รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   จารุวรรณ์  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 6   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 7   คุนัญญา  ชนะกุล หญิง  2 หน้าเขา  2545 
 8   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 9   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 10   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 11   ถนอม  ทองเมือง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 12   พรศักดิ์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 13   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 14   มณีรัตน์  ปานุราช หญิง  33 ปากน้ำ  2536 
 15   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 16   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 17   อรพินท์  บุญถาวร หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2545 
 18   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 19   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 20   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 21   ไกรสิทธิ์  ด้วงวงษ์ ชาย  1 เขาดิน  2548 
 22   วิภา  เจียมวชิระ หญิง  31 ปากน้ำ   
 23   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 24   จรินทร์  ทิพย์ธนสาร หญิง  31 ปากน้ำ  2543 
 25   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 26   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 27   กัลญารัตน์  ยงกิจ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2542 
 28   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 29   ฉวีวรรณ  ไพศาลสถาน หญิง  32 ปากน้ำ   
 30   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 31   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 32   พรวิลัย  ชายกุล หญิง  3 คลองประสงค์  2548 
 33   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 34   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 35   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 36   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 37   ประดิษฐ์  ศรวิจิตร หญิง  35 ปากน้ำ  2548 
 38   อมรา  อ๋องเอื้อ หญิง  3 คลองยา  2542 
 39   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 40   พรพิมล  เก้าวุ่น หญิง  3 เขาเขน  2541 
 41   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 42   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 43   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 44   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 45   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 46   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 47   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 48   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 49   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 50   สิทธิกร  ยู้โสบ ชาย  10 คลองพน  2547 
 51   พีรวัส  บรรดา ชาย  10 คลองพน  2547 
 52   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 53   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 54   วรรณะ  นวลจันทร์ ชาย  6 ทับปริก  2539 
 55   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  35 เหนือคลอง  2547 
 56   อารี  มุคุระ หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 57   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 58   สิริยา  แดงนุ้ย หญิง  5 หนองทะเล  2546 
 59   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 60   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 61   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 62   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 63   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 64   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 65   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 66   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 67   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 68   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 69   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 70   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 71   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 72   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 73   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 74   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 75   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 76   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 77   จิรัชฎาภรณ์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2558 
 78   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 79   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 80   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 81   สนธิยา  พูนพงศ์ หญิง  33 อ่าวลึกใต้  2547 
 82   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 83   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 84   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 85   รัตติกาญ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 86   ปรียา  สุวรรณพันธ์ หญิง  8 เขาพนม  2543 
 87   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 88   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 89   สุรชัย  มีความสุข ชาย  7 เขาดิน  2548 
 90   ซาฝีอี  ห้าหวา ชาย  5 เกาะลันตาน้อย  2538 
 91   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 92   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 93   วรรณี  เหนือคลอง   2 คลองท่อมใต้  2549 
 94   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 95   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 96   นารีรัตน์  ศรีทอง หญิง  4 เพหลา  2550 
 97   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 98   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 99   ผ่องศรี  อุมาสะ หญิง  3 คลองหิน  2539 
 100   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 101   อภิชาติ  ชูศรีอ่อน ชาย  34 ปากน้ำ  2550 
 102   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 103   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 104   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 105   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  38 กระบี่ใหญ่  2550 
 106   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 107   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 108   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 109   ลิศรา  ช้างน้ำ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2545 
 110   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 111   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 112   ศศิรินทร์  บัวดำ หญิง  8 คีรีวง  2550 
 113   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 114   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 115   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 116   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 117   พุธฤทธิ์  ศรีจันทร์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 118   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 119   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 120   ประณีต  เสมอภาค หญิง  4 แหลมสัก  2557 
 121   สุกัญญา  สมานศรี หญิง  36 ปากน้ำ  2549 
 122   นันท์นภัสร์  นวลจันทร์ หญิง  6 ทับปริก  2551 
 123   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2551 
 124   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 125   นิวัฒน์  ช่วยบำรุง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 126   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 127   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 128   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 129   วุฒิศักดิ์  วงศ์สวัสดิ์ ชาย  1 เขาดิน  2549 
 130   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 131   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 132   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 133   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 134   กรกนก  สุคำภา หญิง  4 เขาดิน  2551 
 135   สมเกียรติ  เสนาะกลิ่น ชาย  1 เขาดิน  2551 
 136   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 137   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 138   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 139   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2551 
 140   นารี  ดอกไม้หอม ชาย  9 เขาดิน  2551 
 141   ฉวี  อุ่นอก หญิง  32 ปลายพระยา  2545 
 142   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 143   อุบลรัตน์  ด้วงวงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2551 
 144   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  36 ปลายพระยา  2549 
 145   ณรินทร์  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 146   สรัสวดี  หลีตระกูล หญิง  4 หน้าเขา  2551 
 147   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 148   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 149   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 150   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 151   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 152   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 153   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 154   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 155   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 156   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 157   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 158   กระจ่าง  สำราญ ชาย  33 เขาพนม  2545 
 159   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  32 เขาพนม  2550 
 160   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  35 เขาพนม  2550 
 161   สหัส  ทุมรัตน์ ชาย  34 ปากน้ำ  2547 
 162   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 163   สุภาวดี  บุญชูวงศ์ หญิง  9 คลองพน  2550 
 164   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 165   นันทนา  ขอบุตร หญิง  37 ปากน้ำ  2550 
 166   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 167   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 168   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 169   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 170   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 171   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 172   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 173   สกุณา  สอนคง หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 174   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 175   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 176   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 177   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 178   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 179   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 180   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 181   จริยา  ณ ตะกั่วทุ่ง หญิง  1 นาเหนือ  2553 
 182   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 183   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 184   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 185   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 186   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 187   วรรณา  อุปมา หญิง  1 คลองขนาน  2553 
 188   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 189   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 190   สุนีย์  จุ่มช่วย หญิง  1 คีรีวง  2554 
 191   สุรางค์รัตน์  ลักษโณสุรางค์ หญิง  35 ปากน้ำ  2552 
 192   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 193   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 194   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 195   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 196   บัวขวัญ  บัวทอง หญิง  1 สินปุน  2553 
 197   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 198   กนกวรรณ  ชูดอนตรอ หญิง  32 ปลายพระยา  2555 
 199   นันทิกานต์  เเก้วมณี หญิง  9 เพหลา  2559 
