รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : สมุทรปราการ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   นิภา  สมใจ หญิง  9 บางโฉลง  2540 
 2   สุจิตต์  ทรัพย์สิน ชาย  5 บางโฉลง  2542 
 3   ณัฐรดา  สัมฤทธิ์ หญิง  15 บางแก้ว  2545 
 4   นภาพร  บัวทอง หญิง  15 บางแก้ว  2548 
 5   ทูลไท  สุจริตกุล ชาย  8 บางแก้ว  2549 
 6   สะอิ้ง  ยิ่งบัณฑิตพงศ์ หญิง  8 บางแก้ว  2544 
 7   พิฎชญา  ขุนณิชย์ หญิง  8 ราชาเทวะ  2548 
 8   รัชพล  ทองดี ชาย  5 ราชาเทวะ  2540 
 9   ณรงค์  พุ่มพวง ชาย  1 ราชาเทวะ  2542 
 10   จันทร์ประภา  เนียมธรรม หญิง  23 บางพลีใหญ่  2542 
 11   วิภานันท์  สุนทรวิภาต หญิง  10 บางพลีใหญ่  2548 
 12   สิทธิชัย  โรจน์รัตนชัย ชาย  10 บางพลีใหญ่  2542 
 13   เติมพงษ์  สุพิพัฒน์โมลี ชาย  10 บางพลีใหญ่  2550 
 14   สุวรรณี  ปุญสิริ หญิง  3 บางพลีใหญ่  2548 
 15   บุญมิ่ง  ทองธรรม หญิง  2 บางพลีใหญ่  2542 
 16   พล  เดชพัง ชาย  2 บางพลีใหญ่  2545 
 17   ชัชวาลย์  หมายพึ่ง ชาย  3 หนองปรือ  2546 
 18   ละเอียด  เชื้อดี หญิง  15 ราชาเทวะ  2543 
 19   นัจชาวรรณ  สัมพันธมิตร หญิง  13 ราชาเทวะ  2542 
 20   นฤมล  นาคทอง หญิง  7 บางแก้ว  2530 
 21   อนันต์ทิตา  นาคทอง หญิง  7 บางแก้ว  2541 
 22   ปราณี  แก้วกลิ่น หญิง  5 บางแก้ว  2544 
 23   กุศลิน  ศิรดาธาดา หญิง  4 บางแก้ว  2546 
 24   สมจิตต์  แสวงทรัพย์ หญิง  2 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2545 
 25   สายนิตย์  แจ้งสว่าง หญิง  12 ศีรษะจรเข้น้อย  2546 
 26   อรไพลิน  พ่วงเจริญ หญิง  8 ราชาเทวะ  2547 
 27   บังอร  เนตร์เพ็ง หญิง  2 บางเสาธง  2546 
 28   วชิรา  ไชยศรีเฉลิมพล หญิง  1 บางเสาธง  2550 
 29   ละเอียด  ยังเจริญ หญิง  0 ตลาด  2542 
 30   นวลน้อย  บุญเสือ หญิง  18 บางพึ่ง  2542 
 31   มณฑาทิพย์  ปานจุ้ย หญิง  11 บางกระสอบ  2543 
 32   เตือนใจ  รุ่งกลับ หญิง  8 บางกอบัว  2542 
 33   สมศักดิ์  มีชำนาญ ชาย  8 บางกะเจ้า  2542 
 34   พงศ์ศักดิ์  แก้วกำเนิด   7 สำโรงใต้  2542 
 35   ณรงค์  สำลีรัตน์ ชาย  6 บางน้ำผึ้ง  2542 
 36   อินทิรา  วงกะวัน หญิง  5 สำโรงใต้  2542 
 37   วสันต์  ไพทีกุล ชาย  2 บางกอบัว  2542 
 38   พิชญ์สินี  แก้วรุ่งเรือง หญิง  10 บางกอบัว  2543 
 39   ขวัญปภา  จันทร์แจ่ม หญิง  6 บางครุ  2543 
 40   ชยพร  พรสวัสดิ์ หญิง  8 ทรงคนอง  2544 
 41   อาภรณ์  พานทอง หญิง  3 บางน้ำผึ้ง  2544 
 42   กาญจนา  โฉมศิริ หญิง  4 บางยอ  2545 
 43   ธีรดา  ยะวาวงค์   3 บางกะเจ้า  2545 
 44   อนันต์  ณ นคร ชาย  15 บางครุ  2546 
 45   ประไพ  ศรีประเสริฐ หญิง  13 บางกอบัว  2546 
 46   สุกิจ  คงสนทนา ชาย  11 บางกอบัว  2546 
 47   สุริษา  คำเจริญ หญิง  5 ทรงคนอง  2546 
 48   วุฒิพงษ์  วงษ์อนันต์ ชาย  9 บางหัวเสือ  2547 
