รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   จารุวรรณ  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 6   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 7   อำภา  ชนะกุล หญิง  1 หน้าเขา  2545 
 8   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 9   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 10   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 11   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 12   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 13   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 14   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 15   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 16   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 17   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 18   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 19   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 20   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 21   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 22   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 23   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 24   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 25   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 26   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 27   มงคล  เป็ดทอง ชาย  5 พรุดินนา  2544 
 28   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 29   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 30   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 31   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 32   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 33   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 34   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 35   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 36   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 37   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 38   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 39   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 40   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 41   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 42   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 43   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 44   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 45   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 46   อารีย์  ปราสาท หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 47   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 48   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 49   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 50   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 51   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 52   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 53   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 54   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 55   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 56   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 57   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 58   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 59   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 60   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 61   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 62   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 63   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 64   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 65   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 66   สุทธิกานต์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2547 
 67   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 68   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 69   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 70   สนธิยา  หลวงชัยสินธุ์ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 71   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 72   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 73   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 74   เขมรัฐ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 75   ปรียา  สุวรรณพันธ์ หญิง  7 เขาพนม  2543 
 76   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 77   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 78   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 79   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 80   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 81   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 82   วรรณี  เหนือคลอง   34 คลองท่อมใต้  2549 
 83   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 84   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 85   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 86   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 87   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 88   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 89   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 90   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 91   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 92   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 ปากน้ำ  2550 
 93   วไลภรณ์  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 94   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 95   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 96   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 97   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 98   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 99   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 100   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 101   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 102   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 103   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 104   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 105   บุษบา  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 106   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 107   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2552 
 108   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 109   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 110   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 111   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 112   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 113   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 114   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 115   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 116   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 117   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 118   กรกนก  สุคำภา หญิง  4 เขาดิน  2551 
 119   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 120   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 121   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 122   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 123   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 124   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 125   ฉวี  อุ่นอก หญิง  9 ปลายพระยา  2545 
 126   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 127   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 128   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  6 ปลายพระยา  2549 
 129   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 130   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 131   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 132   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 133   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 134   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 135   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 136   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 137   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 138   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 139   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 140   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 141   กระจ่าง  สำราญ ชาย  5 เขาพนม  2545 
 142   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  5 เขาพนม  2550 
 143   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  5 เขาพนม  2550 
 144   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 145   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 146   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 147   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 148   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 149   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 150   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 151   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 152   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 153   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 154   สกุนา  สามัญบุตร หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 155   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 156   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 157   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 158   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 159   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 160   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 161   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 162   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 163   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 164   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 165   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 166   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 167   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 168   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 169   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 170   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 171   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 172   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 173   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 174   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 175   บัวขวัญ  เเก้วทองพันธ์ หญิง  1 สินปุน  2553 
 176   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 177   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 178   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 179   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา   
 180   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ์ ชาย  1 พรุเตียว   
 181   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 182   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 183   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 184   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 185   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 186   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 187   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 188   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 189   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 190   ดุษดี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 191   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 192   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้   
 193   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 194   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 195   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 196   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 197   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 198   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 199   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 200   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 201   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 202   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 203   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 204   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 205   ณัฐศรฐ์  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 206   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 207   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 208   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 209   ยงยุทธ  กุลหลัง ชาย  3 เขาคราม  2554 
 210   เสาวณี  กองข้าวเรียบ หญิง  1 เขาคราม  2554 
 211   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 212   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 213   มนพร  กี่บุตร หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2555 
 214   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 215   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 216   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 217   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 218   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 219   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 220   วนิชยา  รอดพิศดาร หญิง  8 ปลายพระยา  2555 
 221   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 222   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 223   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 224   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 225   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 226   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  34 คลองท่อมใต้  2554 
 227   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 228   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 229   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  5 เขาพนม  2555 
 230   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 231   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 232   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 233   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 234   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 235   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 236   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 237   วิประภา  ชัยฤกษ์ หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2556 
 238   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 239   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 240   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 241   จุฑาธิป  ขาวปั้น หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 242   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 243   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 244   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 245   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 246   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 247   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 248   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 249   เฟื่องฟ้า  ฝั่งฝา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 250   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 251   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 252   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 253   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 254   ธัญพร  ลือประสงค์จิตร หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 255   สุนันทา  เจียวก๊ก หญิง  32 ปากน้ำ  2556 
 256   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 257   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 258   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  7 หน้าเขา  2555 
 259   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 260   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 261   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 262   นิตยา  ชัยชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 263   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2556 
 264   รพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2556 
 265   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 266   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 267   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 268   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 269   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 270   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 271   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 272   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 273   ธันชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 274   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 275   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 276   คนึงนิตย์  ชัยสวัสดิ์ หญิง  31 ปากน้ำ  2556 
 277   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 278   กิตติพงษ์  พรหมรักษา หญิง  1 คีรีวง  2558 
 279   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 280   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 281   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  32 คลองท่อมใต้  2557 
 282   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  32 คลองท่อมใต้  2557 
 283   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 284   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 285   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 286   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 287   นายมนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 288   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 289   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 290   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 291   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 292   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 293   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 294   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 295   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 296   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 297   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 298   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 299   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 300   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 301   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 302   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 303   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 304   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 305   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 306   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 307   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 308   ศิวนาถ   ขนอม หญิง  0 กระบี่ใหญ่  2558 
 309   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 310   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559