รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่มีอายุการทำงานระหว่าง 20 - 24 ปี

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล        ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน