รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ใหม่ ที่มีอายุการทำงานน้อยกว่า 4 ปี

จังหวัด / อำเภอ / ตำบล        


ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน