รายงานแสดงรายชื่อ อสม. จังหวัด : สมุทรปราการ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อาภรณ์  จินเสถียร หญิง  1 บางเมือง  2560 
 2   นิภา  สมใจ หญิง  9 บางโฉลง  2540 
 3   สุจิตต์  ทรัพย์สิน ชาย  5 บางโฉลง  2542 
 4   ณัฐรดา  สัมฤทธิ์ หญิง  15 บางแก้ว  2545 
 5   นภาพร  บัวทอง หญิง  15 บางแก้ว  2548 
 6   ทูลไท  สุจริตกุล ชาย  8 บางแก้ว  2549 
 7   สะอิ้ง  ยิ่งบัณฑิตพงศ์ หญิง  8 บางแก้ว  2544 
 8   พิฎชญา  ขุนณิชย์ หญิง  8 ราชาเทวะ  2548 
 9   รัชพล  ทองดี ชาย  5 ราชาเทวะ  2540 
 10   ณรงค์  พุ่มพวง ชาย  1 ราชาเทวะ  2542 
 11   จันทร์ประภา  ทรัพย์สิน หญิง  23 บางพลีใหญ่  2542 
 12   วิภานันท์  สุนทรวิภาต หญิง  10 บางพลีใหญ่  2548 
 13   สิทธิชัย  โรจน์รัตนชัย ชาย  10 บางพลีใหญ่  2542 
 14   เติมพงษ์  สุพิพัฒน์โมลี ชาย  10 บางพลีใหญ่  2550 
 15   สุวรรณี  ปุญสิริ หญิง  3 บางพลีใหญ่  2548 
 16   บุญมิ่ง  ทองธรรม หญิง  2 บางพลีใหญ่  2542 
 17   พล  เดชพัง ชาย  2 บางพลีใหญ่  2545 
 18   ชัชวาลย์  หมายพึ่ง ชาย  3 หนองปรือ  2546 
 19   ละเอียด  เชื้อดี หญิง  15 ราชาเทวะ  2543 
 20   นัจชาวรรณ  สัมพันธมิตร หญิง  13 ราชาเทวะ  2542 
 21   นฤมล  นาคทอง หญิง  7 บางแก้ว  2530 
 22   อนันต์ทิตา  นาคทอง หญิง  7 บางแก้ว  2541 
 23   ปราณี  แก้วกลิ่น หญิง  5 บางแก้ว  2544 
 24   กุศลิน  ศิรดาธาดา หญิง  4 บางแก้ว  2546 
 25   สมจิตต์  แสวงทรัพย์ หญิง  2 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2545 
 26   สายนิตย์  แจ้งสว่าง หญิง  12 ศีรษะจรเข้น้อย  2546 
 27   อรไพลิน  พ่วงเจริญ หญิง  8 ราชาเทวะ  2547 
 28   บังอร  เนตร์เพ็ง หญิง  2 บางเสาธง  2546 
 29   วชิรา  ไชยศรีเฉลิมพล หญิง  1 บางเสาธง  2550 
 30   ละเอียด  ยังเจริญ หญิง  0 ตลาด  2542 
 31   นวลน้อย  บุญเสือ หญิง  18 บางพึ่ง  2542 
 32   มณฑาทิพย์  ปานจุ้ย หญิง  11 บางกระสอบ  2543 
 33   เตือนใจ  รุ่งกลับ หญิง  8 บางกอบัว  2542 
 34   สมศักดิ์  มีชำนาญ ชาย  8 บางกะเจ้า  2542 
 35   พงศ์ศักดิ์  แก้วกำเนิด   7 สำโรงใต้  2542 
 36   ณรงค์  สำลีรัตน์ ชาย  6 บางน้ำผึ้ง  2542 
 37   อินทิรา  วงกะวัน หญิง  5 สำโรงใต้  2542 
 38   วสันต์  ไพทีกุล ชาย  2 บางกอบัว  2542 
 39   พิชญ์สินี  แก้วรุ่งเรือง หญิง  10 บางกอบัว  2543 
 40   ขวัญปภา  จันทร์แจ่ม หญิง  6 บางครุ  2543 
 41   ชยพร  พรสวัสดิ์ หญิง  8 ทรงคนอง  2544 
 42   อาภรณ์  พานทอง หญิง  3 บางน้ำผึ้ง  2544 
 43   กาญจนา  โฉมศิริ หญิง  4 บางยอ  2545 
 44   ธีรดา  ยะวาวงค์   3 บางกะเจ้า  2545 
 45   อนันต์  ณ นคร ชาย  15 บางครุ  2546 
 46   ประไพ  ศรีประเสริฐ หญิง  13 บางกอบัว  2546 
 47   สุกิจ  คงสนทนา ชาย  11 บางกอบัว  2546 
 48   สุริษา  คำเจริญ หญิง  5 ทรงคนอง  2546 
 49   วุฒิพงษ์  วงษ์อนันต์ ชาย  9 บางหัวเสือ  2547 
 50   สมยศ  วัฒนเวช ชาย  18 บางพึ่ง  2548 
 51   อรวรรณ  นครเกษม หญิง  14 บางครุ  2548 
 52   บัวพา  จันโทสี หญิง  6 บางครุ  2549 
 53   สมศักดิ์  ขำดวง ชาย  11 บางกระสอบ  2550 
 54   อมรา  มหรรณพ หญิง  10 สำโรงกลาง  2550 
 55   สุทิน  เภตรา ชาย  9 สำโรงกลาง  2550 
 56   เฉลิม  อินทรวิเชียร ชาย  9 สำโรงกลาง  2550 
 57   อาสิณี  สังข์วิเศษ หญิง  4 บางกระสอบ  2550 
 58   วราภรณ์  แสนรวยเงิน หญิง  2 สำโรงกลาง  2548 
 59   ปฐมา  มั่นคง หญิง  4 คลองนิยมยาตรา  2524 
 60   สามารถ  รัตนา ชาย  2 คลองนิยมยาตรา  2542 
 61   อารมย์  โห ชาย  5 คลองนิยมยาตรา  2547 
 62   ธงชัย  มั่นคง ชาย  4 คลองนิยมยาตรา  2547 
 63   เทียนชัย  ฮวดใช้ ชาย  6 คลองสวน  2540 
 64   กัลยา  ใจดี หญิง  2 คลองสวน  2547 
 65   ศิริพร  เหล่าตรงจริง หญิง  1 คลองสวน  2546 
 66   สุธีร์  แป้นสมบูรณ์ ชาย  4 คลองสวน  2544 
 67   ทวี  เย็นเปี่ยม ชาย  5 คลองสวน  2548 
 68   อาภากร  นาคสุวรรณ หญิง  7 คลองด่าน  2547 
 69   กรรณิกา  กิจนางหงษ์ หญิง  11 คลองด่าน  2546 
 70   ฉัตรชัย  ไตรภูธร ชาย  6 บางพลีน้อย  2548 
 71   เอิบ  หมุดธรรม ชาย  5 บางพลีน้อย  2548 
 72   ศุภชัย  เชื้อศรีวงษ์ ชาย  10 บ้านระกาศ  2548 
 73   อาทิตย์  อยู่นุช ชาย  3 บางบ่อ  2552 
 74   สุมาลี  ม่วงไหม หญิง  1 บางบ่อ  2548 
 75   รุ่ง  พรหมศาสตร์ ชาย  10 บางบ่อ  2548 
 76   ชญาดา  ปัญญา หญิง  3 บางเมืองใหม่  2550 
 77   บุญช่วย  ทัศนาธร หญิง  3 บางเมืองใหม่  2550 
 78   ชลธิชา  สวัสดิ์จีน หญิง  7 เทพารักษ์  2550 
 79   ทัศพร  สุวรรณกูฏ หญิง  7 เทพารักษ์  2550 
 80   คลอใจ  ศรีศิริวิบูลย์ หญิง  5 แพรกษา  2550 
 81   สุรีย์  ส่วนเศรฐษา หญิง  4 บางเมือง  2550 
 82   เจียระไน  กุลิมา หญิง  3 แพรกษา  2550 
 83   จีรภัทร  จันทบูรณ์ หญิง  5 แพรกษา  2550 
 84   พรรณชนก  มีมงคล หญิง  5 แพรกษาใหม่  2550 
 85   อรุณรัตน์  สิทธิศร หญิง  6 บางเมือง  2550 
 86   ฐิติรัตน์  ปรัชญารักษ์ หญิง  6 บางเมือง  2550 
 87   มยุรี  ผลสุวรรณ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2550 
 88   กาญจนา  ธนาปัญญารักษ์ หญิง  7 แพรกษาใหม่  2550 
 89   สุวรรณี  กันเจริญ หญิง  8 บางเมือง  2550 
 90   จำเนียร  ปลั่งเปล่ง หญิง  6 เทพารักษ์  2549 
 91   ระพีพรรณ  กลั่นเนียม หญิง  4 แพรกษา  2549 
 92   เสาวลักษณ์  วัยทอง หญิง  3 บางโปรง  2549 
 93   ศิริเพ็ญ  สุขศรี หญิง  1 แพรกษาใหม่  2549 
 94   พิเชษฐ์  เนตรทิพย์ ชาย  4 บางปูใหม่  2549 
 95   สมพร  เรืองบุญ ชาย  3 บางด้วน  2549 
 96   อารี  พึ่งสมบุญ หญิง  9 บางเมือง  2549 
 97   ราณี  ร่วมศักดิ์ หญิง  2 เทพารักษ์  2549 
 98   นงลักษณ์  เศรษฐวัชราวนิช. หญิง  2 เทพารักษ์  2549 
 99   ชยุตา  แจ่มจำรัส หญิง  4 แพรกษาใหม่  2549 
 100   สุรชัย  พลับลังสิทธิ์ หญิง  7 บางปูใหม่  2544 
 101   สำเนียง  กุลเกิด หญิง  7 บางปูใหม่  2550 
 102   กิติยา  วาริดี หญิง  1 บางปูใหม่  2549 
 103   ศิรินรัตน์  อุดมผลพัฒนพร หญิง  6 บางปูใหม่  2549 
 104   ภัทรภร  ประดิษฐนุช หญิง  6 บางปูใหม่  2549 
 105   วรพร  ชยาภรณ์ หญิง  2 บางเมือง  2542 