 49   สมยศ  วัฒนเวช ชาย  18 บางพึ่ง  2548 
 50   อรวรรณ  นครเกษม หญิง  14 บางครุ  2548 
 51   บัวพา  จันโทสี หญิง  6 บางครุ  2549 
 52   สมศักดิ์  ขำดวง ชาย  11 บางกระสอบ  2550 
 53   อมรา  มหรรณพ หญิง  10 สำโรงกลาง  2550 
 54   สุทิน  เภตรา ชาย  9 สำโรงกลาง  2550 
 55   เฉลิม  อินทรวิเชียร ชาย  9 สำโรงกลาง  2550 
 56   อาสิณี  สังข์วิเศษ หญิง  4 บางกระสอบ  2550 
 57   วราภรณ์  แสนรวยเงิน หญิง  2 สำโรงกลาง  2548 
 58   ปฐมา  มั่นคง หญิง  4 คลองนิยมยาตรา  2524 
 59   สามารถ  รัตนา ชาย  2 คลองนิยมยาตรา  2542 
 60   อารมย์  โห ชาย  5 คลองนิยมยาตรา  2547 
 61   ธงชัย  มั่นคง ชาย  4 คลองนิยมยาตรา  2547 
 62   เทียนชัย  ฮวดใช้ ชาย  6 คลองสวน  2540 
 63   กัลยา  ใจดี หญิง  2 คลองสวน  2547 
 64   ศิริพร  เหล่าตรงจริง หญิง  1 คลองสวน  2546 
 65   สุธีร์  แป้นสมบูรณ์ ชาย  6 คลองสวน  2544 
 66   ทวี  เย็นเปี่ยม ชาย  5 คลองสวน  2548 
 67   อาภากร  นาคสุวรรณ หญิง  7 คลองด่าน  2547 
 68   กรรณิกา  กิจนางหงษ์ หญิง  11 คลองด่าน  2546 
 69   ฉัตรชัย  ไตรภูธร ชาย  6 บางพลีน้อย  2548 
 70   เอิบ  หมุดธรรม ชาย  5 บางพลีน้อย  2548 
 71   ศุภชัย  เชื้อศรีวงษ์ ชาย  10 บ้านระกาศ  2548 
 72   อาทิตย์  อยู่นุช ชาย  3 บางบ่อ  2552 
 73   สุมาลี  ม่วงไหม หญิง  1 บางบ่อ  2548 
 74   รุ่ง  พรหมศาสตร์ ชาย  10 บางบ่อ  2548 
 75   ชญาดา  ปัญญา หญิง  3 บางเมืองใหม่  2550 
 76   บุญช่วย  ทัศนาธร หญิง  3 บางเมืองใหม่  2550 
 77   ชลธิชา  สวัสดิ์จีน หญิง  7 เทพารักษ์  2550 
 78   ทัศพร  สุวรรณกูฏ หญิง  7 เทพารักษ์  2550 
 79   คลอใจ  ศรีศิริวิบูลย์ หญิง  5 แพรกษา  2550 
 80   สุรีย์  ส่วนเศรฐษา หญิง  4 บางเมือง  2550 
 81   เจียระไน  กุลิมา หญิง  3 แพรกษา  2550 
 82   จีรภัทร  จันทบูรณ์ หญิง  5 แพรกษา  2550 
 83   พรรณชนก  มีมงคล หญิง  5 แพรกษาใหม่  2550 
 84   อรุณรัตน์  สิทธิศร หญิง  6 บางเมือง  2550 
 85   ฐิติรัตน์  ปรัชญารักษ์ หญิง  6 บางเมือง  2550 
 86   มยุรี  ผลสุวรรณ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2550 
 87   สุวรรณี  กันเจริญ หญิง  8 บางเมือง  2550 
 88   จำเนียร  ปลั่งเปล่ง หญิง  6 เทพารักษ์  2549 
 89   ระพีพรรณ  กลั่นเนียม หญิง  4 แพรกษา  2549 
 90   เสาวลักษณ์  วัยทอง หญิง  3 บางโปรง  2549 
 91   ศิริเพ็ญ  กล้าหาญ หญิง  1 แพรกษาใหม่  2549 
 92   พิเชษฐ์  เนตรทิพย์ ชาย  4 บางปูใหม่  2549 
 93   สมพร  เรืองบุญ ชาย  3 บางด้วน  2549 
 94   อารี  พึ่งสมบุญ หญิง  9 บางเมือง  2549 
 95   ราณี  ร่วมศักดิ์ หญิง  2 เทพารักษ์  2549 
 96   นงลักษณ์  เศรษฐวัชราวนิช. หญิง  2 เทพารักษ์  2549 
 97   ชยุตา  แจ่มจำรัส หญิง  4 แพรกษาใหม่  2549 
 98   สุรชัย  พลับลังสิทธิ์ หญิง  7 บางปูใหม่  2544 
