รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   อัญภัทร  ปัญญา หญิง  1 สินปุน  2552 
 6   จารุวรรณ์  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 7   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 8   คุนัญญา  ชนะกุล หญิง  2 หน้าเขา  2545 
 9   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 10   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 11   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 12   สิทธิโชค  สะสม ชาย  11 กระบี่น้อย  2547 
 13   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 14   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 15   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 16   มณีรัตน์  ปานุราช หญิง  33 ปากน้ำ  2536 
 17   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 18   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 19   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 20   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 21   ประดิษฐ์  เชื้อไทย ชาย  8 เขาพนม  2541 
 22   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 23   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 24   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 25   วิภา  เจียมวชิระ หญิง  31 ปากน้ำ   
 26   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 27   จรินทร์  ทิพย์ธนสาร หญิง  31 ปากน้ำ  2543 
 28   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 29   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 30   กัลญารัตน์  ยงกิจ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2542 
 31   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 32   ฉวีวรรณ  ไพศาลสถาน หญิง  32 ปากน้ำ   
 33   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 34   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 35   พรวิลัย  ชายกุล หญิง  3 คลองประสงค์  2548 
 36   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 37   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 38   จารุวรรณ  ชุมพันธ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 39   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 40   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 41   ประดิษฐ์  ศรวิจิตร หญิง  35 ปากน้ำ  2548 
 42   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 43   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 44   รามนัฎ  ช่างทองเครือ หญิง  12 กระบี่น้อย  2548 
 45   พรพิมล  เก้าวุ่น หญิง  3 เขาเขน  2541 
 46   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 47   ศรีประไพ  ยวนทอง หญิง  7 คีรีวง  2542 
 48   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 49   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 50   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 51   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 52   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 53   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 54   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 55   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 56   สิทธิกร  ยู้โสบ ชาย  10 คลองพน  2547 
 57   พีรวัส  บรรดา ชาย  10 คลองพน  2547 
 58   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 59   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 60   วรรณะ  นวลจันทร์ ชาย  6 ทับปริก  2539 
 61   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 62   อารี  มุคุระ หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 63   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 64   สิริยา  แดงนุ้ย หญิง  5 หนองทะเล  2546 
 65   วรรณา  เพชรคง หญิง  6 กระบี่น้อย  2550 
 66   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 67   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 68   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 69   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 70   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 71   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 72   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 73   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 74   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 75   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 76   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 77   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 78   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 79   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 80   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 81   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 82   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 83   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 84   ชฎาพร  กัณหกุล หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 85   จิรัชฎาภรณ์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2558 
 86   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 87   สัมพันธ์  เกื้อชาติ ชาย  2 คลองยาง  2547 
 88   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 89   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 90   สนธิยา  พูนพงศ์ หญิง  33 อ่าวลึกใต้  2547 
 91   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 92   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 93   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 94   รัตติกาญ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 95   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 96   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 97   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 98   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 99   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 100   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 101   วรรณี  เหนือคลอง   2 คลองท่อมใต้  2549 
 102   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 103   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 104   นารีรัตน์  ศรีทอง หญิง  4 เพหลา  2550 
 105   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 106   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 107   ผ่องศรี  อุมาสะ หญิง  3 คลองหิน  2539 
 108   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 109   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 110   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 111   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 112   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 113   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 กระบี่ใหญ่  2550 
 114   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 115   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 116   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 117   ลิศรา  ช้างน้ำ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2545 
 118   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 119   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 120   ศศิรินทร์  บัวดำ หญิง  8 คีรีวง  2550 
 121   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 122   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 123   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 124   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 125   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 126   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 127   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 128   ประณีต  เสมอภาค หญิง  4 แหลมสัก  2557 
 129   สุกัญญา  สมานศรี หญิง  36 ปากน้ำ  2549 
 130   นันท์นภัสร์  นวลจันทร์ หญิง  6 ทับปริก  2551 
 131   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2551 
 132   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 133   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 134   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 135   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 136   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 137   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 138   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 139   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 140   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 141   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 142   กรกนก  สุคำภา หญิง  4 เขาดิน  2551 