 106   จิณณาพัต  ดวงใจดี หญิง  7 บางเมือง  2550 
 107   กันย์ลภัส  พศินทัพพ์ หญิง  3 เทพารักษ์  2548 
 108   ธนวัฒน์  เจนจำรัสพงศ์ ชาย  4 บางเมือง  2548 
 109   สายสุนี  แซ่ซิ้ม หญิง  5 บางด้วน  2548 
 110   มณีวรรณ  ผิวสลับ หญิง  6 บางเมืองใหม่  2548 
 111   สุวรรณา  ลาภรุ่งเรือง หญิง  4 เทพารักษ์  2547 
 112   สุดคนึง  ธรรมพิดา หญิง  2 บางเมือง  2548 
 113   ปทุม  มงคลสวัสดิ์ หญิง  2 บางเมือง  2549 
 114   จารึก  วงศ์สุขเสมอใจ ชาย  1 บางเมืองใหม่  2547 
 115   สุภาวรี  ฉายดิลก หญิง  7 ท้ายบ้านใหม่  2547 
 116   วรรณลี  อ่อนแก้ว หญิง  3 แพรกษา  2547 
 117   ไพศาล  รักษาวงศ์ ชาย  2 แพรกษา  2547 
 118   กุณฑล  คชชีพ หญิง  3 บางเมือง  2547 
 119   ฉันทนา  รุ่งระวิ หญิง  1 บางเมือง  2547 
 120   ยอดธรรม  วัดนุชา ชาย  8 บางปูใหม่  2547 
 121   วนิดา  เอี่ยมยัง หญิง  2 บางด้วน  2547 
 122   ชัญญาพัชญ์  บุญภราดร หญิง  4 เทพารักษ์  2548 
 123   จันทนา  ทะเวชมรินทร์รักษ์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2546 
 124   อริศรา  เจนจำรัสพงศ์ หญิง  4 บางเมือง  2546 
 125   จันทร์เพ็ญ  ปัทมสนธิ หญิง  4 บางเมือง  2546 
 126   วีระชัย  วาคะนึง ชาย  2 บางปูใหม่  2546 
 127   ประมวล  จันทร์จวนสุข หญิง  4 บางเมือง  2546 
 128   สงวน  สุรินทรานุกูล หญิง  4 เทพารักษ์  2550 
 129   บุษกร  ธรรมพิดา หญิง  2 บางเมือง  2550 
 130   สายฝน  โหมดเขียว หญิง  2 บางด้วน  2544 
 131   สุวดี  เพ็ญรัตน์ หญิง  4 เทพารักษ์  2549 
 132   พจมาน  ชื่นสวัสดิ์ หญิง  11 บางเมืองใหม่  2544 
 133   จิตติพร  เชี่ยวบางยาง หญิง  5 แพรกษาใหม่  2543 
 134   มะลิเครือ  ธนาปัญญารักษ์ หญิง  7 แพรกษาใหม่  2543 
 135   ประภา  สังข์ทอง หญิง  1 แพรกษาใหม่  2543 
 136   ภคมน  เอี่ยมสอาด หญิง  6 บางเมืองใหม่  2543 
 137   ปราณี  อ่วมเปี่ยม หญิง  3 บางปูใหม่  2542 
 138   สมศักดิ์  สุทธิเกษม ชาย  8 บางด้วน  2541 
 139   อุบล  บัวบูชา หญิง  3 ท้ายบ้าน  2544 
 140   ฉลวย  ศุภภะ ชาย  1 บางด้วน  2540 
 141   วีณา  เพ็ชรจรูญ หญิง  6 แพรกษาใหม่  2546 
 142   สุมาลี  ปิ่นปราณี หญิง  4 แพรกษา  2539 
 143   สัมพันธ์  พูลเจริญ ชาย  5 สำโรงเหนือ  2539 
 144   สมัคร  พรมเสาร์ ชาย  8 บางปูใหม่  2537 
 145   วันเพ็ญ  แผ้วใจดี หญิง  6 แพรกษาใหม่  2528 
 146   ภคมน  พจนาเดชเจริญ หญิง  8 เทพารักษ์  2529 
 147   ธนเดช  พจนาเดชเจริญ ชาย  8 เทพารักษ์  2529 
 148   ฐนิชา  โพธิ์นา หญิง  1   2551 
 149   ไพรัตน์  นาคจู ชาย  4 บางโปรง  2544 
 150   สุรภา  สังข์ทอง หญิง  1 แพรกษาใหม่  2549 
 151   นลินี  ทองอินทร์ หญิง  15 บางเสาธง  2551 
 152   เรณู  พิชญานนท์ หญิง  5 บางปลา  2551 
 153   ปรานอม  ใจเย็น หญิง  11 บางเมืองใหม่  2551 
 154   รัตติยา  ชูประสูตร หญิง  16 บางเสาธง  2551 
 155   นิชาภา  วงศ์สนิท หญิง  1 แพรกษาใหม่  2544 
 156   พลพิพัฒน์  สวัสดิ์ภาภร ชาย  6 เทพารักษ์  2551 
 157   วิรัตน์  ใจหอม ชาย  5 แพรกษา  2552 