 99   สำเนียง  กุลเกิด หญิง  7 บางปูใหม่  2550 
 100   กิติยา  วาริดี หญิง  1 บางปูใหม่  2549 
 101   ศิรินรัตน์  อุดมผลพัฒนพร หญิง  6 บางปูใหม่  2549 
 102   ภัทรภร  ประดิษฐนุช หญิง  6 บางปูใหม่  2549 
 103   วรพร  ชยาภรณ์ หญิง  2 บางเมือง  2542 
 104   จิณณาพัต  ดวงใจดี หญิง  7 บางเมือง  2550 
 105   กรองทอง  สามัญ หญิง  3 เทพารักษ์  2548 
 106   ธนวัฒน์  เจนจำรัสพงศ์ ชาย  4 บางเมือง  2548 
 107   สายสุนี  แซ่ซิ้ม หญิง  5 บางด้วน  2548 
 108   มณีวรรณ  ผิวสลับ หญิง  6 บางเมืองใหม่  2548 
 109   สุวรรณา  ลาภรุ่งเรือง หญิง  4 เทพารักษ์  2547 
 110   สุดคนึง  ธรรมพิดา หญิง  2 บางเมือง  2548 
 111   ปทุม  มงคลสวัสดิ์ หญิง  2 บางเมือง  2549 
 112   จารึก  วงศ์สุขเสมอใจ ชาย  1 บางเมืองใหม่  2547 
 113   สุภาวรี  ฉายดิลก หญิง  7 ท้ายบ้านใหม่  2547 
 114   วรรณลี  อ่อนแก้ว หญิง  3 แพรกษา  2547 
 115   ไพศาล  รักษาวงศ์ ชาย  2 แพรกษา  2547 
 116   ยอดธรรม  วัดนุชา ชาย  8 บางปูใหม่  2547 
 117   วนิดา  เอี่ยมยัง หญิง  2 บางด้วน  2547 
 118   ชัญญาพัชญ์  บุญภราดร หญิง  4 เทพารักษ์  2548 
 119   จันทนา  ทะเวชมรินทร์รักษ์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2546 
 120   อริศรา  เจนจำรัสพงศ์ หญิง  4 บางเมือง  2546 
 121   จันทร์เพ็ญ  ปัทมสนธิ หญิง  4 บางเมือง  2546 
 122   วีระชัย  วาคะนึง ชาย  2 บางปูใหม่  2546 
 123   ประมวล  จันทร์จวนสุข หญิง  4 บางเมือง  2546 
 124   สงวน  สุรินทรานุกูล หญิง  4 เทพารักษ์  2550 
 125   บุษกร  ธรรมพิดา หญิง  2 บางเมือง  2550 
 126   สายฝน  โหมดเขียว หญิง  2 บางด้วน  2544 
 127   สุวดี  เพ็ญรัตน์ หญิง  4 เทพารักษ์  2549 
 128   จิตติพร  เชี่ยวบางยาง หญิง  5 แพรกษาใหม่  2543 
 129   มะลิเครือ  ธนาปัญญารักษ์ หญิง  7 แพรกษาใหม่  2543 
 130   ประภา  สังข์ทอง หญิง  1 แพรกษาใหม่  2543 
 131   ภคมน  เอี่ยมสอาด หญิง  6 บางเมืองใหม่  2543 
 132   ปราณี  อ่วมเปี่ยม หญิง  3 บางปูใหม่  2542 
 133   สมศักดิ์  สุทธิเกษม ชาย  8 บางด้วน  2541 
 134   อุบล  บัวบูชา หญิง  3 ท้ายบ้าน  2544 
 135   ฉลวย  ศุภภะ ชาย  1 บางด้วน  2540 
 136   วีณา  เพ็ชรจรูญ หญิง  6 แพรกษาใหม่  2546 
 137   สุมาลี  ปิ่นปราณี หญิง  4 แพรกษา  2539 
 138   สัมพันธ์  พูลเจริญ ชาย  5 สำโรงเหนือ  2539 
 139   สมัคร  พรมเสาร์ ชาย  8 บางปูใหม่  2537 
 140   วันเพ็ญ  แผ้วใจดี หญิง  6 แพรกษาใหม่  2528 
 141   ภคมน  พจนาเดชเจริญ หญิง  8 เทพารักษ์  2529 
 142   ธนเดช  พจนาเดชเจริญ ชาย  8 เทพารักษ์  2529 
 143   ฐนิชา  โพธิ์นา หญิง  1   2551 
 144   ไพรัตน์  นาคจู ชาย  4 บางโปรง  2544 
 145   สุรภา  ป้อมประคอง หญิง  1 แพรกษาใหม่  2549 
 146   นลินี  ทองอินทร์ หญิง  15 บางเสาธง  2551 