 200   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 201   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 202   ธีรภาคย์  ลายศิริ ชาย  1 เพหลา  2557 
 203   เอกสิทธิ์  เพชรฉวาง หญิง  1 เพหลา  2557 
 204   ปัญญา  เเก้วประดิษฐ์ ชาย  1 พรุเตียว   
 205   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 206   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 207   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 208   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 209   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 210   ทิพรัตน์  คำทอง หญิง  2 สินปุน  2554 
 211   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 212   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 213   ไกรศร  ทิมทอง ชาย  1 เกาะลันตาน้อย  2553 
 214   ดุษฎี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 215   เกียรติศักดิ์  เเก้วสนั่น ชาย  1 ดินแดง  2555 
 216   ปาณิตา  ศรียุบล หญิง  7 คลองท่อมใต้  2552 
 217   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 218   เจนจิรา  บุญศรี หญิง  7 คีรีวง  2553 
 219   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 220   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 221   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 222   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 223   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 224   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 225   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 226   กฤษฎิ์ณิชา  บัวเกตุ หญิง  36 เขาพนม  2558 
 227   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 228   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 229   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 230   ลดาวัลย์  โต๊ะหมาน หญิง  5 ทรายขาว  2554 
 231   ทินกร  บุญญาธิการ ชาย  3 เขาเขน  2551 
 232   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 233   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 234   เสมอเดือน  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 235   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 236   โกวิทย์  ขวัญกลับ ชาย  8 สินปุน  2554 
 237   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 238   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 239   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 240   ปรีชา  บุตรสมัน ชาย  6 เกาะกลาง  2555 
 241   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 242   มนพร  กี่บุตร หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2555 
 243   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 244   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 245   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 246   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 247   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 248   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 249   วนิชยา  ชูเกื้อ หญิง  8 คีรีวง  2560 
 250   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 251   นักประพันธ์  จำนงค์รัตน์ ชาย  2 ดินแดง  2555 
 252   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 253   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 254   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 255   ศิริพงษ์  ต่อติด ชาย  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 256   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 257   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 258   พริญทิพย์  ชูรัฐ หญิง  7 คลองท่อมใต้  2554 
 259   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  32 เขาพนม  2555 
 260   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 261   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 262   พัชราภา  ช่างเรือ หญิง  6 อ่าวนาง 
 263   สุนันท์  ลิ่มเถาว์ หญิง  33 ปากน้ำ  2555 
 264   จักรภัทร  ปานเเก้ว ชาย  5 คลองท่อมเหนือ  2554 
 265   นิตยา  คลองรั้ว หญิง  9 เกาะกลาง  2554 
 266   สุกัญยา  นิลละเอียด หญิง  10 คลองพน  2554 
 267   อารี  เนตรไสว หญิง  6 คลองยา  2555 
 268   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 269   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 270   สุทัศน์  ตันติพิศาลกุล ชาย  35 ปากน้ำ  2555 
 271   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 272   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 273   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 274   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 275   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 276   จุฑาธิป  สิงห์ชู หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 277   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 278   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 279   อำภร  อารีโชค หญิง  8 คีรีวง  2554 
 280   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 281   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 282   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 283   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 284   ปารมี  หมัดเต๊ะ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 285   วิภารัตน์  ศรีทอง หญิง  35 เหนือคลอง  2556 
 286   ประพิมพรรณ  สุกัญญา หญิง  6 เหนือคลอง  2556 
 287   เฟื่องฟ้า  ฝั่งขวา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 288   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 289   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 290   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 291   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 292   สุวรรณา  จามรสวัสดิ์ หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 293   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 294   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 295   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  5 หน้าเขา  2555 
 296   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 297   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 298   พนีดา  ช้างน้ำ หญิง  1 ศาลาด่าน  2555 
