รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   จารุวรรณ  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 6   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 7   คุนัญญา  ชนะกุล หญิง  2 หน้าเขา  2545 
 8   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 9   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 10   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 11   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 12   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 13   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 14   มณีรัตน์  ปานุราช หญิง  33 ปากน้ำ  2536 
 15   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 16   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 17   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 18   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 19   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 20   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 21   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 22   วิภา  เจียมวชิระ หญิง  31 ปากน้ำ   
 23   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 24   จรินทร์  ทิพย์ธนสาร หญิง  31 ปากน้ำ  2543 
 25   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 26   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 27   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 28   ฉวีวรรณ  ไพศาลสถาน หญิง  32 ปากน้ำ   
 29   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 30   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 31   มงคล  เป็ดทอง ชาย  5 พรุดินนา  2544 
 32   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 33   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 34   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 35   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 36   ประดิษฐ์  ศรวิจิตร หญิง  35 ปากน้ำ  2548 
 37   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 38   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 39   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 40   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 41   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 42   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 43   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 44   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 45   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 46   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 47   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 48   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 49   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 50   วรรณะ  นวลจันทร์ ชาย  6 ทับปริก  2539 
 51   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 52   อารีย์  ปราสาท หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 53   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 54   สิริยา  แดงนุ้ย หญิง  5 หนองทะเล  2546 
 55   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 56   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 57   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 58   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 59   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 60   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 61   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 62   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 63   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 64   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 65   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 66   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 67   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 68   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 69   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 70   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 71   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 72   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 73   สุทธิกานต์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2547 
 74   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 75   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 76   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 77   สนธิยา  หลวงชัยสินธุ์ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 78   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 79   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 80   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 81   เขมรัฐ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 82   ปรียา  สุวรรณพันธ์ หญิง  7 เขาพนม  2543 
 83   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 84   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 85   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 86   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 87   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 88   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 89   วรรณี  เหนือคลอง   34 คลองท่อมใต้  2549 
 90   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 91   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 92   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 93   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 94   ผ่องศรี  อุมาสะ หญิง  3 คลองหิน  2539 
 95   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 96   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 97   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 98   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 99   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 100   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 ปากน้ำ  2550 
 101   วไลภรณ์  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 102   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 103   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 104   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 105   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 106   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 107   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 108   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 109   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 110   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 111   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 112   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 113   บุษบา  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 114   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 115   สุกัญญา  สมานศรี หญิง  36 ปากน้ำ  2549 
 116   นันท์นภัสร์  นวลจันทร์ หญิง  6 ทับปริก  2551 
 117   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2552 
 118   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 119   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 120   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 121   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 122   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 123   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 124   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 125   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 126   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 127   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 128   กรกนก  สุคำภา หญิง  4 เขาดิน  2551 
 129   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 130   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 131   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 132   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 133   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 134   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 135   ฉวี  อุ่นอก หญิง  9 ปลายพระยา  2545 
 136   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 137   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 138   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  6 ปลายพระยา  2549 
 139   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 140   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 141   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 142   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 143   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 144   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 145   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 146   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 147   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 148   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 149   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 150   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 151   กระจ่าง  สำราญ ชาย  5 เขาพนม  2545 
 152   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  5 เขาพนม  2550 
 153   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  5 เขาพนม  2550 
 154   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 155   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 156   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 157   นันทนา  ขอบุตร หญิง  37 ปากน้ำ  2550 
 158   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 159   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 160   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 161   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 162   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 163   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 164   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 165   สกุนา  สามัญบุตร หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 166   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 167   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 168   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 169   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 170   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 171   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 172   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 173   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 174   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 175   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 176   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 177   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 178   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 179   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 180   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 181   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 182   สุรางค์รัตน์  ลักษโณสุรางค์ หญิง  35 ปากน้ำ  2552 
