รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ที่พ้นสภาพ


จังหวัด / อำเภอ / ตำบล        


ลำดับ ชื่อ นามสกุล วันพ้นสภาพ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน