รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   จารุวรรณ  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 6   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 7   คุนัญญา  ชนะกุล หญิง  2 หน้าเขา  2545 
 8   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 9   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 10   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 11   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 12   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 13   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 14   มณีรัตน์  ปานุราช หญิง  33 ปากน้ำ  2536 
 15   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 16   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 17   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 18   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 19   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 20   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 21   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 22   วิภา  เจียมวชิระ หญิง  31 ปากน้ำ   
 23   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 24   จรินทร์  ทิพย์ธนสาร หญิง  31 ปากน้ำ  2543 
 25   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 26   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 27   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 28   ฉวีวรรณ  ไพศาลสถาน หญิง  32 ปากน้ำ   
 29   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 30   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 31   มงคล  เป็ดทอง ชาย  5 พรุดินนา  2544 
 32   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 33   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 34   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 35   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 36   ประดิษฐ์  ศรวิจิตร หญิง  35 ปากน้ำ  2548 
 37   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 38   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 39   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 40   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 41   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 42   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 43   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 44   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 45   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 46   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 47   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 48   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 49   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 50   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 51   อารีย์  ปราสาท หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 52   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 53   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 54   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 55   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 56   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 57   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 58   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 59   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 60   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 61   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 62   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 63   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 64   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 65   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 66   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 67   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 68   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 69   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 70   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 71   สุทธิกานต์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2547 
 72   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 73   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 74   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 75   สนธิยา  หลวงชัยสินธุ์ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 76   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 77   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 78   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 79   เขมรัฐ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 80   ปรียา  สุวรรณพันธ์ หญิง  7 เขาพนม  2543 
 81   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 82   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 83   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 84   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 85   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 86   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 87   วรรณี  เหนือคลอง   34 คลองท่อมใต้  2549 
 88   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 89   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 90   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 91   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 92   ผ่องศรี  อุมาสะ หญิง  3 คลองหิน  2539 
 93   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 94   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 95   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 96   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 97   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 98   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 ปากน้ำ  2550 
 99   วไลภรณ์  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 100   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 101   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 102   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 103   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 104   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 105   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 106   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 107   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 108   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 109   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 110   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 111   บุษบา  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 112   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 113   สุกัญญา  สมานศรี หญิง  31 ปากน้ำ  2549 
 114   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2552 
 115   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 116   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 117   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 118   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 119   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 120   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 121   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 122   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 123   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 124   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 125   กรกนก  สุคำภา หญิง  4 เขาดิน  2551 
 126   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 127   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 128   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 129   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 130   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 131   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 132   ฉวี  อุ่นอก หญิง  9 ปลายพระยา  2545 
 133   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 134   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 135   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  6 ปลายพระยา  2549 
 136   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 137   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 138   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 139   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 140   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 141   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 142   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 143   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 144   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 145   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 146   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 147   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 148   กระจ่าง  สำราญ ชาย  5 เขาพนม  2545 
 149   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  5 เขาพนม  2550 
 150   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  5 เขาพนม  2550 
 151   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 152   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 153   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 154   นันทนา  ขอบุตร หญิง  37 ปากน้ำ  2550 
 155   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 156   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 157   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 158   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 159   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 160   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 161   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 162   สกุนา  สามัญบุตร หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 163   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 164   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 165   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 166   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 167   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 168   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 169   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 170   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 171   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 172   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 173   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 174   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 175   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 176   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 177   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 178   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 179   สุรางค์รัตน์  ลักษโณสุรางค์ หญิง  35 ปากน้ำ  2552 
 180   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 181   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 182   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 183   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 184   บัวขวัญ  เเก้วทองพันธ์ หญิง  1 สินปุน  2553 
 185   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 186   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 187   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 188   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา   
 189   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ์ ชาย  1 พรุเตียว   
 190   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 191   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 192   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 193   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 194   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 195   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 196   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 197   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 198   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 199   ดุษดี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 200   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 201   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 202   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 203   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 204   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 205   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 206   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 207   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 208   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 209   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 210   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 211   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 212   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 213   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 214   ณัฐศรฐ์  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 215   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 216   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 217   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 218   ยงยุทธ  กุลหลัง ชาย  3 เขาคราม  2554 
 219   เสาวณี  กองข้าวเรียบ หญิง  1 เขาคราม  2554 
 220   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 221   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 222   มนพร  กี่บุตร หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2555 
 223   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 224   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 225   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 226   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 227   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 228   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 229   วนิชยา  รอดพิศดาร หญิง  8 ปลายพระยา  2555 
 230   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 231   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 232   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 233   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 234   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 235   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  34 คลองท่อมใต้  2554 
 236   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 237   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 238   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  5 เขาพนม  2555 
 239   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 240   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 241   สุนันท์  ลิ่มเถาว์ หญิง  33 ปากน้ำ  2555 
 242   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 243   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 244   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 245   สุทัศน์  ตันติพิศาลกุล ชาย  35 ปากน้ำ  2555 
 246   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 247   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 248   วิประภา  ชัยฤกษ์ หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2556 
 249   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 250   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 251   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 252   จุฑาธิป  ขาวปั้น หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 253   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 254   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 255   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 256   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 257   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 258   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 259   ปารมี  หมัดเต๊ะ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 260   วิภารัตน์  ศรีทอง หญิง  35 เหนือคลอง  2556 
 261   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 262   เฟื่องฟ้า  ฝั่งฝา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 263   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 264   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 265   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 266   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 267   ธัญพร  ลือประสงค์จิตร หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 268   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 269   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 270   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  5 หน้าเขา  2555 
 271   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 272   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 273   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 274   นิตยา  ชัยชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 275   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2557 
 276   รพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2557 
 277   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 278   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 279   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 280   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 281   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 282   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 283   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 284   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 285   ธันชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 286   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 287   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 288   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 289   นภัค  เพ็ชรรัตน์ หญิง  35 กระบี่ใหญ่  2556 
 290   กิตติพงษ์  พรหมรักษา ชาย  1 คีรีวง  2558 
 291   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 292   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 293   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  32 คลองท่อมใต้  2557 
 294   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  32 คลองท่อมใต้  2557 
 295   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 296   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 297   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 298   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 299   นายมนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 300   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 301   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 302   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 303   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 304   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 305   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 306   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 307   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 308   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 309   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 310   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 311   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 312   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 313   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 314   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 315   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 316   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 317   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 318   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 319   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 320   ศิวนาถ   ขนอม หญิง  0 กระบี่ใหญ่  2558 
 321   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 322   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559 
 323   เยาวลักษณ์  วิชานนท์ หญิง  0 กระบี่ใหญ่  2557 
 324   ธนพร  ฉิมเกื้อ หญิง  5 เขาพนม  2557 
 325   ปรีญา  ชายคง หญิง  5 เขาพนม  2557