รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : กระบี่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รจเรข  บ่อม่วง หญิง  1 เขาทอง  2551 
 2   สุชาติ  ทองแก้ว ชาย  7 สินปุน  2552 
 3   สุดา  ไชยพงษ์ หญิง  1 เขาดิน  2549 
 4   ทัศณีย์  หลานไทย หญิง  4 พรุเตียว  2549 
 5   จารุวรรณ  เหมทานนท์ หญิง  3 คลองยา  2551 
 6   พิมภรณ์  หลี่ซี่ หญิง  6 เขาดิน  2549 
 7   บุญพา  ยศสุวรรณ หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 8   อุบลรถ  พลเดช หญิง  3 พรุเตียว  2549 
 9   ชัยวัฒน์  เดชพรหม หญิง  1 เขาดิน  2549 
 10   พิเชษฐ์  ปราบเภท ชาย  4 เกาะลันตาน้อย  2546 
 11   ศุภพันธ์  ใบเต้ หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 12   สมพิศ  ตันตาปกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2549 
 13   ปิยะรัตน์  หมาดหวา หญิง  1 คลองประสงค์  2558 
 14   อำภัย  พูลสวัสดิ์ หญิง  1 เขาพนม  2540 
 15   นิตยา  ศรีมุกข์ หญิง  1 เขาพนม  2541 
 16   สนทยา  เกื้อบุตร ชาย  1 พรุเตียว  2536 
 17   วาสนาพิสุทธิ์  พิสุทธิ์ชลธี ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 18   อุไรวรรณ  เกื้อชาติ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2536 
 19   ประหยัด  เกื้อกูล ชาย  2 เกาะกลาง  2544 
 20   ธันยพร  เกิดทรัพย์ หญิง  3 คลองท่อมเหนือ  2546 
 21   ธันย์ชนก  หาเหม หญิง  4 พรุดินนา  2547 
 22   มงคล  เป็ดทอง ชาย  5 พรุดินนา  2544 
 23   อาภาณี  เอ่งฉ้วน หญิง  34 อ่าวลึกใต้  2533 
 24   สุกัญญา  แดงหนำ หญิง  4 อ่าวลึกน้อย  2538 
 25   ยุวดี  เอนกพงษ์ หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2549 
 26   คำนวน  หมุกแก้ว หญิง  5 เขาใหญ่  2546 
 27   มีสุข  พิมพ์โคตร หญิง  1 คลองยา  2551 
 28   วิชัย  ประกอบทรัพย์ ชาย  6 เขาต่อ  2538 
 29   ศราวุฒิ  มาฆะโว ชาย  5 คีรีวง  2545 
 30   อุดมศักดิ์  ฝั่งขวา ชาย  8 คลองขนาน  2544 
 31   เจียมจิตร  รัตนานันท์ หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2547 
 32   จีรวรรณ  ชูวงศ์ศิริกุล หญิง  2 เหนือคลอง  2544 
 33   ยุพเยาว์  จิตรรักษ์ หญิง  5 โคกยาง  2541 
 34   สุนันท์  หิรัญ ชาย  1 เขาทอง  2546 
 35   ทิพยาภรณ์  นวลสมศรี หญิง  5 ลำทับ  2547 
 36   สายพิน  แสนพล หญิง  5 ลำทับ  2547 
 37   อุไรวรรณ  โสเชื้อ หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 38   เกษรา  สากล หญิง  7 หนองทะเล  2547 
 39   สุฑาทิพย์  เจียวก๊ก หญิง  2 เหนือคลอง  2547 
 40   อารีย์  ปราสาท หญิง  3 หนองทะเล  2542 
 41   ศุภลักษณ์  ศรีเพชร หญิง  1 พรุดินนา  2546 
 42   สุภาวดี  เวชกุล หญิง  4 เหนือคลอง  2549 
 43   สาคร  สุวรรณบัณฑิต หญิง  2 คลองท่อมเหนือ  2547 
 44   ประสาน  คงผล ชาย  6 โคกยาง  2547 
 45   ภูศิษฏ์  สุวรรณรัตน์ ชาย  5 โคกยาง  2546 
 46   หนูเอียด  บุญเรือง หญิง  7 โคกยาง  2547 
 47   อัญชลี  หนูเซ่ง หญิง  5 ปกาสัย  2546 
 48   สายชล  เจนงาน หญิง  1 เหนือคลอง  2549 
 49   กัญญาพัชร์  เพ็ชร์ลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2550 
 50   อุบลวรรณ  ไชยกูล หญิง  4 อ่าวลึกใต้  2547 
 51   ยินดี  ติดแดง หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2547 
 52   กิตติมา  กระจ่างรส ชาย  1 ปลายพระยา  2547 
 53   เยาวลักษณ์  บุญยัง หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 54   วิชชุดา  ดำดี หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2547 
 55   กุศล  ไมเต๊ะ ชาย  6 เกาะลันตาใหญ่  2551 
 56   นิราภรณ์  ปากลาว หญิง  1 ปลายพระยา  2547 
 57   ภาวิณีย์  เกียรติศักดิ์โสภณ หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2547 
 58   สุนิต  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 59   สมใจ  ภู่แก้ว หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 60   สุทธิกานต์  ลู่เด็นบุตร หญิง  2 ศาลาด่าน  2547 
 61   ปรีชา  รักจิตต์ ชาย  3 เกาะกลาง  2551 
 62   สุดาวรรณ  คำมี หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 63   เยาวเรศ  โยชุม หญิง  5 อ่าวลึกใต้  2548 
 64   สนธิยา  หลวงชัยสินธุ์ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 65   พวงทิพย์  คงนคร หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2547 
 66   ปรีดา  มีบุญ หญิง  9 ปลายพระยา  2547 
 67   กมลภัทร  สมดวง หญิง  2 เขาพนม  2547 
 68   เขมรัฐ  มะศิริ หญิง  7 เขาพนม  2547 
 69   ปรียา  สุวรรณพันธ์ หญิง  7 เขาพนม  2543 
 70   สัมพันธ์  แสนพรหม ชาย  1 เขาดิน  2546 
 71   ทรงวุฒิ  หนูสุข ชาย  1 เขาดิน  2548 
 72   กัญจรดา  หาญชนะ หญิง  9 กระบี่น้อย  2550 
 73   สุนรินทร์  หวังผล ชาย  4 ศาลาด่าน  2550 
 74   วรรณี  เหนือคลอง   34 คลองท่อมใต้  2549 
 75   สุชาติ  กล่อมเสนาะ ชาย  3 ห้วยน้ำขาว  2548 
 76   สิริรัตน์  ห่อสุวรรณ หญิง  5 เขาคราม  2550 
 77   ณัฎฐนิช  เปียกบุตร หญิง  8 เพหลา  2549 
 78   เบญญาพัฒน์  เพ็ชรเรือนทอง หญิง  1 ลำทับ  2551 
 79   อรพินท์  ผลิพัฒน์ หญิง  1 เขาใหญ่  2548 
 80   ไกรสร  บุญยิ่ง ชาย  1 ปากน้ำ  2550 
 81   อุบล  ไหวพริบ หญิง  35 ปากน้ำ  2550 
 82   พรลักษณ์  หนูแก้ว หญิง  32 กระบี่ใหญ่  2550 
 83   ภัทรา  ศิริแก้ว หญิง  32 ปากน้ำ  2550 
 84   วไลภรณ์  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 85   กรรณิกา  เกื้อกูล หญิง  7 คลองยาง  2549 
 86   มณฑิรา  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2552 
 87   กัญชนา  สุขแจ่ม หญิง  1 ปกาสัย  2551 
 88   อติรัตน์  สุทธิเกิด ชาย  8 ปกาสัย  2550 
 89   คฤณิต  มวลวงศ์ หญิง  3 คลองยา  2546 
 90   นุชจรีย์  กิจการ หญิง  5 เขาใหญ่  2550 
 91   หนึ่งน้อง  เพ็ชรพันธ์ หญิง  5 แหลมสัก  2550 
 92   สุริยัน  ชูสวน ชาย  2 เหนือคลอง  2551 
 93   พรทิพย์  เวียงคำ หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 94   ณัฏฐนิชา  สังข์รอด หญิง  1 หน้าเขา  2549 
 95   บุษบา  ปาไหน หญิง  2 คลองยาง  2550 
 96   พิมฉวี  เล็กกุล หญิง  3 ไสไทย  2552 
 97   ณัฐกานต์  แผ่นทอง หญิง  4 คลองยา  2552 
 98   พิชัย  ค้าของ ชาย  1 คลองพน  2552 
 99   สนธยา  กลับส่ง ชาย  1 เขาดิน  2549 
 100   สุธน  ทองสัมฤทธิ์ ชาย  2 พรุเตียว  2540 
 101   กำธร  มรกต ชาย  1 เขาดิน  2549 
 102   นส.จนุวัฒน์  อัคคีสุวรรณ์ หญิง  4 สินปุน  2547 
 103   จารุวรรณ  จิตรา หญิง  1 เขาดิน   
 104   จันทร์จิรา  มรกต หญิง  2 เขาดิน  2550 
 105   สุธารัตน์  ด้วงทองกุล หญิง  1 เขาดิน  2549 
 106   มนตรี  ศรีจันทร์ ชาย  3 เขาดิน  2551 
 107   สุวรรณี  ตันพงศ์ หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 108   อรวรรณ  เจริญสุข หญิง  2 ทรายขาว  2552 
 109   สุรชัย  ใจแน่ ชาย  3 ทรายขาว  2552 
 110   สนธยา  กลับส่ง ชาย  8 เขาดิน  2551 
 111   ฉวี  อุ่นอก หญิง  9 ปลายพระยา  2545 
 112   สุภา  ศักดิ์แก้ว หญิง  31 อ่าวลึกใต้  2551 
 113   สัมฤทธิ์  เดชสถิตย์ ชาย  6 ปลายพระยา  2549 
 114   สิทธิชัย  เดชพรหม ชาย  1 เขาดิน  2549 
 115   ณัฐติกา  ดำหาย หญิง  4 หนองทะเล  2551 
 116   อำไพ  ไร่ใหญ่ หญิง  3 ไสไทย  2551 
 117   สุริยา  เล็กกุล ชาย  3 ไสไทย  2552 
 118   เกษร  ยอดอ่อน หญิง  4 เหนือคลอง  2551 
 119   สุรีรัตน์  สังยาหน่าย หญิง  1 อ่าวนาง  2552 
 120   เจษฎา  วงศ์พิพันธ์ ชาย  9 สินปุน  2552 
 121   เทวี  ชนะกุล หญิง  1 คลองหิน  2551 
 122   ศศิธร  หวังผล หญิง  8 เกาะลันตาใหญ่  2552 
 123   วาณีย์  ชูชื่น หญิง  31 อ่าวลึกเหนือ  2550 
 124   ชญานิศ  กี่บุตร หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2550 
 125   กระจ่าง  สำราญ ชาย  5 เขาพนม  2545 
 126   กัลยา  ศิริรัตน์ หญิง  5 เขาพนม  2550 
 127   วิโรจน์  ทองรักษา ชาย  5 เขาพนม  2550 
 128   สุภัตรา  มะศิริ หญิง  9 เขาพนม  2550 
 129   รัชนี  แก้วมณี หญิง  8 ปลายพระยา  2548 
 130   ผกาทิพย์  ทับทิมเมือง หญิง  2 สินปุน  2552 
 131   วรรณยงค์  ชูขันธ์ ชาย  7 สินปุน  2552 
 132   จิตพร  เกื้อเม่ง หญิง  9 ปกาสัย  2552 
 133   บุญจิรา  อรน้อม หญิง  5 ปกาสัย  2552 
 134   วาสนา  รักทอง หญิง  2 คีรีวง  2552 
 135   อรอุมา  เริงสมุทร หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 136   ปรียา  วารีศรี หญิง  1 หนองทะเล  2552 