 143   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 144   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 145   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 146   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 147   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 148   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 149   ฉวี  อุ่นอก หญิง  32 ปลายพระยา  2545 
 150   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 151   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 152   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  36 ปลายพระยา  2549 
 153   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 154   สรัสวดี  หลีตระกูล หญิง  4 หน้าเขา  2551 
 155   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 156   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 157   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 158   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 159   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 160   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 161   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 162   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 163   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 164   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 165   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 166   กระจ่าง  สำราญ ชาย  33 เขาพนม  2545 
 167   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  32 เขาพนม  2550 
 168   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  35 เขาพนม  2550 
 169   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 170   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 171   สุภาวดี  บุญชูวงศ์ หญิง  9 คลองพน  2550 
 172   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 173   ธวัช  หวันด้าเหร่ ชาย  7 คลองยาง  2551 
 174   นันทนา  ขอบุตร หญิง  37 ปากน้ำ  2550 
 175   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 176   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 177   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 178   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 179   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 180   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 181   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 182   สกุณา  สอนคง หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 183   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 184   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 185   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 186   อริษา  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2552 
 187   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 188   ภัทราภรณ์  ราวสกุล หญิง  2 กระบี่น้อย  2552 
 189   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 190   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 191   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 192   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 193   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 194   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 195   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 196   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 197   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 198   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 199   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 200   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 201   สุนีย์  จุ่มช่วย หญิง  1 คีรีวง  2554 
 202   สุรางค์รัตน์  ลักษโณสุรางค์ หญิง  35 ปากน้ำ  2552 
 203   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 204   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 205   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 206   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 207   บัวขวัญ  บัวทอง หญิง  1 สินปุน  2553 
 208   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 209   กนกวรรณ  ชูดอนตรอ หญิง  32 ปลายพระยา  2555 
 210   นันทิกานต์  เเก้วมณี หญิง  9 เพหลา  2559 
 211   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 212   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 213   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา  2557 
 214   เอกสิทธิ์  เพชรฉวาง หญิง  1 เพหลา  2557 
 215   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ์ ชาย  1 พรุเตียว   
 216   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 217   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 218   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 219   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 220   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 221   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 222   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 223   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 224   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 225   ดุษฎี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 226   เกียรติศักดิ์  เเก้วสนั่น ชาย  1 ดินแดง  2555 
 227   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 228   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 229   เจนจิรา  บุญศรี หญิง  7 คีรีวง  2553 
 230   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 231   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 232   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 233   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 234   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 235   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 236   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 237   กฤษฎิ์ณิชา  บัวเกตุ หญิง  36 เขาพนม  2558 
 238   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 239   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 240   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 241   ลดาวัลย์  โต๊ะหมาน หญิง  5 ทรายขาว  2554 
 242   ทินกร  บุญญาธิการ ชาย  3 เขาเขน  2551 
 243   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 244   ฐิตาภรณ์  ธิรักษพันธ์ หญิง  11 กระบี่น้อย  2554 
 245   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 246   เสมอเดือน  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 247   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 248   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 249   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 250   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 251   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 252   ปรีชา  บุตรสมัน ชาย  6 เกาะกลาง  2555 
 253   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 254   มนพร  กี่บุตร หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2555 
 255   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 256   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 257   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 258   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 259   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 260   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 261   วนิชยา  ชูเกื้อ หญิง  8 คีรีวง  2560 
 262   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 263   นักประพันธ์  จำนงค์รัตน์ ชาย  2 ดินแดง  2555 
 264   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 265   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 266   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 267   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 268   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 269   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 270   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 271   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  32 เขาพนม  2555 
 272   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 273   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 274   พัชราภา  ช่างเรือ หญิง  6 อ่าวนาง 
 275   สุนันท์  ลิ่มเถาว์ หญิง  33 ปากน้ำ  2555 
 276   จักรภัทร  ปานเเก้ว ชาย  5 คลองท่อมเหนือ  2554 
 277   นิตยา  คลองรั้ว หญิง  9 เกาะกลาง  2554 
