รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : สมุทรสาคร   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   วสิกา  ชิมรส หญิง  2 แคราย  2548 
 2   นงลักษณ์  เกตุแก้ว หญิง  4 คลองตัน  2549 
 3   ปาริชาติ  จิราภิญโญ หญิง  1 ท่าเสา  2551 
 4   วีระ  กังรวมบุตร ชาย  1 บางกระเจ้า  2551 
 5   นพวรรณ  นิยมศิลป หญิง  0 มหาชัย  2549 
 6   ปณัตฌา  ตุลวิจิตศิลป์ หญิง  0 มหาชัย  2549 
 7   สัญญา  คำอิน ชาย  3 แคราย  2547 
 8   จตุพล  เมืองคล้าย ชาย  7 สวนหลวง  2552 
 9   นนทิยา  คำคุณ หญิง  6 ท่าจีน  2550 
 10   สุเทพ  เวชอุบล ชาย  10 ท่าไม้  2525 
 11   ชัยชุมพล  ดุษฎี ชาย  13 สวนหลวง  2537 
 12   นภภัค  กระทุ่มทอง หญิง  12 บางยาง  2546 
 13   ยุพิน  หุ่นปั้น หญิง  2 คอกกระบือ  2537 
 14   กำไล  แย้มประเสริฐ หญิง  3 ท่าไม้  2548 
 15   วิเชียร  เอี่ยมแทน ชาย  6 คอกกระบือ  2549 
 16   วิชัย  ถีระปราโมทย์ ชาย  2 กาหลง  2546 
 17   ยุพา  มิตรพิทักษ์ หญิง  6 นาโคก  2547 
 18   วินัย  สุนทรา ชาย  5 ท่าเสา  2547 
 19   สุธรรม  โต้วสี ชาย  5 บางหญ้าแพรก  2543 
 20   ภวัต  โลกวิทย์ ชาย  4 คลองตัน  2547 
 21   ประวิทย์  พรพัฒนามงคล ชาย  1 บางยาง  2535 
 22   พรทิพย์  คุ้มถนอม หญิง  7 หนองนกไข่  2537 
 23   ศิริวรรณ  ศิริพงษ์เวคิน หญิง  2 สวนหลวง  2545 
 24   มนัส  นุ่มศรี ชาย  5 คอกกระบือ  2547 
 25   ฐิตาพร  เพชรนิล หญิง  2 หลักสอง  2548 
 26   สมศักดิ์  หทัยรัตนานนท์ ชาย  3 หลักสอง  2548 
 27   อนันต์  จันทร์นวล ชาย  2 สวนหลวง  2547 
 28   สุภิญญา  น้อยนารถ หญิง  5 เกษตรพัฒนา  2545 
 29   นวลจันทร์  ปทุมสิริ หญิง  0 มหาชัย  2547 
 30   นันทวัน  เธียรเจริญ หญิง  1 มหาชัย  2547 
 31   ฤดี  หุ่นสะดี หญิง  1 โกรกกราก  2547 
 32   สุนันท์  ศิลาสุวรรณ หญิง  1 โกรกกราก  2545 
 33   พัชรา  พจนานุรัตน์ หญิง  1 ตลาดกระทุ่มแบน  2542 
 34   นพรัตน์  รุ่งแสง ชาย  2 โคกขาม  2538 
 35   ธิตฐิญา  ฤทธิ์สมพงค์ หญิง  6 บ้านบ่อ  2545 
 36   สมชาย  ฤทธิ์เดชา ชาย  1 แคราย  2547 
 37   พรสุข  จิรธนพล หญิง  7 ท่าจีน  2549 
 38   ณิชกานต์  เอี่ยมแทน หญิง  6 คอกกระบือ  2549 
 39   ภูริษา  เมฆหมอก หญิง  2 คอกกระบือ  2545 
 40   บุณฑิตา  อาหนาน หญิง  3 คอกกระบือ  2546 
 41   ณภัทร  จินเสถียร ชาย  3 คอกกระบือ  2547 
 42   วันชัย  พรสุริยะ ชาย  4 บางหญ้าแพรก  2539 