 158   บุรี  มณีสังข์ ชาย  9 บางพลีใหญ่  2546 
 159   นัยรัตน์  พุทธิวิวัฒน์กุล หญิง  1 เทพารักษ์  2549 
 160   ยศวัจน์  สกุลวิริยะเลิส ชาย  1 เทพารักษ์  2550 
 161   สุภรณ์  สุวศิน หญิง  1 บางบ่อ  2550 
 162   ไพโรจน์  แป้นถึง ชาย  6 บ้านระกาศ  2535 
 163   อรรศมาพร  อรรถานิธิ หญิง  6 บางเพรียง  2550 
 164   วราภรณ์  แสงจันทร์ฉาย หญิง  8 เปร็ง  2548 
 165   กิตติมา  สงวนยวง หญิง  2 เปร็ง  2542 
 166   มยุรี  สุขวัฒน์ หญิง  1 คลองสวน  2544 
 167   บุญทรง  ชีวะอิสระกุล หญิง  16 บางพึ่ง  2548 
 168   ปูรณินท์  ทัศนเสถียร หญิง  0 ตลาด  2542 
 169   ธนพล  นึกถึง ชาย  0 ตลาด  2542 
 170   มณู  ภู่เกตุ ชาย  15 บางพึ่ง  2538 
 171   ชุติมณฑน์  ภู่เกตุ หญิง  15 บางพึ่ง  2538 
 172   สมพิศ  ไล้บางยาง หญิง  0 ตลาด  2535 
 173   วรรณา  ภิญโญ หญิง  12 บางครุ  2526 
 174   ประเสริฐ  ถึงฝั่ง ชาย  16 บางเสาธง  2549 
 175   ลาวัลย์  แย้มแสงทอง หญิง  6 บางเสาธง  2546 
 176   วัลยา  พุ่มเรือง หญิง  7 ศีรษะจรเข้น้อย  2538 
 177   สำอางค์  เลี้ยงสว่าง หญิง  8 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2550 
 178   สร้อยเพชร  ภูมิสวัสดิ์ หญิง  1 บางเสาธง  2549 
 179   ณรงค์  ปฐมอนันต์ ชาย  1 บางเสาธง  2550 
 180   พรพิศ  ศรีสมวงษ์ หญิง  9 บางปลา  2547 
 181   วีระ  อามัด ชาย  2 บางเสาธง  2527 
 182   สมศักดิ์  ปลื้มใจ ชาย  3 บางโฉลง  2549 
 183   สุเทพ  กลิ่นเจริญ ชาย  14 ราชาเทวะ  2546 
 184   สมพงษ์  ปุ่มทอง ชาย  4 บางพลีใหญ่  2542 
 185   ลาวัลย์  มีแทน หญิง  5 บางพลีใหญ่  2542 
 186   พุทธชาติ  อาศัยผล หญิง  13 บางแก้ว  2540 
 187   วรรณไชย  ศรีมาลา ชาย  13 บางแก้ว  2548 
 188   ชนัต  อภิชาติโยธิน ชาย  1 บางโฉลง  2544 
 189   กฤติน  ช้างทองคำ ชาย  6 ศีรษะจรเข้น้อย  2551 
 190   สายฝน  กันคล้อย หญิง  9 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2551 
 191   ชาญ  คงทรัพย์ ชาย  5 บางเมือง  2551 
 192   เพ็ญศิริ  เรืองโกสินทร์ หญิง  5 บางเมือง  2551 
 193   รัตตินันท์  นิติวัฒน์กิตติกร หญิง  5 ศีรษะจรเข้น้อย  2551 
 194   พรชนก  ระนาท หญิง  11 บางเมืองใหม่  2548 
 195   วาท  ปาละนิจ ชาย  1 บางเสาธง  2550 
 196   จันทรา  สุริโย หญิง  2 แพรกษา  2552 
 197   ธนกร  เอี่ยมมาตร ชาย  6 แพรกษา  2551 
 198   รัชกร  ศิริบุญ หญิง  0 ปากน้ำ  2551 
 199   สุปราณี  บุรารักษ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2551 
 200   นิศารัตน์  ศิริวาลย์ หญิง  9 เทพารักษ์  2551 
 201   บุญชู  กรานรอด ชาย  7 บางแก้ว  2551 
 202   รื่นจิตต์  ทองเกต หญิง  18 บางพลีใหญ่  2549 
 203   เบญจาพร  ข่มอาวุธ หญิง  9 บางพลีใหญ่  2548 
 204   เจริญ  เชี่ยวชาญ ชาย  1 เทพารักษ์  2550 
 205   อุดมลักษณ์  รังครัสมี หญิง  5 แพรกษา  2549 
 206   อิรวดี  สุมาลัย หญิง  6 เทพารักษ์  2551 
 207   ณัฐรดา  เฟื่องการกล หญิง  2 บางแก้ว  2551 
 208   ยุพิณ  บุญเรือน หญิง  1 บางเสาธง  2548 
 209   พัฒนมน  ไพศาล หญิง  16 บางเสาธง  2548 