 147   เรณู  พิชญานนท์ หญิง  5 บางปลา  2551 
 148   ปรานอม  ใจเย็น หญิง  11 บางเมืองใหม่  2551 
 149   รัตติยา  ชูประสูตร หญิง  16 บางเสาธง  2551 
 150   นิชาภา  วงศ์สนิท หญิง  1 แพรกษาใหม่  2544 
 151   พลพิพัฒน์  สวัสดิ์ภาภร ชาย  6 เทพารักษ์  2551 
 152   วิรัตน์  ใจหอม ชาย  5 แพรกษา  2552 
 153   บุรี  มณีสังข์ ชาย  9 บางพลีใหญ่  2546 
 154   นัยรัตน์  พุทธิวิวัฒน์กุล หญิง  1 เทพารักษ์  2549 
 155   ยศวัจน์  สกุลวิริยะเลิส ชาย  1 เทพารักษ์  2550 
 156   สุภรณ์  สุวศิน หญิง  1 บางบ่อ  2550 
 157   ไพโรจน์  แป้นถึง ชาย  6 บ้านระกาศ  2535 
 158   อรรศมาพร  อรรถานิธิ หญิง  6 บางเพรียง  2550 
 159   วราภรณ์  แสงจันทร์ฉาย หญิง  8 เปร็ง  2548 
 160   กิตติมา  สงวนยวง หญิง  2 เปร็ง  2542 
 161   มยุรี  สุขวัฒน์ หญิง  1 คลองสวน  2544 
 162   บุญทรง  ชีวะอิสระกุล หญิง  16 บางพึ่ง  2548 
 163   ปูรณินท์  ศรประทุม หญิง  0 ตลาด  2542 
 164   ธนพล  นึกถึง ชาย  0 ตลาด  2542 
 165   มณู  ภู่เกตุ ชาย  15 บางพึ่ง  2538 
 166   ชุติมณฑน์  ภู่เกตุ หญิง  15 บางพึ่ง  2538 
 167   สมพิศ  ไล้บางยาง หญิง  0 ตลาด  2535 
 168   วรรณา  ภิญโญ หญิง  12 บางครุ  2526 
 169   ประเสริฐ  ถึงฝั่ง ชาย  16 บางเสาธง  2549 
 170   ลาวัลย์  แย้มแสงทอง หญิง  6 บางเสาธง  2546 
 171   วัลยา  พุ่มเรือง หญิง  7 ศีรษะจรเข้น้อย  2538 
 172   สำอางค์  เลี้ยงสว่าง หญิง  8 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2550 
 173   วัฒนา  อินทร์สกุล หญิง  1 บางเสาธง  2549 
 174   ณรงค์  ปฐมอนันต์ ชาย  1 บางเสาธง  2550 
 175   พรพิศ  ศรีสมวงษ์ หญิง  9 บางปลา  2547 
 176   วีระ  อามัด ชาย  2 บางเสาธง  2527 
 177   สมศักดิ์  ปลื้มใจ ชาย  3 บางโฉลง  2549 
 178   สุเทพ  กลิ่นเจริญ ชาย  14 ราชาเทวะ  2546 
 179   สมพงษ์  ปุ่มทอง ชาย  4 บางพลีใหญ่  2542 
 180   ลาวัลย์  มีแทน หญิง  5 บางพลีใหญ่  2542 
 181   พุทธชาติ  อาศัยผล หญิง  13 บางแก้ว  2540 
 182   วรรณไชย  ศรีมาลา ชาย  13 บางแก้ว  2548 
 183   ชนัต  อภิชาติโยธิน ชาย  1 บางโฉลง  2544 
 184   วัณญาณษีณ  บำรุงจิตร์ ชาย  7 บางโฉลง  2548 
 185   กฤติน  ช้างทองคำ ชาย  6 ศีรษะจรเข้น้อย  2551 
 186   สายฝน  กันคล้อย หญิง  9 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2551 
 187   เพ็ญศิริ  เรืองโกสินทร์ หญิง  5 บางเมือง  2551 
 188   รัตตินันท์  นิติวัฒน์กิตติกร หญิง  5 ศีรษะจรเข้น้อย  2551 
 189   พรชนก  ระนาท หญิง  11 บางเมืองใหม่  2548 
 190   วาท  ปาละนิจ ชาย  1 บางเสาธง  2550 
 191   จันทรา  สุริโย หญิง  2 แพรกษา  2552 
 192   ธนกร  เอี่ยมมาตร ชาย  6 แพรกษา  2551 
 193   รัชกร  ศิริบุญ หญิง  0 ปากน้ำ  2551 
 194   สุปราณี  บุรารักษ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2551 