 137   สกุนา  สามัญบุตร หญิง  5 หนองทะเล  2553 
 138   สุชาติ  สงวนสินธุ์ ชาย  3 เขาทอง  2552 
 139   ธนัฐชพร  สมัครเเก้ว หญิง  10 กระบี่น้อย  2552 
 140   สูฟียา  วะจิดี หญิง  2 อ่าวนาง  2552 
 141   อรัญญา  ดอกพุฒ หญิง  11 กระบี่น้อย  2552 
 142   วิภานันท์  บุญถาวร หญิง  8 กระบี่น้อย  2553 
 143   ลัดดาวรรณ  เดชพรหม หญิง  3 นาเหนือ  2553 
 144   เกตุดาภรณ์  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2553 
 145   จำเริญ  เจียบบุตร ชาย  4 นาเหนือ  2553 
 146   มลิวรรณ  รักทรัพย์ หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 147   ดวงเดือน  เสดสัน หญิง  2 เกาะศรีบอยา  2553 
 148   รจนา  เพชรลูก หญิง  5 ห้วยยูง  2553 
 149   นวลนิตย์  เกิดทรัพย์ หญิง  4 โคกยาง  2553 
 150   รัตนา  ยิ่งดี หญิง  8 ปลายพระยา  2552 
 151   สุณีย์  จันทร์เกิด หญิง  3 คีรีวง  2555 
 152   ปฏิพล  ชูศรี ชาย  6 ดินอุดม  2554 
 153   สุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์ หญิง  4 ดินอุดม  2553 
 154   วรรณรัตน์  พรหมเกิด หญิง  5 คลองท่อมเหนือ  2553 
 155   อาลียา  มูลสะอาด หญิง  6 คลองท่อมเหนือ  2553 
 156   บัวขวัญ  เเก้วทองพันธ์ หญิง  1 สินปุน  2553 
 157   ณัชพล  จันทร์เเก้ว หญิง  2 สินปุน  2553 
 158   อารีรัตน์  สิทธิเวช หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 159   ทิวาพร  เป็ดทอง หญิง  1 พรุดินนา  2552 
 160   พัตชริน  กุลลิ่ม หญิง  4 คลองยา  2553 
 161   นภัคสรณ์  ช่วยคง หญิง  1 คลองยา  2553 
 162   เขมชาติ  สังข์รอด ชาย  6 หน้าเขา  2552 
 163   พนมวรรณ  สุวรรณพันธ์ หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 164   ปภัสวรรณ  สังข์รอด หญิง  6 หน้าเขา  2552 
 165   ธีรวุฒิ  ชัยนุรักษ์ ชาย  2 สินปุน  2554 
 166   นรินยา  กุลมาตย์ หญิง  1 คลองเขม้า  2553 
 167   ดุษดี  จรงค์หนู หญิง  1 ทุ่งไทรทอง  2552 
 168   ทิพยารัตน์  ศิริวงศ์ หญิง  9 คลองท่อมใต้   
 169   สุขุมาล  ทองมี หญิง  9 คลองท่อมใต้  2553 
 170   ประวิทย์  บุตรสมัน ชาย  3 เกาะกลาง  2553 
 171   สมบูรณ์  ทองวิเชียร หญิง  2 อ่าวลึกเหนือ  2552 
 172   วิภาวดี  รัตนบุรี หญิง  2 ลำทับ  2552 
 173   ยุทธนันท์  แซ่เซี้ย หญิง  2 สินปุน  2554 
 174   ศิรินทิพย์  แขกปาทาน หญิง  10 คลองพน  2554 
 175   ณรงค์ชัย  เกษีสม หญิง  5 พรุดินนา  2553 
 176   อุฬารัตน์  ยะลา หญิง  2 คลองเขม้า  2554 
 177   อารีย์  สุขเสน หญิง  2 คลองขนาน  2552 
 178   บุญฤทธิ์  คงสีลัง ชาย  7 ห้วยยูง  2554 
 179   วิยดา  รายาสาตร์ หญิง  6 เกาะลันตาใหญ่  2554 
 180   เรียม  ปราบปราม หญิง  2 ศาลาด่าน  2553 
 181   ณัฐศรฐ์  ปิตุคำ หญิง  2 ศาลาด่าน  2552 
 182   นันท์นภัส  บัวดำ หญิง  3 ศาลาด่าน  2553 
 183   ณรงค์ชัย  จันทร์จำปา หญิง  8 ลำทับ  2554 
 184   ยงยุทธ  กุลหลัง ชาย  3 เขาคราม  2554 
 185   เสาวณี  กองข้าวเรียบ หญิง  1 เขาคราม  2554 
 186   สิทธิพงษ์  อุดมศรี ชาย  2 พรุเตียว  2555 
 187   สุรินทร์  จิตตรง หญิง  31 ปลายพระยา  2554 
 188   มนพร  กี่บุตร หญิง  2 อ่าวลึกใต้  2555 
 189   สุภา  อินทร์จันทร์ หญิง  6 คีรีวง  2555 
 190   ธเนศ  ธรรมทักษ์ ชาย  4 โคกยาง  2555 
 191   อรชุมา  สืบสันติศาสน์ หญิง  3 เกาะศรีบอยา  2555 
 192   นิแอม  ค่ามาก หญิง  12 กระบี่น้อย  2554 
 193   วิยะดา  ถวายเชื้อ หญิง  2 เขาคราม  2554 
 194   ก้องเกียรติ  เพชรสุนีย์ ชาย  3 โคกยาง  2555 
 195   วนิชยา  รอดพิศดาร หญิง  8 ปลายพระยา  2555 
 196   กรรลิกา  วิชัยดิษฐ์ หญิง  1 ดินอุดม  2552 
 197   นลินทิพย์  ชูศรี หญิง  1 พรุดินนา  2553 
 198   สิริมา  จันทร์เทา หญิง  5 พรุดินนา  2554 
 199   สร้อยสุดา  จงรักษ์ หญิง  2 เกาะลันตาน้อย  2555 
 200   ภัทรพร  ชุมทอง หญิง  34 คลองท่อมใต้  2554 
 201   รักชนก  เเซ่เเต้ หญิง  2 คลองท่อมใต้  2554 
 202   ไพโรจน์  อิ่มเรืองแก้ว ชาย  5 เขาพนม  2555 
 203   กิตติพงษ์  พรหมจรรย์ ชาย  5 เขาพนม  2555 
 204   กนกวรรณ  ทวยเจริญ หญิง  2 เขาคราม  2555 
 205   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2555 
 206   รัตนา  ทิพวัฒน์ หญิง  3 นาเหนือ  2554 
 207   พัตสุณี  สุรินทร์ หญิง  4 คลองหิน  2555 
 208   อาทิตยา  รักดี หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 209   นิภา  พุทธวรคุณ หญิง  7 อ่าวลึกใต้  2556 
 210   วิประภา  ชัยฤกษ์ หญิง  32 อ่าวลึกใต้  2556 
 211   สุธารัตน์  หลีจิ หญิง  3 คลองท่อมใต้  2555 
 212   วิลัยวรรณ  ไหมสีทอง หญิง  8 คลองท่อมใต้  2555 
 213   นันทิดา  ประสิทธิกุุล หญิง  2 คลองท่อมใต้  2555 
 214   จุฑาธิป  ขาวปั้น หญิง  7 พรุดินนา  2555 
 215   จุไรรัตน์  สุดจิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 216   ปัญจพรรค์  จันทร์มิตร หญิง  7 คลองท่อมเหนือ  2556 
 217   อุมาพร  บุตรชำนิ หญิง  3 ห้วยยูง  2556 
 218   ดรัณพร  คลองรั้ว ชาย  1 เกาะศรีบอยา  2556 
 219   สุธารัตน์  แก้วนิยม หญิง  4 ปกาสัย  2556 
 220   จงกลนี  ชัยวิเศษ หญิง  8 ปกาสัย  2556 
 221   เฟื่องฟ้า  ฝั่งฝา หญิง  3 ตลิ่งชัน  2556 
 222   ทิวาวรรณ  พรุเตย หญิง  7 พรุเตียว  2555 
 223   อาอีฉ๊ะ  แดงดี หญิง  1 อ่าวลึกน้อย  2555 
 224   สุริยะ  พีรพงศ์พรรณ หญิง  7 อ่าวนาง  2556 
 225   สุริพร  ชูสังข์ หญิง  2 เขาเขน  2556 
 226   ธัญพร  ลือประสงค์จิตร หญิง  34 ปากน้ำ  2555 
 227   สุนันทา  เจียวก๊ก หญิง  32 ปากน้ำ  2556 
 228   ณัฐดนัย  ขยายแก้ว ชาย  3 หน้าเขา  2555 
 229   นัยนา  สุวรรณพันธ์ หญิง  5 หน้าเขา  2555 
 230   วินิจ  ทองเจริญ ชาย  7 หน้าเขา  2555 
 231   ทิพวัลย์  อุ่นขาว หญิง  6 โคกหาร  2556 
 232   จิรารัตน์  ทองทิพย์ หญิง  2 พรุเตียว  2556 
 233   โชติมา  เชื้อสง่า หญิง  7 ไสไทย  2556 
 234   นิตยา  ชัยชนะ หญิง  7 ไสไทย  2556 
 235   สุจารี  เผ่าสุภาพ หญิง  1 เขาคราม  2556 
 236   รพีพรรณ  พรายแพร้ว หญิง  1 เขาคราม  2556 
 237   สุพรรณี  ขนานใต้ หญิง  6 คลองท่อมใต้  2556 
 238   กัญญารัตน์  แคล้วรบ หญิง  2 เหนือคลอง  2556 
 239   จารี  สามทอง หญิง  7 ทับปริก  2557 
 240   ธนเสฏฐ์  แซ่โค้ว ชาย  31 ปากน้ำ  2557 
 241   จันทิมา  แก้วโลก หญิง  7 โคกยาง  2557 
 242   อทิตา  ทองสุข หญิง  1 ห้วยยูง  2557 
 243   นิรมล  บัวทอง หญิง  6 ห้วยยูง  2557 
 244   ภัทราพร  ทองทิพย์ หญิง  6 ปกาสัย  2557 
 245   ธันชนก  แสวงสุข หญิง  2 ทุ่งไทรทอง  2557 
 246   วิไลภรณ์  วรินทร์เวช หญิง  4 ทุ่งไทรทอง  2557 
 247   พรทิพย์  พงศ์ทองเมือง หญิง  5 ทุ่งไทรทอง  2557 
 248   คนึงนิตย์  ชัยสวัสดิ์ หญิง  31 ปากน้ำ  2556 
 249   ภานรินทร์  คงพรม หญิง  31 กระบี่ใหญ่  2556 
 250   กิตติพงษ์  พรหมรักษา หญิง  1 คีรีวง  2558 
 251   พวงศรี  คงทอง หญิง  7 คีรีวง  2557 
 252   ธนัชยา  แก้วยอดเขา หญิง  6 เขาเขน  2558 
 253   ณัฏฐกานต์   ถิรวานิชย์ หญิง  32 คลองท่อมใต้  2557 
 254   กฤษกร  เอ่งฉ้วน ชาย  32 คลองท่อมใต้  2557 
 255   วรรณนิษา  เจริญจิตร หญิง  3 เขาใหญ่  2558 
 256   เดชา  กะหริม ชาย  2 คลองหิน  2558 
 257   อนันตนาวี  ฤทธิ์สาคร ชาย  2 บ้านกลาง  2556 
 258   องอาจ  อ่าวลึกน้อย ชาย  3 บ้านกลาง  2557 
 259   นายมนัส  ชูบุตร ชาย  2 บ้านกลาง  2557 
 260   อรวรรณ  ใจเพียร หญิง  1 คลองยา  2558 
 261   เพ็ญศรี  พรหมรัตน์ หญิง  7 นาเหนือ  2558 
 262   อุมาภรณ์  มานพ หญิง  3 ห้วยยูง  2558 
 263   เจียมจิตร  ปานรอด หญิง  7 ปกาสัย  2558 
 264   พัชราวดี  บุตรมิตร หญิง  2 โคกยาง  2558 
 265   ศุภลักษณ์  ใจเกลี้ยง หญิง  5 โคกยาง  2558 
 266   จันทิมา  วรรณบวร หญิง  3 ไสไทย  2558 
 267   อัญชลี  ชูเชิด หญิง  4 เขาทอง  2558 
 268   สายใจ  พินิจอักษร หญิง  5 โคกหาร  2558 
 269   นิสา  คงประจันทร์ หญิง  1 หน้าเขา  2558 
 270   สุดารัตน์  ชุดบุญธรรม หญิง  2 หน้าเขา  2558 
 271   ธัญลักษณ์  สามารถ หญิง  0 หน้าเขา  2558 
 272   ลัดดาวัลย์  สาลีโภชน์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 273   สุพรรณี  หนูสมแก้ว หญิง  8 สินปุน  2558 
 274   ประภา  นาคสวาสดิ์ หญิง  8 สินปุน  2558 
 275   จารุวรรณ  เชื้อพุทธ หญิง  2 สินปุน  2558 
 276   อนิษา  คงทุ่ม หญิง  10 สินปุน  2558 
 277   เย็นแข  นาคสวาทด์ หญิง  1 เขาพนม  2557 
 278   จารุวรรณ  แหลมเกาะ หญิง  6 เกาะศรีบอยา  2555