 299   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 300   นิตยา  คงชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 301   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2557 
 302   ระพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2557 
 303   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 304   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  37 เหนือคลอง  2556 
 305   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 306   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 307   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 308   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 309   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 310   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 311   ธัญชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 312   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 313   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 314   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 315   นภัค  เพ็ชรรัตน์ หญิง  35 กระบี่ใหญ่  2556 
 316   กิตติพงษ์  พรหมรักษา ชาย  1 คีรีวง  2558 
 317   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 318   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 319   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2557 
 320   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  2 คลองท่อมใต้  2557 
 321   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 322   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 323   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 324   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 325   มนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 326   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 327   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 328   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 329   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 330   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 331   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 332   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 333   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 334   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 335   วรรณี  ช้างน้ำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2556 
 336   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 337   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  3 หน้าเขา  2558 
 338   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 339   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 340   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 341   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 342   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 343   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 344   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555 
 345   สร้อยอุบล  บูรณะ หญิง  1 พรุเตียว  2555 
 346   ศรีประไพ  ภูสมศรี หญิง  7 ลำทับ  2558 
 347   ศิวนาถ   ขนอม(กบญ) หญิง  32 ปากน้ำ  2558 
 348   วัลภา  มีแต้ม หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2558 
 349   รัชนี  ไหมจันทร์ หญิง  6 ดินแดง  2559 
 350   เยาวลักษณ์  นุ่นภักดี หญิง  35 ปากน้ำ  2557 
 351   ธนพร  ฉิมเกื้อ หญิง  34 เขาพนม  2557 
 352   ปรีญา  ชายคง หญิง  37 เขาพนม  2557 
 353   อุไรวรรณ  ฟุ้งเฟื่อง หญิง  7 ดินอุดม  2559 
 354   ชะอ้อน  ช่วยเกิด หญิง  34 กระบี่ใหญ่  2559 
 355   สมใจ  หนูฟอง หญิง  34 ปากน้ำ  2559 
 356   อาภรณ์  รัตนคช หญิง  32 เขาพนม  2558 
 357   ณัฐกิตติ์  เดชภักดี ชาย  32 เขาพนม  2558 
 358   จุฬาภรณ์  เดชภักดี หญิง  32 เขาพนม  2558 
 359   มณีรัตน์  ไชยวัฒน์ หญิง  37 เขาพนม  2558 
 360   พณิชา  อักษรสวัสดิ์ หญิง  1 คลองท่อมใต้  2559 
 361   สิริพร  บุญผล หญิง  7 เพหลา  2556 
 362   อรอุมา  ทำเผือก หญิง  11 คลองพน  2558 
 363   วิชศรินทร์  คงอินพาน หญิง  14 คลองพน  2558 
 364   เจริญพงษ์  ภักดี ชาย  3 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 365   อวยพร  ธราพร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2559 
 366   จุไร  ภุมราดี หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2558 
 367   สุรางค์รัตน์  แก้วช่วย หญิง  4 แหลมสัก  2559 
 368   สุชาตา  อาษา หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 369   จีราวดี  แซ่ลิ่ม หญิง  2 ห้วยยูง  2559 
 370   พงศ์พัฒน์  ตาวัน ชาย  3 เกาะศรีบอยา  2559 
 371   ณัฐชญานิษฐ์  โกสิทธิ์ หญิง  2 เหนือคลอง  2559 
 372   เพ็ญศรี  ภักดีชน หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 373   เจนจิรา  บุญช่วย หญิง  1 พรุดินนา  2557 
 374   จันทิภา  เป้งเซ่ง หญิง  5 พรุดินนา  2557 
 375   เสาวลักษณ์  ปานมาศ หญิง  8 ห้วยยูง  2559 
 376   สกาวเดือน  เรืองมี หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2555 
 377   ดวงใจ  ปรองพิมาย หญิง  6 เกาะกลาง  2558 
 378   ประกิต  หมีนหวัง ชาย  6 เกาะกลาง  2558 
 379   วิรัตน์  บุตรจอ ชาย  5 เกาะกลาง  2559 
 380   วิศรุต  ต้นวิชา ชาย  2 คลองยาง  2558 
 381   นุชรีย์  ทองไชย หญิง  4 เพหลา  2557 
 382   สุนทรีย์  ประทีปอนันต์ หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 383   อุไรภรณ์  ชัยเพชร หญิง  8 สินปุน  2559 
 384   ราตรี  ขุนชุมภู หญิง  2 พรุเตียว  2559 
 385   ศุภจิรา  ประดงจงเนตร หญิง  6 หน้าเขา  2559 
 386   อุบลรัตน์  แก้วทอง หญิง  8 เขาพนม  2557 
 387   นุชรินทร์  ทองรักษา หญิง  6 เขาพนม  2558 
 388   คำรณล์  ทวีทรัพย์ ชาย  7 พรุดินนา  2559 
 389   เรณู  สูนาหู หญิง  1 เกาะลันตาน้อย  2559 
 390   อภิชาติ  ชูพริก ชาย  4 ปลายพระยา  2560 
 391   ปิยณัฐ  ภูมิภมร หญิง  5 เขาคราม  2559 
 392   กาญจนา  แก้วช่วย หญิง  7 คีรีวง  2560 
 393   ภัชณภา  ถนอมวงศ์ หญิง  35 ปากน้ำ  2559 
 394   สดใส  นนทแก้ว หญิง  5 เขาเขน  2560 
 395   วรริภา  แดงบรรจง หญิง  10 ปลายพระยา  2560 
 396   สัญญา  บุญครัตน์ ชาย  1 คีรีวง  2560 
 397   สุรัตวดี  แสงทอง หญิง  3 แหลมสัก  2560 
 398   กนกนวล  แสงอริยนันท์ หญิง  3 แหลมสัก  2560