รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   จารุวรรณ  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 6   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 7   คุนัญญา  ชนะกุล หญิง  2 หน้าเขา  2545 
 8   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 9   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 10   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 11   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 12   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 13   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 14   มณีรัตน์  ปานุราช หญิง  33 ปากน้ำ  2536 
 15   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 16   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 17   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 18   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 19   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 20   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 21   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 22   วิภา  เจียมวชิระ หญิง  31 ปากน้ำ   
 23   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 24   จรินทร์  ทิพย์ธนสาร หญิง  31 ปากน้ำ  2543 
 25   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 26   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 27   กัลญารัตน์  ยงกิจ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2542 
 28   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 29   ฉวีวรรณ  ไพศาลสถาน หญิง  32 ปากน้ำ   
 30   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 31   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 32   มงคล  เป็ดทอง ชาย  5 พรุดินนา  2544 
 33   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 34   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 35   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 36   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 37   ประดิษฐ์  ศรวิจิตร หญิง  35 ปากน้ำ  2548 
 38   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 39   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 40   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 41   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 42   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 43   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 44   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 45   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 46   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 47   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 48   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 49   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 50   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 51   วรรณะ  นวลจันทร์ ชาย  6 ทับปริก  2539 
 52   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 53   อารีย์  ปราสาท หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 54   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 55   สิริยา  แดงนุ้ย หญิง  5 หนองทะเล  2546 
 56   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 57   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 58   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 59   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 60   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 61   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 62   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 63   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 64   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 65   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 66   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 67   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 68   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 69   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 70   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 71   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 72   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 73   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 74   จิรัชฎาภรณ์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2558 
 75   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 76   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 77   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 78   สนธิยา  หลวงชัยสินธุ์ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 79   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 80   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 81   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 82   เขมรัฐ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 83   ปรียา  สุวรรณพันธ์ หญิง  7 เขาพนม  2543 
 84   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 85   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 86   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 87   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 88   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 89   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 90   วรรณี  เหนือคลอง   34 คลองท่อมใต้  2549 
 91   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 92   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 93   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 94   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 95   ผ่องศรี  อุมาสะ หญิง  3 คลองหิน  2539 
 96   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 97   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 98   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 99   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 100   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 101   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 กระบี่ใหญ่  2550 
 102   วไลภรณ์  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 103   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 104   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 105   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 106   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 107   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 108   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 109   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 110   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 111   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 112   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 113   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 114   บุษบา  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 115   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 116   สุกัญญา  สมานศรี หญิง  36 ปากน้ำ  2549 
 117   นันท์นภัสร์  นวลจันทร์ หญิง  6 ทับปริก  2551 
 118   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2552 
 119   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 120   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 121   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 122   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 123   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 124   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 125   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 126   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 127   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 128   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 129   กรกนก  สุคำภา หญิง  4 เขาดิน  2551 
 130   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 131   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 132   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 133   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 134   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 135   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 136   ฉวี  อุ่นอก หญิง  9 ปลายพระยา  2545 
 137   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 138   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 139   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  6 ปลายพระยา  2549 
 140   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 141   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 142   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 143   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 144   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 145   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 146   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 147   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 148   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 149   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 150   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 151   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 152   กระจ่าง  สำราญ ชาย  33 เขาพนม  2545 
 153   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  32 เขาพนม  2550 
 154   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  35 เขาพนม  2550 
 155   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 156   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 157   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 158   นันทนา  ขอบุตร หญิง  37 ปากน้ำ  2550 
 159   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 160   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 161   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 162   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 163   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 164   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 165   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 166   สกุนา  สามัญบุตร หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 167   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 168   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 169   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 170   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 171   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 172   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 173   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 174   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 175   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 176   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 177   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 178   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 179   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 180   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 181   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 182   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 183   สุรางค์รัตน์  ลักษโณสุรางค์ หญิง  35 ปากน้ำ  2552 