 195   นิศารัตน์  ศิริวาลย์ หญิง  9 เทพารักษ์  2551 
 196   บุญชู  กรานรอด ชาย  7 บางแก้ว  2551 
 197   รื่นจิตต์  ทองเกต หญิง  18 บางพลีใหญ่  2549 
 198   เบญจาพร  ข่มอาวุธ หญิง  9 บางพลีใหญ่  2548 
 199   เจริญ  เชี่ยวชาญ ชาย  1 เทพารักษ์  2550 
 200   อุดมลักษณ์  รังครัสมี หญิง  5 แพรกษา  2549 
 201   อิรวดี  สุมาลัย หญิง  6 เทพารักษ์  2551 
 202   ณัฐรดา  เฟื่องการกล หญิง  2 บางแก้ว  2551 
 203   ยุพิณ  บุญเรือน หญิง  1 บางเสาธง  2548 
 204   พัฒนมน  ไพศาล หญิง  16 บางเสาธง  2548 
 205   ปรัชชา  โพธิ์เผื่อนน้อย ชาย  16 บางเสาธง  2551 
 206   ฉลอง  น้อยเจริญ ชาย  1 บางเสาธง  2548 
 207   ณพดา  ช้างทิม หญิง  16 บางเสาธง  2548 
 208   ธนยศ  ควรคนอง ชาย  15 บางเสาธง  2551 
 209   พิบูลย์  เธียรพิบูลย์ ชาย  10 บางเมือง  2537 
 210   วันชัย  บุญคำพา ชาย  10 บางเมือง  2552 
 211   มาลัย  เจริญวานิช หญิง  4 บางเมือง  2552 
 212   มณี  ก้อนทรัพย์ หญิง  10 บางเมือง  2552 
 213   ขุมทอง  มูลทองชุน หญิง  10 บางเมือง  2551 
 214   ลดาวัลย์  รอมาลี หญิง  10 บางเมือง  2552 
 215   ประภาศิริ  วงศาธรรมกุล หญิง  4 บางแก้ว  2552 
 216   วิชญา  ซาโต หญิง  11 บางแก้ว  2552 
 217   จุฬาลักษณ์  รอยวิรัตน์ หญิง  16 บางแก้ว  2552 
 218   จิตรา  บุญเฉลียว หญิง  10 ศีรษะจรเข้น้อย  2553 
 219   ธัญพร  จันทร์ถนอม หญิง  8 บางจาก  2553 
 220   นฤมล  ทรัพย์ประดิษฐ์ หญิง  7 บางยอ  2553 
 221   ศิราพร  วงศาสนธ์ หญิง  3 บางจาก  2553 
 222   ชลนิภา  ตรุษเจริญ หญิง  13 บางกอบัว  2553 
 223   มลฤดี  ขันใกล้ หญิง  2 แพรกษาใหม่  2552 
 224   ศรัณย์ธร  รัตนวราหะ หญิง  6 แพรกษา  2553 
 225   รุ่งฤดี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ หญิง  6 แพรกษา  2553 
 226   พิมลพัตร์  ไสยพันธ์ หญิง  5 แพรกษาใหม่  2552 
 227   เจษฎาพงษ์  บุญวัฒนามั่น ชาย  7 เทพารักษ์  2553 
 228   สมบูรณ์  วรรณระกากิจ หญิง  7 เทพารักษ์  2552 
 229   กนกวรรณ  กลุดนิ่ม หญิง  6 บางเมือง  2552 
 230   อำไพ  คงแก้ว หญิง  6 แพรกษา  2553 
 231   ฉัตรรัตน์  นันท์ธนวิมล หญิง  2 บางเมือง  2552 
 232   ชริยา  อติสุคนธ์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 233   วชิรา  วิชยานุวัติ หญิง  7 บางเมือง  2552 
 234   วาทินี  อนุสิทธิ์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 235   กิตติมา  ปาลวัฒน์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 236   ปวีณา  สมยศ หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 237   รวีวรรณ  สุขสมบุญ หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 238   ปนัดดา  แก้วศรี หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 239   กิ่งกมล  ดอกดิน หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 240   อรวรรณ  พูนผล หญิง  13 คลองด่าน  2553 