 210   ปรัชชา  โพธิ์เผื่อนน้อย ชาย  16 บางเสาธง  2551 
 211   ฉลอง  น้อยเจริญ ชาย  1 บางเสาธง  2548 
 212   ณพดา  ช้างทิม หญิง  16 บางเสาธง  2548 
 213   ธนยศ  ควรคนอง ชาย  15 บางเสาธง  2551 
 214   พิบูลย์  เธียรพิบูลย์ ชาย  10 บางเมือง  2537 
 215   วันชัย  บุญคำพา ชาย  10 บางเมือง  2552 
 216   มาลัย  เจริญวานิช หญิง  4 บางเมือง  2552 
 217   มณี  ก้อนทรัพย์ หญิง  10 บางเมือง  2552 
 218   ขุมทอง  มูลทองชุน หญิง  10 บางเมือง  2551 
 219   ลดาวัลย์  รอมาลี หญิง  10 บางเมือง  2552 
 220   ประภาศิริ  วงศาธรรมกุล หญิง  4 บางแก้ว  2552 
 221   วิชญา  ซาโต หญิง  11 บางแก้ว  2552 
 222   จุฬาลักษณ์  รอยวิรัตน์ หญิง  16 บางแก้ว  2552 
 223   จิตรา  บุญเฉลียว หญิง  10 ศีรษะจรเข้น้อย  2553 
 224   ธัญพร  จันทร์ถนอม หญิง  8 บางจาก  2553 
 225   นฤมล  ทรัพย์ประดิษฐ์ หญิง  7 บางยอ  2553 
 226   ศิราพร  วงศาสนธ์ หญิง  3 บางจาก  2553 
 227   ภัคมนต์กานต์  วงษ์ธนเชษฐ์ หญิง  13 บางกอบัว  2553 
 228   มลฤดี  ขันใกล้ หญิง  2 แพรกษาใหม่  2552 
 229   นิธินันท์  กิตติอัคราสิทธิ์ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2552 
 230   สุวพักตร์ภรณ์  รัตนวราหะ หญิง  6 แพรกษา  2553 
 231   รุ่งฤดี  ภิรมย์ไกรภักดิ์ หญิง  6 แพรกษา  2553 
 232   พิมลพัตร์  ไสยพันธ์ หญิง  5 แพรกษาใหม่  2552 
 233   เจษฎาพงษ์  บุญวัฒนามั่น ชาย  7 เทพารักษ์  2553 
 234   สมบูรณ์  วรรณระกากิจ หญิง  7 เทพารักษ์  2552 
 235   กนกวรรณ  กลุดนิ่ม หญิง  6 บางเมือง  2552 
 236   อำไพ  คงแก้ว หญิง  6 แพรกษา  2553 
 237   ฉัตรรัตน์  นันท์ธนวิมล หญิง  2 บางเมือง  2552 
 238   ชริยา  อติสุคนธ์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 239   วชิรา  วิชยานุวัติ หญิง  7 บางเมือง  2552 
 240   วาทินี  อนุสิทธิ์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 241   กิตติมา  ปาลวัฒน์ หญิง  6 บางเมือง  2552 
 242   ปวีณา  สมยศ หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 243   รวีวรรณ  สุขสมบุญ หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 244   ปนัดดา  แก้วศรี หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 245   กิ่งกมล  ดอกดิน หญิง  0 ปากน้ำ  2552 
 246   อรวรรณ  พูนผล หญิง  13 คลองด่าน  2553 
 247   ไวพจน์  พุ่มโพธิ์ ชาย  4 บางเมือง  2552 
 248   ประชุม  สังข์เงิน หญิง  4 ท้ายบ้านใหม่  2552 
 249   ปทุมทิพย์  แถมกิ่ง หญิง  6 ท้ายบ้านใหม่  2552 
 250   รัชสุดา  นุตาลัย หญิง  1 บางกอบัว  2553 
 251   วิรัตน์  ไชยมาศ ชาย  4 บางเมือง  2552 
 252   ลักษมี  จันทร์สมิตมาศ หญิง  5 บางเมืองใหม่  2553 
 253   สุธินี  วังคำ หญิง  5 บางพึ่ง  2553 
 254   จีราภรณ์  จินตานนท์ หญิง  5 บางพึ่ง  2553 
 255   ปทุมทิพย์  เมตตามิติกร หญิง  12 บางพึ่ง  2553 
 256   อรธิชา  สิริปัญญาไว หญิง  1 บางพึ่ง  2553 
 257   จันโท  สองทวี ชาย  18 บางพึ่ง  2553 
 258   วิไล  หลำวรรณะ หญิง  7 บางโฉลง  2551 
 259   กาญจนา  ลักษณะ หญิง  5 ศีรษะจรเข้ใหญ่  2553 
 260   ยุพา  แก้วธำรงค์ หญิง  10 บางน้ำผึ้ง  2552 
 261   ทิวาพร  อัศวเสนางคนิกร หญิง  1 บางเสาธง  2553 
 262   ทัศนีย์วรรณ  ฉิมพลี หญิง  1 บางเสาธง  2553 
 263   เบญจวรรณ  สังข์ขาว หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 264   บังอร  ชูอำไพ หญิง  3 ราชาเทวะ  2552 
 265   ประสงค์  สุขศรีขาว ชาย  3 บางโฉลง  2552 
 266   ภัชนี  เหมริด หญิง  11 บางน้ำผึ้ง  2553 
 267   สุมาลี  แผ้วใจดี หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 268   ศิริพร  พูลสุข หญิง  3 บางน้ำผึ้ง  2553 
 269   วราพร  งามขำ หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 270   ณิชาดา  วิชญวิภากุล หญิง  2 ราชาเทวะ  2552 
 271   ธัญยา  ชื่นเกษม หญิง  6 ราชาเทวะ  2552 
 272   พรพิมล  ฉายผ่องใส หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 273   พิมลรัตน์  ช้างแก้ว หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 274   วิไล  สิงโต หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 275   อุษา  ฉายผ่องใส หญิง  5 ราชาเทวะ  2552 
 276   อนงค์  ชื่นเกษม ชาย  5 ราชาเทวะ  2552 
 277   ธวัชชัย  ศรีษาเอี่ยม ชาย  9 ราชาเทวะ  2552 
 278   เพชรกรณ์  ยงยุทธ์ หญิง  13 ราชาเทวะ  2552 
 279   สิทธิชัย  พังโพธิ์ ชาย  10 ราชาเทวะ  2552 
 280   นาวิน  ทองดี ชาย  12 ราชาเทวะ  2552 
 281   ธวุทธิ์  อนุหนายนต์ ชาย  13 ราชาเทวะ  2548 
 282   สุวิชญา  พิมดี หญิง  6 คลองด่าน  2552 
 283   อารมณ์  ยืนยง หญิง  6 คลองด่าน  2552 
 284   กานต์พิชชา  เกตุเกลี้ยง หญิง  1 บางบ่อ  2553 
 285   นคร  เผือกบางนา ชาย  1 บางเพรียง  2552 
 286   อรัญญา  เพ็ญสุข หญิง  8 บางหัวเสือ  2553 
 287   วารีทิพย์  วุฒิชัยวัฒน์ หญิง  4 สำโรง  2553 
 288   พัทธ์ธีรา  บุญมา หญิง  5 สำโรง  2553 
 289   ศรายุทธ์  โพธิวัฒน์ ชาย  4 สำโรงเหนือ  2553 
 290   กอบกิจ  สุริยะมณี ชาย  6 บางเมืองใหม่  2553 
 291   วาสนา  นันทะ หญิง  6 บางเมืองใหม่  2553 
 292   พัชราภรณ์  จันทร์ลอย หญิง  5 บางเมือง  2553 
 293   รัตจันทร์  แก่นยิ่ง หญิง  8 ท้ายบ้านใหม่  2554 
 294   อำภา  เชาวนทรงธรรม หญิง  8 สำโรงเหนือ  2551 
 295   ฐานิศวร์  ประเสริฐสมเจริญ หญิง  5 บางเมือง  2552 
 296   เนาวรัตน์  ปั่นศิริ หญิง  5 บางเมือง  2552 
 297   คำรณ  อ่อนละมัย ชาย  5 บางเมือง  2552 
 298   ภาณุพงศ์  พุทธรัตนมณี ชาย  1 บางยอ  2554 
 299   กฤษณะ  สากลวารี ชาย  3 บางครุ  2554 
 300   มยุรี  ศรีสุวรรณ หญิง  3 บางครุ  2554 
 301   อรัญญา  ศรีสรรค์ หญิง  1 บางหัวเสือ  2554 
 302   สมคิด  มีชัยโย หญิง  1 บางแก้ว  2553 
 303   จำรัส  หงษ์สุวรรณ หญิง  1 บางพลีใหญ่  2554 
 304   นงนุช  ฤทธิเรือง หญิง  1 บางแก้ว  2554 
 305   กาญจนา  หรรษกุล หญิง  1 บางแก้ว  2554 
 306   พิศมัย  ซอนรัมย์ หญิง  1 หนองปรือ  2554 
 307   ธัญญวีร์  ศิริรัตน์ หญิง  1 บางเสาธง  2552 