 278   สุกัญยา  นิลละเอียด หญิง  10 คลองพน  2554 
 279   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 280   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 281   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 282   สุทัศน์  ตันติพิศาลกุล ชาย  35 ปากน้ำ  2555 
 283   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 284   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 285   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 286   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 287   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 288   จุฑาธิป  สิงห์ชู หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 289   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 290   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 291   อำภร  อารีโชค หญิง  8 คีรีวง  2554 
 292   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 293   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 294   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 295   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 296   ปารมี  หมัดเต๊ะ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 297   วิภารัตน์  ศรีทอง หญิง  35 เหนือคลอง  2556 
 298   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 299   เฟื่องฟ้า  ฝั่งขวา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 300   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 301   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 302   ธนพงษ์  แก้วโลก ชาย  7 โคกยาง  2556 
 303   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 304   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 305   สุวรรณา  จามรสวัสดิ์ หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 306   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 307   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 308   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  5 หน้าเขา  2555 
 309   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 310   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 311   พนีดา  ช้างน้ำ หญิง  1 ศาลาด่าน  2555 
 312   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 313   นิตยา  คงชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 314   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2557 
 315   ระพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2557 
 316   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 317   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 318   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 319   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 320   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 321   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 322   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 323   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 324   วนิดา  ขาวล้วน หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2557 
 325   ธัญชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 326   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 327   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 328   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 329   นภัค  เพ็ชรรัตน์ หญิง  35 กระบี่ใหญ่  2556 
 330   กิตติพงษ์  พรหมรักษา ชาย  1 คีรีวง  2558 
 331   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 332   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 333   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2557 
 334   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  2 คลองท่อมใต้  2557 
 335   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 336   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 337   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 338   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 339   มนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 340   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 341   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 342   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 343   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 344   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 345   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 346   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 347   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 348   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 349   วรรณี  ช้างน้ำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2556 
 350   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 351   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 352   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 353   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 354   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 355   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 356   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 357   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 358   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 359   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 360   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 361   ศิวนาถ   ขนอม(กบญ) หญิง  32 ปากน้ำ  2558 
 362   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 363   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559 
 364   เยาวลักษณ์  นุ่นภักดี หญิง  35 ปากน้ำ  2557 
 365   ธนพร  ฉิมเกื้อ หญิง  34 เขาพนม  2557 
 366   ปรีญา  ชายคง หญิง  37 เขาพนม  2557 
 367   อุไรวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง หญิง  7 ดินอุดม  2559 
 368   ชะอ้อน  ช่วยเกิด หญิง  34 กระบี่ใหญ่  2559 
 369   สมใจ  หนูฟอง หญิง  34 ปากน้ำ  2559 
 370   อาภรณ์  รัตนคช หญิง  32 เขาพนม  2558 
 371   ณัฐกิตติ์  เดชภักดี ชาย  32 เขาพนม  2558 
 372   จุฬาภรณ์  เดชภักดี หญิง  32 เขาพนม  2558 
 373   มณีรัตน์  ไชยวัฒน์ หญิง  37 เขาพนม  2558 
 374   พณิชา  อักษรสวัสดิ์ หญิง  1 คลองท่อมใต้  2559 
 375   สิริพร  บุญผล หญิง  7 เพหลา  2556 
 376   อรอุมา  ทำเผือก หญิง  11 คลองพน  2558 
 377   วิชศรินทร์  คงอินพาน หญิง  14 คลองพน  2558 
 378   เจริญพงษ์  ภักดี ชาย  3 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 379   อวยพร  ธราพร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 380   จุไร  ภุมราดี หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2558 
 381   สุรางค์รัตน์  แก้วช่วย หญิง  4 แหลมสัก  2559 
 382   สุชาตา  อาษา หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 383   จีราวดี  แซ่ลิ่ม หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 384   พงศ์พัฒน์  ตาวัน ชาย  3 เกาะศรีบอยา  2559 
 385   ณัฐชญานิษฐ์  โกสิทธิ์ หญิง  2 เหนือคลอง  2559 
 386   เพ็ญศรี  ภักดีชน หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 387   เจนจิรา  บุญช่วย หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 388   จันทิภา  เป้งเซ่ง หญิง  5 พรุดินนา  2557 
 389   เสาวลักษณ์  ปานมาศ หญิง  8 ห้วยยูง  2559 
 390   สกาวเดือน  เรืองมี หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2555 
 391   ดวงใจ  ปรองพิมาย หญิง  6 เกาะกลาง  2558 
 392   ประกิต  หมีนหวัง ชาย  6 เกาะกลาง  2558 
 393   วิรัตน์  บุตรจอ ชาย  5 เกาะกลาง  2559 
 394   วิศรุต  ต้นวิชา ชาย  2 คลองยาง  2558 
 395   นุชรีย์  ทองไชย หญิง  4 เพหลา  2557 
 396   สุนทรีย์  ประทีปอนันต์ หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 397   อุไรภรณ์  ชัยเพชร หญิง  8 สินปุน  2559 
 398   ราตรี  ขุนชุมภู หญิง  2 พรุเตียว  2559 
 399   ศุภจิรา  ประดงจงเนตร หญิง  6 หน้าเขา  2559 
 400   อุบลรัตน์  แก้วทองสอน หญิง  8 เขาพนม  2557 
 401   นุชรินทร์  ทองรักษา หญิง  6 เขาพนม  2558 
 402   คำรณล์  ทวีทรัพย์ ชาย  7 พรุดินนา  2559 
 403   เรณู  สูนาหู หญิง  1 เกาะลันตาน้อย  2559 
 404   อภิชาติ  ชูพริก ชาย  4 ปลายพระยา  2560 
 405   ปิยณัฐ  ภูมิภมร หญิง  5 เขาคราม  2559 
 406   กาญจนา  แก้วช่วย หญิง  7 คีรีวง  2560 
 407   กรรจณา  นะนวน หญิง  11 กระบี่น้อย  2560 
 408   ภัชณภา  ถนอมวงศ์ หญิง  35 ปากน้ำ  2559 
 409   สดใส  นนทแก้ว หญิง  5 เขาเขน  2560 
 410   วรริภา  แดงบรรจง หญิง  10 ปลายพระยา  2560 
 411   สัญญา  บุญครัตน์ ชาย  1 คีรีวง  2560 
 412   สุรัตวดี  แสงทอง หญิง  3 แหลมสัก  2560 
 413   กนกนวล  แสงอริยนันท์ หญิง  3 แหลมสัก  2560