจนจิรา  บุญช่วย หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 400   จันทิภา  เป้งเซ่ง หญิง  5 พรุดินนา  2557 
 401   เสาวลักษณ์  ปานมาศ หญิง  8 ห้วยยูง  2559 
 402   สกาวเดือน  เรืองมี หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2555 
 403   ดวงใจ  ปรองพิมาย หญิง  6 เกาะกลาง  2558 
 404   ประกิต  หมีนหวัง ชาย  6 เกาะกลาง  2558 
 405   วิรัตน์  บุตรจอ ชาย  5 เกาะกลาง  2559 
 406   วิศรุต  ต้นวิชา ชาย  2 คลองยาง  2558 
 407   นุชรีย์  ทองไชย หญิง  4 เพหลา  2557 
 408   สุนทรีย์  ประทีปอนันต์ หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 409   อุไรภรณ์  ชัยเพชร หญิง  8 สินปุน  2559 
 410   ราตรี  ขุนชุมภู หญิง  2 พรุเตียว  2559 
 411   ศุภจิรา  ประดงจงเนตร หญิง  6 หน้าเขา  2559 
 412   อุบลรัตน์  แก้วทองสอน หญิง  8 เขาพนม  2557 
 413   นุชรินทร์  ทองรักษา หญิง  6 เขาพนม  2558 
 414   คำรณล์  ทวีทรัพย์ ชาย  7 พรุดินนา  2559 
 415   เรณู  สูน่าหู หญิง  1 เกาะลันตาน้อย  2559 
 416   อภิชาติ  ชูพริก ชาย  4 ปลายพระยา  2560 
 417   พรทิพย์  เพ็งชัย หญิง  9 ปลายพระยา  2560 
 418   ปิยณัฐ  ภูมิภมร หญิง  5 เขาคราม  2559 
 419   กาญจนา  แก้วช่วย หญิง  7 คีรีวง  2560 
 420   กรรจณา  นะนวน หญิง  11 กระบี่น้อย  2560 
 421   ศรวิศืษฏ์  ฉัตรสุวรรณ ชาย  31 ปากน้ำ  2559 
 422   ภัชณภา  ถนอมวงศ์ หญิง  35 ปากน้ำ  2559 
 423   สดใส  นนทแก้ว หญิง  5 เขาเขน  2560 
 424   วรริภา  แดงบรรจง หญิง  10 ปลายพระยา  2560 
 425   สัญญา  บุญคมรัตน์ ชาย  1 คีรีวง  2560 
 426   สุรัตวดี  แสงทอง หญิง  3 แหลมสัก  2560 
 427   กนกนวล  แสงอริยนันท์ หญิง  3 แหลมสัก  2560