 241   ไวพจน์  พุ่มโพธิ์ ชาย  4 บางเมือง  2552 
 242   ประชุม  สังข์เงิน หญิง  4 ท้ายบ้านใหม่  2552 
 243   ปทุมทิพย์  แถมกิ่ง หญิง  6 ท้ายบ้านใหม่  2552 
 244   รัชสุดา  วัดเขียว หญิง  1 บางกอบัว  2553 
 245   วิรัตน์  ไชยมาศ ชาย  4 บางเมือง  2552 
 246   ลักษมี  จันทร์สมิตมาศ หญิง  5 บางเมืองใหม่  2553 
 247   สุธินี  วังคำ หญิง  5 บางพึ่ง  2553 
 248   จีราภรณ์  จินตานนท์ หญิง  5 บางพึ่ง  2553 
 249   ปทุมทิพย์  เมตตามิติกร หญิง  12 บางพึ่ง  2553 
 250   อรธิชา  สิริปัญญาไว หญิง  18 บางพึ่ง  2553 
 251   จันโท  สองทวี ชาย  18 บางพึ่ง  2553 
 252   วิไล  หลำวรรณะ หญิง  7 บางโฉลง  2551 
 253   กาญจนา  ลักษณะ หญิง  5 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2553 
 254   ยุพา  แก้วธำรงค์ หญิง  10 บางน้ำผึ้ง  2552 
 255   ทิวาพร  อัศวเสนางคนิกร หญิง  1 บางเสาธง  2553 
 256   ทัศนีย์วรรณ  ฉิมพลี หญิง  1 บางเสาธง  2553 
 257   เบญจวรรณ  สังข์ขาว หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 258   บังอร  ชูอำไพ หญิง  3 ราชาเทวะ  2552 
 259   ประสงค์  สุขศรีขาว ชาย  3 บางโฉลง  2552 
 260   ภัชนี  เหมริด หญิง  11 บางน้ำผึ้ง  2553 
 261   สุมาลี  แผ้วใจดี หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 262   ศิริพร  พูลสุข หญิง  3 บางน้ำผึ้ง  2553 
 263   วราพร  งามขำ หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 264   ณิชาดา  วิชญวิภากุล หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 265   ธัญยา  ชื่นเกษม หญิง  6 ราชาเทวะ  2552 
 266   พรพิมล  ฉายผ่องใส หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 267   พิมลรัตน์  ช้างแก้ว หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 268   วิไล  สิงโต หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 269   อุษา  ฉายผ่องใส หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 270   อนงค์  ชื่นเกษม ชาย  5 ราชาเทวะ  2552 
 271   ธวัชชัย  ศรีษาเอี่ยม ชาย  9 ราชาเทวะ  2552 
 272   เพชรกรณ์  พิกุลแก้ว หญิง  13 ราชาเทวะ  2552 
 273   สิทธิชัย  พังโพธิ์ ชาย  10 ราชาเทวะ  2552 
 274   นาวิน  ทองดี ชาย  12 ราชาเทวะ  2552 
 275   ธวุทธิ์  อนุหนายนต์ ชาย  13 ราชาเทวะ  2548 
 276   สุวิชญา  พิมดี หญิง  6 คลองด่าน  2552 
 277   อารมณ์  ยืนยง หญิง  1 คลองด่าน  2552 
 278   กานต์พิชชา  เกตุเกลี้ยง หญิง  1 บางบ่อ  2553 
 279   นคร  เผือกบางนา ชาย  6 บางเพรียง  2552 
 280   อรัญญา  เพ็ญสุข หญิง  8 บางหัวเสือ  2553 
 281   วารีทิพย์  วุฒิชัยวัฒน์ หญิง  4 สำโรง  2553 
 282   พัทธ์ธีรา  บุญมา หญิง  5 สำโรง  2553 
 283   ศรายุทธ์  โพธิวัฒน์ หญิง  4 สำโรงเหนือ  2553 
 284   กอบกิจ  สุริยะมณี ชาย  6 บางเมืองใหม่  2553 
 285   วาสนา  นันทะ หญิง  6 บางเมืองใหม่  2553 
 286   รัตจันทร์  แก่นยิ่ง หญิง  8 ท้ายบ้านใหม่  2554 
 287   กิ่งแก้ว  ประเสริฐสมเจริญ หญิง  5 บางเมือง  2552 
 288   เนาวรัตน์  มัธยัสถ์ หญิง  5 บางเมือง  2552 
 289   คำรณ  อ่อนละมัย ชาย  5 บางเมือง  2552 
 290   ภาณุพงศ์  พุทธรัตนมณี ชาย  9 บางยอ  2554 
 291   กฤษณะ  สากลวารี ชาย  3 บางครุ  2554 
 292   มยุรี  ศรีสุวรรณ หญิง  3 บางครุ  2554 
 293   อรัญญา  ศรีสรรค์ หญิง  6 บางหัวเสือ  2554 
 294   นงนุช  ฤทธิเรือง หญิง  6 บางแก้ว  2554 
 295   กาญจนา  หรรษกุล หญิง  12 บางแก้ว  2554 
 296   พิศมัย  ซอนรัมย์ หญิง  1 หนองปรือ  2554 
 297   ธัญญวีร์  ศิริรัตน์ หญิง  11 บางเสาธง  2552 
 298   วสันต์  ส่านประสงค์ หญิง  0 บ้านคลองสวน 
 299   ศุกัญจาพัทย์  เลี้ยงรักษา หญิง  3 บ้านคลองสวน  2555 
 300   ธนวรรณ  ชั้นประเสริฐ หญิง  3 บ้านคลองสวน  2555 
 301   มนต์วิชัย  รอดภัย ชาย  0 บ้านคลองสวน  2555 
 302   พรปรียา  ดวงขาว หญิง  10 ในคลองบางปลากด  2554 
 303   จารุวรรณ  จิตต์อาษา หญิง  2 บ้านคลองสวน  2554 
 304   มณี  คำหวาน หญิง  1 บางโปรง  2554 
 305   ชัยชนะ  ชัยอำพล ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 306   ระมิ่ง  ประทุมสุวรรณ หญิง  5 บางด้วน  2554 
 307   วาสนา  ดีประเสริฐวงค์ หญิง  8 บางด้วน  2554 
 308   อริญชยา  บุญยามระ หญิง  10 บางเมืองใหม่  2552 
 309   สายชล  เพียรไธสง หญิง  5 บางเมือง  2553 
 310   จำปี  คงทรัพย์ หญิง  5 บางเมือง  2553 
 311   พนม  ทองธรรม ชาย  2 บางพลีใหญ่  2555 
 312   นาตยา  อินทร์เจริญ หญิง  5 บางพลีใหญ่  2555 
 313   ศิลาพงษ์  หิรัญวัฒน์ ชาย  7 บางโฉลง  2555 
 314   อัมพร  คงฉ้ง หญิง  7 บางโฉลง  2555 
 315   สายหยุด  ลำจวน หญิง  7 บางโฉลง  2555 
 316   ทวี  โพธิ์พยัคฆ์ ชาย  7 บางโฉลง  2555 
 317   ภิญโญชัย  หอมสมบัติ ชาย  6 บางโฉลง  2555 
 318   เอื้อมพร  รุ้งทิม หญิง  5 ในคลองบางปลากด  2555 
 319   ปราณี   ตลับศรี หญิง  10 ในคลองบางปลากด  2555 
 320   สุรีรัตน์  อารีย์ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 321   เล็ก  สุทธิสิงหนาท หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 322   สมศักดิ์  กลิ่นขจร ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 323   สมาน  ชำนะหาร ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 324   ยุวดี  ประมวลพัฒน์ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 325   สิทธิศักดิ์  เนื้อนิ่ม ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 326   สมใจ  พรปรีดาวรรณ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 327   อัมพรทิพย์  พุฒพินิจ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 328   ไพศาล  วีรชาติวัฒนา ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 329   สุดารัตน์  บ้านด่าน หญิง  0 แพรกษาใหม่  2555 