 43   มาลินี  ทองประเสริฐ หญิง  5 คอกกระบือ  2548 
 44   ปราณี  ทองทิพยา หญิง  6 หลักสาม  2544 
 45   ศุภากร  มีความสุข หญิง  0 มหาชัย  2547 
 46   วิลาวัณย์  เทพบางจาก หญิง  1 มหาชัย  2549 
 47   วาที  ปาณะวร หญิง  1 มหาชัย  2549 
 48   บุญเกิด  นุตาลัย ชาย  0 มหาชัย  2547 
 49   จิรนันท์  มาบรรดิษฐ์ หญิง  4 บ้านเกาะ  2548 
 50   ดวงหทัย  เชื่อมสุข หญิง  9 นาดี  2550 
 51   ประทุม  ชาวสมุทร หญิง  5 บางหญ้าแพรก  2551 
 52   พัชรา  ปฐมสุนทรชัย หญิง  5 ท่าไม้  2553 
 53   อะโนชา  กิจสกุล ชาย  4 เกษตรพัฒนา  2550 
 54   บุษรา  เขียวโพธิ์ หญิง  5 คลองตัน  2550 
 55   พิบูลย์ชัย  ชวนชื่น ชาย  1 สวนหลวง  2552 
 56   จุฑารัตน์  อั้งลาน หญิง  1 สวนหลวง  2552 
 57   ธนินันต์  สุริยปัญญา หญิง  1 อ้อมน้อย  2545 
 58   วัชลี  สาธรรม หญิง  3 สวนหลวง  2552 
 59   พิทยา  อัศวินนิวัต ชาย  6 ท่าทราย  2544 
 60   ภูริทัต  วีระนันทนากร ชาย  13 บางยาง  2546 
 61   ฐิติภัสร์  บุญญาภิสิทธิ์โสภา หญิง  3 สวนหลวง  2552 
 62   ชัญญา  ศรีนวล หญิง  6 สวนหลวง  2552 
 63   วรรณา  กล่อมจิตเจริญ หญิง  9 สวนหลวง  2552 
 64   ธรรมนูญ  เขียวบ้านใหม่ ชาย  1 หลักสาม   
 65   สุภานัน  เริ่มยินดี หญิง  5 บางกระเจ้า  2550 
 66   วารินทร์  เช้าเที่ยง หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน  2550 
 67   สมใจ  พรวิศณุกูล หญิง  11 หลักสาม  2550 
 68   นงนุช  สว่างใจ หญิง  12 หลักสาม  2551 
 69   วีระยุทธ  ห้วยเรไร ชาย  4 แคราย  2553 
 70   กัลยา  มาชื่น หญิง  1 คอกกระบือ  2551 
 71   วาสนา  รามนัฏ หญิง  1 คอกกระบือ  2552 
 72   ประนอม  จันทร์หงษ์ หญิง  1 คอกกระบือ  2552 
 73   วรวุฒิ  รามนัฏ ชาย  1 คอกกระบือ  2553 
 74   ประเชิญ  อ่วมคง ชาย  2 คอกกระบือ  2553 
 75   เนตรนภา  เชื่อมสุข หญิง  2 คอกกระบือ  2553 
 76   คำยวง  ศรัณยธรรม หญิง  3 คอกกระบือ  2553 
 77   ปราณี  ม่วงรอด หญิง  4 คอกกระบือ  2553 
 78   ศิริวรรณ  นุ่มศรี หญิง  5 คอกกระบือ  2553 
 79   นันท์ลักษณ์  วิบูลย์พาณิชกร หญิง  5 คอกกระบือ  2553 
 80   เจริญพร  อุตะเดช หญิง  0 มหาชัย  2552 
 81   มาลินี  สุขผล หญิง  0 มหาชัย  2552 
 82   ดลนภา  เกตุเจริญ หญิง  1 อ้อมน้อย  2553 
 83   พชรนัท  แช่มสาคร หญิง  11 บางยาง  2553 
 84   กัณจิตราพร  รอดคลองตัน หญิง  2 คลองตัน  2553 
 85   ปฏิวัติ  อุ่นเมืองอินทร์ ชาย  3 ดอนไก่ดี  2551 
 86   สายพิน  ปุจฉาการ หญิง  3 ดอนไก่ดี  2551 
 87   มัณฑนา  กิมพิทักษ์ หญิง  5 หนองบัว  2553 
 88   อิศรา  อินทร์บำรุง หญิง  42 อ้อมน้อย  2551 
 89   นรีพัฒน์  อิทธิธัญโรจน์ หญิง  42 อ้อมน้อย  2551 
 90   วีรวัฒน์  ก่อตั้งทรัพย์ ชาย  2 หนองบัว  2553 
 91   ทิพวัลย์  ศรีจินดา หญิง  5 หนองนกไข่  2552 
 92   ชาติชาย  สิงหเดชวีระชัย ชาย  2 แคราย  2553 
 93   สงัด  พลอยขาว ชาย  6 หลักสอง  2553 
 94   ไพฑูรย์  อุ่มลำยอง ชาย  3 บ้านเกาะ  2553 
 95   ธัญพร  ศรีอยู่ หญิง  9 คลองมะเดื่อ  2553 
 96   วราภรณ์  หาญจริง หญิง  5 ท่าไม้  2553 
 97   ชัชวาล  กลิ่นจันทร์ ชาย  0 มหาชัย  2553 
 98   สมหมาย  ตุงกระโทก ชาย  0 มหาชัย  2553 
 99   ชลธิชา  รุ่งแสง หญิง  2 โคกขาม  2553 
 100   ศุภรัศมิ์  อัศวสันติธรรม หญิง  0 มหาชัย  2553 
 101   จิรชยา  แฉล้มเขตต์ หญิง  0 มหาชัย  2553 
 102   สุภาพร  คล้ายวงค์ หญิง  9 บางกระเจ้า  2553 
 103   ศิริขวัญ  ขันธชวะนะ หญิง  9 ท่าไม้  2553 
 104   ยุทธนา  นุชประเสริฐ ชาย  7 ท่าจีน  2553 
 105   วุฒิชัย  เริ่มยินดี ชาย  6 บางกระเจ้า  2553 
 106   อนงรัตน์  เรืองดิษฐ์ หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน  2553 
 107   ภรณ์ทิพย์  ใช้เอกปัญญา หญิง  4 คอกกระบือ  2553 
 108   อังคณา  กลมเกลียว หญิง  2 นาดี  2553 
 109   ภัคคพงษ์  พิสิฐสุรวิกร ชาย  3 นาดี  2553 
 110   สง่า  พุ่มสงวน ชาย  2 พันท้ายนรสิงห์  2553 
 111   สุดารัตน์  เดชเพียร หญิง  7 บางกระเจ้า  2553 
 112   พจนารถ  ม่วงไข่ หญิง  2 คอกกระบือ  2553 
 113   กุลนาถ  ไข่ม่วง หญิง  4 คอกกระบือ  2553 
 114   สมนึก  มีบริบูรณ์ ชาย  3 คอกกระบือ  2553 
 115   ภารดร  โพธิ์รักษา ชาย  2 แคราย  2553 
 116   วรรณลพ  อยู่เล็ก ชาย  3 แคราย  2553 
 117   ชุติมา  มีสกุล หญิง  2 แคราย  2553 
 118   สุวลี  เกิดท่าไม้ หญิง  4 แคราย  2553 
 119   ชุติพรรณ  อินทร์คำ หญิง  2 บางน้ำจืด  2553 
 120   ชลาทร  กลิ่นพยอม หญิง  6 นาดี  2553 
 121   ไพศาล  บุญตานนท์ ชาย  4 บางหญ้าแพรก  2553 
 122   นิภาพร  มาปากลัด หญิง  8 บ้านเกาะ  2553 
 123   อุไรวรรณ  บุญเส็ง หญิง  2 นาดี  2553 
 124   ดวงใจ  สวนช่วย หญิง  6 นาดี  2553 
 125   เพ็ญจันทร์  คงพูล หญิง  3 กาหลง  2553 
 126   ไพจิตรา  ทองอุไร หญิง  9 สวนหลวง  2553 
 127   กฤษณา  แจะจันทร์ หญิง  0 มหาชัย  2554 
 128   วิทวัส  รามนัฏ ชาย  1 คอกกระบือ  2554 
 129   ปิยภูมิ  อุบลไทร ชาย  7 ท่าทราย  2554 
 130   ณัชกมล  อุทัยรัตน์ หญิง  5 บางน้ำจืด  2555 
 131   นาตยา  ผิวสำลี หญิง  5 บางน้ำจืด  2555 
 132   ศิริพร  ทองสิมา หญิง  12 บางยาง  2555 
 133   ภูธนดา  วีระนันทนากร หญิง  13 บางยาง  2555 
 134   ชัยยุทธ  สถาวรสมิต ชาย  5 ท่าจีน  2555 
 135   สุดฤทัย  วอนิล หญิง  5 สวนหลวง  2555 
 136   น้ำผึ้ง  สมภาร หญิง  5 สวนหลวง  2555 
 137   พรทิพย์  เที่ยงสาย หญิง  5 สวนหลวง  2555 
 138   สำอางค์  อร่ามดวง หญิง  5 สวนหลวง  2555 
 139   สันทนีย์  อินกับจันทร์ หญิง  3 ยกกระบัตร  2555 
 140   สมชัย  เหลืองอ่อน ชาย  1 บ้านแพ้ว  2555 
 141   วันวิสา  โต๊ะกลม หญิง  11 ท่าไม้  2555 
 142   นันท์นภัส  จันทร์ศรี หญิง  3 ดอนไก่ดี  2555 
 143   วรรณา  อินทรมา หญิง  4 ดอนไก่ดี  2555 
 144   จินตนา  ช่างปลื้ม หญิง  4 ท่าทราย  2555 
 145   บุศราคัม  เตวิชฤทธิไกร หญิง  7 ท่าทราย  2555 
 146   ภัสสราภรณ์  สายทอง หญิง  7 ท่าทราย  2555 
 147   ประวิทย์  ธรรมชาติ ชาย  8 ท่าทราย  2555 
 148   วาสนา  ทรงวิจิตร หญิง  8 ท่าทราย  2555 
 149   หนูพร  พืชเม้ง หญิง  8 ท่าทราย  2555 
 150   นพดล  ปฐมเอม ชาย  1 หลักสอง  2555 
 151   ขวัญทนา  กลิ่นจันทร์ หญิง  6 บางน้ำจืด  2555 
 152   ชฎาพร  สุขยิ่งเจริญ หญิง  1 บ้านเกาะ  2555 
 153   เยาวภา  วีระนันท์ หญิง  3 คอกกระบือ  2554 
 154   สิริมงคล  ไกรสุข ชาย  2 คอกกระบือ  2555 
 155   ณันทวัฒน์  อยู่เล็ก ชาย  3 แคราย  2556 
 156   อุษา  ชมบ้านแพ้ว หญิง  5 เจ็ดริ้ว  2556 
 157   ปาณิสรา  บุญชัย หญิง  11 ท่าไม้  2556 
 158   ชญานิศ  โรจน์รุ่ง หญิง  4 ท่าทราย  2556 
 159   สุพัตรา  ธารภูผาสยาม หญิง  5 ท่าไม้  2556 
 160   กันตาภา  โรงอ่อน หญิง  6 ท่าทราย  2556 
 161   มุกดา  หลิมประเสริฐ หญิง  7 ท่าทราย  2556 
 162   ภัคภร  บูรณนัฎ หญิง  7 ท่าทราย  2556 
 163   สุภา  แย้มศรี หญิง  7 ท่าทราย  2556 
 164   เนาวนิตย์  บุญประดิษฐ หญิง  7 ท่าทราย  2556 
 165   เกวลิน  ด้วงสงค์ หญิง  7 ท่าทราย  2556 
 166   ปวีณา  อ่วมลาภเอก หญิง  5 เจ็ดริ้ว  2556 
 167   วรรณทนีย์  เกอะประสิทธิ์ หญิง  6 หลักสาม  2556 
 168   วณิษา  อุ่มประเสริฐ หญิง  3 คลองตัน  2556 
 169   วรวิทย์  ภู่ยอดยิ่ง ชาย  10 สวนหลวง  2556 
 170   วันดี  ผ่องอักษร หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน  2556 
 171   ธิดารัตน์  เดชมาก หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน  2556 
 172   ศรีอรุณ  ล.รุ่งเรืองชัย หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน  2556 
 173   เพ็ญศรี  พุทธรักษา หญิง  4 บางน้ำจืด  2557 
 174   ชนิดา  สุวรรณนันท์ หญิง  6 นาดี  2556 
 175   ศันสนีย์  สำเภาทิพย์ หญิง  8 บางโทรัด  2557 
 176   พจนารถ  รักประเทศ หญิง  6 บางโทรัด  2557 
 177   วันดี  เรียนศรี หญิง  6 ดอนไก่ดี  2557 
 178   วุฒิชัย  กอเจริญพัฒนาชัย ชาย  8 หนองสองห้อง  2557 
 179   พรพิมณ  หนูมาน้อย หญิง  5 เกษตรพัฒนา  2557 
 180   ธิดา  ชาวบ้านเกาะ หญิง  0 มหาชัย  2557 
 181   สุวรรณี  อภิทัย หญิง  0 มหาชัย  2557 
 182   พศุตม์  ตราชู หญิง  9 บางกระเจ้า  2557 
 183   สุชา  ศรีสุวรรณ หญิง  7 หนองสองห้อง  2557 
 184   ณัชภัทร  หทัยรัตนานนท์ หญิง  3 หลักสอง  2557 
 185   ฉัฐกรณ์  ผาสุข หญิง  3 ท่าจีน  2557 
 186   วิชัย  รอดภัย ชาย  6 บางกระเจ้า  2557 
 187   ดวงใจ  วัฒนะอนุรักษ์ หญิง  2 บ้านบ่อ  2557 
 188   สุวรรณี  ปานเพชร หญิง  4 หลักสาม  2558 
 189   ไพฑูรย์  เสริมศิริมงคล ชาย  3 คลองมะเดื่อ  2558 
 190   ปทุมพร  กรเพชร์ หญิง  4 คลองมะเดื่อ  2558 
 191   ทับทิม  ศรีจันทร์งาม หญิง  0 มหาชัย  2558 
 192   เรณู  แจ่มสวัสดิ์ หญิง  6 พันท้ายนรสิงห์  2558 
 193   อำพล  กันสุวิโร ชาย  4 บางหญ้าแพรก  2558 
 194   ชโลธร  แพรกอุดม ชาย  4 ท่าจีน  2558 
 195   จิรัฐยา  วิยาภรณ์ หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน  2558 
 196   วิลาสินี  สิงหจันทร์ หญิง  2 หลักสาม  2558 
 197   ทรงพร  จิรกุลพงศ์ธร หญิง  5 สวนหลวง  2558 
 198   นพดล  เจิมสม ชาย  4 ดอนไก่ดี  2559 
 199   เรืองฤทธิ์  อุบลไทร ชาย  7 ท่าทราย  2559 
 200   วันทนา  โพธิผา หญิง  3 บางน้ำจืด  2559 
 201   ธัญวรัตม์  เกิดสนอง หญิง  2 คลองตัน  2559 
 202   ศรินทรา  เนียมกัณฑา หญิง  7 บ้านแพ้ว  2560 
 203   กมลชนก  เอี่ยมเจริญศักดิ์ หญิง  6 หลักสอง  2560 
 204   ฉัตรสุมาลย์  ใจซื่อกุล หญิง  0 มหาชัย  2560 
 205   มโนสิทธิ์  กุลครอง ชาย  1 ท่าไม้  2560 
 206   พิชญ์สินี  อ่วมขยัน หญิง  5 สวนหลวง  2560 
 207   ณัฐพล  ฮีสวัสดิ์ ชาย  12 บางยาง  2560 
 208   อมรอาภา  ทองคำใส หญิง  0 ตลาดกระทุ่มแบน