 308   วสันต์  ส่านประสงค์ หญิง  0 บ้านคลองสวน 
 309   ศุกัญจาพัทย์  เลี้ยงรักษา หญิง  3 บ้านคลองสวน  2555 
 310   ธนวรรณ  ชั้นประเสริฐ หญิง  3 บ้านคลองสวน  2555 
 311   มนต์วิชัย  รอดภัย ชาย  0 บ้านคลองสวน  2555 
 312   พรปรียา  ดวงขาว หญิง  10 ในคลองบางปลากด  2554 
 313   จารุวรรณ  จิตต์อาษา หญิง  2 บ้านคลองสวน  2554 
 314   มณี  คำหวาน หญิง  1 บางโปรง  2554 
 315   ชัยชนะ  ชัยอำพล ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 316   ระมิ่ง  ประทุมสุวรรณ หญิง  5 บางด้วน  2554 
 317   วาสนา  ดีประเสริฐวงค์ หญิง  8 บางด้วน  2554 
 318   อริญชยา  บุณยามระ หญิง  10 บางเมืองใหม่  2552 
 319   สายชล  เพียรไธสง หญิง  5 บางเมือง  2553 
 320   จำปี  คงทรัพย์ หญิง  5 บางเมือง  2553 
 321   พนม  ทองธรรม ชาย  2 บางพลีใหญ่  2555 
 322   นาตยา  อินทร์เจริญ หญิง  5 บางพลีใหญ่  2555 
 323   ศิลาพงษ์  หิรัญวัฒน์ ชาย  7 บางโฉลง  2555 
 324   อัมพร  สุวรรณวิจิตต์ หญิง  7 บางโฉลง  2555 
 325   สายหยุด  ลำจวน หญิง  7 บางโฉลง  2555 
 326   ทวี  โพธิ์พยัคฆ์ ชาย  7 บางโฉลง  2555 
 327   ภิญโญชัย  หอมสมบัติ ชาย  6 บางโฉลง  2555 
 328   เอื้อมพร  รุ้งทิม หญิง  5 ในคลองบางปลากด  2555 
 329   ปราณี   ตลับศรี หญิง  10 ในคลองบางปลากด  2555 
 330   สุรีรัตน์  อารีย์ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 331   เล็ก  สุทธิสิงหนาท หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 332   สมศักดิ์  กลิ่นขจร ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 333   สมาน  ชำนะหาร ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 334   ยุวดี  ประมวลพัฒน์ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 335   สิทธิศักดิ์  เนื้อนิ่ม ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 336   สมใจ  พรปรีดาวรรณ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 337   อัมพรทิพย์  พุฒพินิจ หญิง  0 สำโรงเหนือ  2555 
 338   ไพศาล  วีรชาติวัฒนา ชาย  0 สำโรงเหนือ  2555 
 339   สุดารัตน์  รัตนอยู่พลี หญิง  2 แพรกษาใหม่  2555 
 340   วนิดา  ขันใกล้ หญิง  2 แพรกษาใหม่  2555 
 341   กนก  จรรยา ชาย  2 แพรกษาใหม่  2555 
 342   จันทิรา  ศิริวัฒนสกุล หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 343   แววดาว  พงศ์พิศาลกุล หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 344   อภิปภา  ทองนิธิศิริ หญิง  3 แพรกษาใหม่  2555 
 345   ณิชชาภัทร  มีชัย หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 346   อุไรรัตน์  ศรีโหร หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 347   สาธิตา  เข็มทอง หญิง  5 แพรกษาใหม่  2555 
 348   วิมล  สรงสุคนธ์ หญิง  4 บ้านคลองสวน  2555 
 349   กิจณะธิพงศ์  สมสอาดจธกุล ชาย  3 ปากคลองบางปลากด  2557 
 350   ประไพพิศ  เจียรอัญมณีกุล หญิง  4 บางเมือง  2557 
 351   อารุณี  พวงสำเภา หญิง  2 ท้ายบ้านใหม่  2557 
 352   ธัญภา  แสงภักดีเจริญ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 353   ฉัตรวิมล  เต่าทอง หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 354   อัชฎาภรณ์  กระจ่างพุ่ม หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 355   สมหญิง  อาจวาทิน หญิง  0 ปากน้ำ 
 356   สิทธิชัย  ภาวศุทธิพร ชาย  0 ปากน้ำ  2557 
 357   นิรมล  จันทรเกตุ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 358   อินทิรา  สังสาตร์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 359   ดวงใจ  วงษ์ดี หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 360   เมษา  เวชประสิทธิ์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 361   บุรัสกร  พวงศิลป์ หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 362   ชัยวัฒน์  แซ่ลื้อ ชาย  0 ปากน้ำ  2557 
 363   อุไร  ห่านวิไล หญิง  0 ปากน้ำ  2557 
 364   วรางคณา  สังข์ทอง หญิง  3 สำโรงเหนือ  2557 
 365   พัชรินทร์  โพธิกุล หญิง  9 สำโรงเหนือ  2557 
 366   เสาวนีย์  ศิริวัฒน์ หญิง  7 บางด้วน  2558 
 367   รสสุคนธ์  พัฒน์อัครพร หญิง  2 บางเมืองใหม่  2558 
 368   อนุมัติ  วัชรประทีปสกุล ชาย  3 บางเมืองใหม่  2558 
 369   นพวรรณ  โพธา หญิง  3 บางเมือง  2558 
 370   สิริรัตน์  เจริญศรี หญิง  4 เทพารักษ์  2558 
 371   อัญชลี  สีตลาภินันท์ หญิง  1 บางเมืองใหม่  2558 
 372   ชนิดาพร  หวังสมนึก หญิง  5 บางเมืองใหม่  2558 
 373   ธนาวดี  เรืองอุทัย หญิง  2 บางเมือง  2558 
 374   นิตย์  คมสรรพ์ หญิง  7 บางเมือง  2558 
 375   ปรีชา  สุภรเชาว์ หญิง  7 บางเมือง  2558 
 376   สมชาย  นวมบานพับ ชาย  4 บางโฉลง  2559 
 377   ชนม์นิภา  คำภา หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 378   สุรชาติ  สิงห์กันต์ ชาย  0 ปากน้ำ  2560 
 379   รติรส  ทัศนา หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 380   ธันย์ชนก  ศิริ หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 381   บุษบง  ไทยกลัด หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 382   ชิดชนก  วรรณคีรี หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 383   สัญญา  ฉายสุวรรณ หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 384   สมถวิล  ขำเชย หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 385   กนิษฐา  ศรีฟ้า หญิง  0 ปากน้ำ  2560 
 386   เทิดศักดิ์  สรรพวิชา ชาย  0 ปากน้ำ  2560 
 387   บุษดี  พิศาลธนนันท์ ชาย  0 บางปู  2560 
 388   เมตตา  วงศ์พิมพ์พระ หญิง  0 แพรกษาใหม่  2560 
 389   สุกฤษ  เกิดผล ชาย  5 แพรกษาใหม่  2560 
 390   สมชาย  ขำน้อย ชาย  5 แพรกษาใหม่  2560 
 391   พสชนัน  จุมพลา หญิง  0 บางเมือง  2560 
 392   อภิญญา  ปานช่วย หญิง  0 บางเมืองใหม่  2560 
 393   รัชนี  นาคจู หญิง  4 บางโปรง  2560 
 394   ลักษณา  ศุภวรรณเจษฎ์ หญิง  0 เทพารักษ์  2560 
 395   กาเหว่า  สว่างอารมณ์ หญิง  0 ท้ายบ้าน  2560 
 396   พวงพิศ  วรรณมณี หญิง  8 ท้ายบ้านใหม่  2560