 183   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 184   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 185   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 186   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 187   บัวขวัญ  เเก้วทองพันธ์ หญิง  1 สินปุน  2553 
 188   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 189   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 190   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 191   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา   
 192   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ์ ชาย  1 พรุเตียว   
 193   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 194   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 195   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 196   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 197   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 198   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 199   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 200   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 201   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 202   ดุษดี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 203   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 204   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 205   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 206   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 207   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 208   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 209   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 210   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 211   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 212   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 213   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 214   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 215   ลดาวัลย์  โต๊ะหมาน หญิง  5 ทรายขาว  2554 
 216   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 217   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 218   ณัฐศรฐ์  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 219   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 220   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 221   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 222   ยงยุทธ  กุลหลัง ชาย  3 เขาคราม  2554 
 223   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 224   สูฟียา  วะจิดี หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 225   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 226   มนพร  กี่บุตร หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2555 
 227   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 228   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 229   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 230   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 231   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 232   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 233   วนิชยา  รอดพิศดาร หญิง  8 ปลายพระยา  2555 
 234   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 235   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 236   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 237   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 238   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 239   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  34 คลองท่อมใต้  2554 
 240   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 241   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 242   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  5 เขาพนม  2555 
 243   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 244   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 245   สุนันท์  ลิ่มเถาว์ หญิง  33 ปากน้ำ  2555 
 246   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 247   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 248   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 249   สุทัศน์  ตันติพิศาลกุล ชาย  35 ปากน้ำ  2555 
 250   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 251   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 252   วิประภา  ชัยฤกษ์ หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2556 
 253   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 254   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 255   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 256   จุฑาธิป  ขาวปั้น หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 257   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 258   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 259   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 260   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 261   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 262   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 263   ปารมี  หมัดเต๊ะ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 264   วิภารัตน์  ศรีทอง หญิง  35 เหนือคลอง  2556 
 265   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 266   เฟื่องฟ้า  ฝั่งฝา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 267   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 268   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 269   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 270   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 271   ธัญพร  ลือประสงค์จิตร หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 272   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 273   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 274   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  5 หน้าเขา  2555 
 275   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 276   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 277   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 278   นิตยา  ชัยชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 279   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2557 
 280   ระพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2557 
 281   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 282   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 283   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 284   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 285   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 286   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 287   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 288   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 289   ธันชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 290   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 291   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 292   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 293   นภัค  เพ็ชรรัตน์ หญิง  35 กระบี่ใหญ่  2556 
 294   กิตติพงษ์  พรหมรักษา ชาย  1 คีรีวง  2558 
 295   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 296   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 297   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  32 คลองท่อมใต้  2557 
 298   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  32 คลองท่อมใต้  2557 
 299   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 300   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 301   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 302   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 303   นายมนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 304   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 305   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 306   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 307   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 308   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 309   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 310   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 311   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 312   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 313   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 314   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 315   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 316   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 317   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 318   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 319   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 320   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 321   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 322   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 323   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 324   ศิวนาถ   ขนอม(กบญ) หญิง  32 ปากน้ำ  2558 
 325   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 326   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559 
 327   เยาวลักษณ์  วิชานนท์ หญิง  0 กระบี่ใหญ่  2557 
 328   ธนพร  ฉิมเกื้อ หญิง  5 เขาพนม  2557 
 329   ปรีญา  ชายคง หญิง  5 เขาพนม  2557 
 330   อุไรวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง หญิง  7 ดินอุดม  2559 
 331   ชะอ้อน  ช่วยเกิด หญิง  0 กระบี่ใหญ่  2559 
 332   สมใจ  หนูฟอง หญิง  31 ปากน้ำ  2559 
 333   อาภรณ์  รัตนคช หญิง  5 เขาพนม  2558 
 334   ณัฐกิตติ์  เดชภักดี ชาย  5 เขาพนม  2558 
 335   จุฬาภรณ์  เดชภักดี หญิง  5 เขาพนม  2558 
 336   มณีรัตน์  ไชยวัฒน์ หญิง  9 เขาพนม  2558 
 337   พณิชา  อักษรสวัสดิ์ หญิง  1 คลองท่อมใต้  2559 
 338   สิริพร  บุญผล หญิง  7 เพหลา  2556 
 339   อรอุมา  ทำเผือก หญิง  11 คลองพน  2558 
 340   วิชศรินทร์  คงอินพาน หญิง  14 คลองพน  2558 
 341   เจริญพงษ์  ภักดี ชาย  3 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 342   อวยพร  ธราพร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 343   จุไร  ภุมราดี หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2558