 184   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 185   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 186   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 187   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 188   บัวขวัญ  เเก้วทองพันธ์ หญิง  1 สินปุน  2553 
 189   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 190   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 191   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 192   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา   
 193   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ์ ชาย  1 พรุเตียว   
 194   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 195   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 196   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 197   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 198   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 199   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 200   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 201   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 202   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 203   ดุษดี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 204   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 205   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 206   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 207   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 208   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 209   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 210   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 211   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 212   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 213   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 214   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 215   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 216   ลดาวัลย์  โต๊ะหมาน หญิง  5 ทรายขาว  2554 
 217   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 218   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 219   ณัฐศรฐ์  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 220   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 221   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 222   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 223   ยงยุทธ  กุลหลัง ชาย  3 เขาคราม  2554 
 224   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 225   สูฟียา  วะจิดี หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 226   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 227   มนพร  กี่บุตร หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2555 
 228   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 229   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 230   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 231   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 232   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 233   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 234   วนิชยา  รอดพิศดาร หญิง  8 ปลายพระยา  2555 
 235   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 236   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 237   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 238   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 239   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 240   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  34 คลองท่อมใต้  2554 
 241   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 242   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 243   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  32 เขาพนม  2555 
 244   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 245   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 246   สุนันท์  ลิ่มเถาว์ หญิง  33 ปากน้ำ  2555 
 247   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 248   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 249   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 250   สุทัศน์  ตันติพิศาลกุล ชาย  35 ปากน้ำ  2555 
 251   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 252   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 253   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 254   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 255   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 256   จุฑาธิป  ขาวปั้น หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 257   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 258   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 259   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 260   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 261   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 262   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 263   ปารมี  หมัดเต๊ะ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 264   วิภารัตน์  ศรีทอง หญิง  35 เหนือคลอง  2556 
 265   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 266   เฟื่องฟ้า  ฝั่งฝา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 267   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 268   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 269   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 270   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 271   ธัญพร  ลือประสงค์จิตร หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 272   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 273   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 274   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  5 หน้าเขา  2555 
 275   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 276   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 277   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 278   นิตยา  ชัยชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 279   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2557 
 280   ระพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2557 
 281   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 282   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 283   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 284   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 285   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 286   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 287   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 288   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 289   ธันชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 290   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 291   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 292   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 293   นภัค  เพ็ชรรัตน์ หญิง  35 กระบี่ใหญ่  2556 
 294   กิตติพงษ์  พรหมรักษา ชาย  1 คีรีวง  2558 
 295   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 296   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 297   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  32 คลองท่อมใต้  2557 
 298   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  32 คลองท่อมใต้  2557 
 299   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 300   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 301   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 302   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 303   นายมนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 304   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 305   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 306   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 307   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 308   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 309   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 310   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 311   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 312   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 313   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 314   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 315   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 316   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 317   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 318   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 319   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 320   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 321   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 322   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 323   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 324   ศิวนาถ   ขนอม(กบญ) หญิง  32 ปากน้ำ  2558 
 325   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 326   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559 
 327   เยาวลักษณ์  วิชานนท์ หญิง  0 กระบี่ใหญ่  2557 
 328   ธนพร  ฉิมเกื้อ หญิง  34 เขาพนม  2557 
 329   ปรีญา  ชายคง หญิง  37 เขาพนม  2557 
 330   อุไรวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง หญิง  7 ดินอุดม  2559 
 331   ชะอ้อน  ช่วยเกิด หญิง  34 กระบี่ใหญ่  2559 
 332   สมใจ  หนูฟอง หญิง  34 ปากน้ำ  2559 
 333   อาภรณ์  รัตนคช หญิง  32 เขาพนม  2558 
 334   ณัฐกิตติ์  เดชภักดี ชาย  32 เขาพนม  2558 
 335   จุฬาภรณ์  เดชภักดี หญิง  32 เขาพนม  2558 
 336   มณีรัตน์  ไชยวัฒน์ หญิง  37 เขาพนม  2558 
 337   พณิชา  อักษรสวัสดิ์ หญิง  1 คลองท่อมใต้  2559 
 338   สิริพร  บุญผล หญิง  7 เพหลา  2556 
 339   อรอุมา  ทำเผือก หญิง  11 คลองพน  2558 
 340   วิชศรินทร์  คงอินพาน หญิง  14 คลองพน  2558 
 341   เจริญพงษ์  ภักดี ชาย  3 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 342   อวยพร  ธราพร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 343   จุไร  ภุมราดี หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2558 
 344   สุชาดา  อาษา หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 345   จีราวดี  แซ่ลิ่ม หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 346   พงศ์พัฒน์  ตาวัน ชาย  3 เกาะศรีบอยา  2559 
 347   ณัฐชญานิษฐ์  โกสิทธิ์ หญิง  2 เหนือคลอง  2559 
 348   เพ็ญศรี  ภักดีชน หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 349   เจนจิรา  บุญช่วย หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 350   จันทิภา  เป้งเซ่ง หญิง  5 พรุดินนา  2557 
 351   นุชรีย์  ทองไชย หญิง  4 เพหลา  2557