 330   กนก  จรรยา ชาย  2 แพรกษาใหม่  2555 
 331   จันทิรา  ศิริวัฒนสกุล หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 332   แววดาว  พงศ์พิศาลกุล หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 333   อภิปภา  ทองนิธิศิริ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 334   ณิชชาภัทร  มีชัย หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 335   อุไรรัตน์  ศรีโหร หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 336   สาธิตา  เข็มทอง หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 337   วิมล  สรงสุคนธ์ หญิง  4 บ้านคลองสวน  2555 
 338   กิจณะธิพงศ์  สมสอาดจธกุล ชาย  3 ปากคลองบางปลากด  2557 
 339   ประไพพิศ  เจียรอัญมณีกุล หญิง  4 บางเมือง  2557 
 340   อารุณี  พวงสำเภา หญิง  2 ท้ายบ้านใหม่  2557 
 341   ธัญภา  แสงภักดีเจริญ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 342   ฉัตรวิมล  เต่าทอง หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 343   อัชฎาภรณ์  กระจ่างพุ่ม หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 344   สมหญิง  อาจวาทิน หญิง  0 ปากน้ำ 
 345   สิทธิชัย  ภาวศุทธิพร ชาย  0 ปากน้ำ  2557 
 346   นิรมล  จันทรเกตุ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 347   อินทิรา  สังสาตร์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 348   ดวงใจ  วงษ์ดี หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 349   เมษา  เวชประสิทธิ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 350   บุรัสกร  พวงศิลป์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 351   ชัยวัฒน์  แซ่ลื้อ ชาย  0 ปากน้ำ  2557 
 352   อุไร  ห่านวิไล หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 353   วรางคณา  สังข์ทอง หญิง  3 สำโรงเหนือ  2557 
 354   พัชรินทร์  โพธิกุล หญิง  9 สำโรงเหนือ  2557 
 355   เสาวนีย์  ศิริวัฒน์ หญิง  7 บางด้วน  2558 
 356   รสสุคนธ์  พัฒน์อัครพร หญิง  2 บางเมืองใหม่  2558 
 357   อนุมัติ  วัชรประทีปสกุล ชาย  3 บางเมืองใหม่  2558 
 358   นพวรรณ  โพธา หญิง  3 บางเมือง  2558 
 359   สิริรัตน์  เจริญศรี หญิง  4 เทพารักษ์  2558 
 360   อัญชลี  สีตลาภินันท์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2558 
 361   ชนิดาพร  หวังสมนึก หญิง  5 บางเมืองใหม่  2558 
 362   ธนาวดี  เรืองอุทัย หญิง  2 บางเมือง  2558 
 363   นิตย์  คมสรรพ์ หญิง  7 บางเมือง  2558 
 364   ปรีชา  สุภรเชาว์ หญิง  7 บางเมือง  2558