รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่พิมพ์ปีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ น้อยกว่า ปี 2520 หรือ ไม่ระบุปีลงทะเบียน ฯลฯ
(รายชื่อ อสม. ที่มีสิทธิ์รับเงินค่าป่วยการ แต่ไม่มีสิทธิ์รับเข็ม เนื่องจากปีลงทะเบียนไม่สมบูรณ์)

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล        ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน