รายงานแสดงรายชื่อประธาน อสม.

เลือกระดับตำแหน่งประธานของ อสม.

แห่งประเทศไทย || ระดับภาค || ระดับเขต || ระดับจังหวัด || ระดับอำเภอ || ระดับตำบล || ระดับหม่บ้าน

ลำดับ ชื่อ นามสกุล จังหวัด อำเภอ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน ระดับตำแหน่งประธาน อสม.
 1   กัลยา  มณีรัตน์ สงขลา สิงหนคร  ม่วงงาม  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 2   จันทร์ฉาย  สุภากาวี ลำปาง เกาะคา  วังพร้าว  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 3   สมหมาย  พราหมนาเวศ ชุมพร พะโต๊ะ  พะโต๊ะ  2523  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 4   สำรวย  เลือดกุมภา บุรีรัมย์ นางรอง  หนองโบสถ์  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 5   วิจิตร  อาชีวะ ตราด เมืองตราด  ห้วงน้ำขาว  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 6   ทอง   ศีละวงษ์ ขอนแก่น น้ำพอง  บัวใหญ่  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 7   สาลี  ลอยเลื่อน อ่างทอง ป่าโมก  บางเสด็จ  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 8   อุดร  พรมลี มหาสารคาม วาปีปทุม  หนองไฮ  2538  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 9   มูฮำหมัดอัซมิน  บาหะ ปัตตานี ยะรัง  ปิตูมุดี  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 10   คล่อง  ชื่นอารมณ์ สตูล ทุ่งหว้า  นาทอน  2523  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 11   มณี  อรินต๊ะ เชียงใหม่ หางดง  หนองแก๋ว  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 12   ฉิม  ทับทอง กระบี่ เกาะลันตา  ศาลาด่าน  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 13   บุญส่วน  สังขะนันท์ ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี  ตำบลกบินทร์  2530  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 14   สังข์  เหลาอุดม สุรินทร์ ท่าตูม  ท่าตูม  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 15   สุธาดา  ยอดทองถาวร เพชรบุรี ท่ายาง  วังไคร้  2538  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 16   ไพฑูรย์  บุญอารักษ์ ลพบุรี ชัยบาดาล  นิคมลำนารายณ์  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 17   ประดิษฐ์  พรหมเนาว์ หนองคาย ท่าบ่อ  หนองนาง  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 18   สมพงษ์  เสนใส พัทลุง ศรีนครินทร์  ชุมพล  2546  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 19   จำรัส  คำรอด ฉะเชิงเทรา แปลงยาว  หนองไม้แก่น  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 20   โกศล  ทองกรอย ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน  แม่รำพึง  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 21   แวซัมเซีย  นิอิสมัย ปัตตานี เมืองปัตตานี  รูสะมิแล  2543  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 22   พิสิษฐ์  ทองบ่อ ศรีสะเกษ ราษีไศล  สร้างปี่  2521  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 23   พันทิพย์  ปัทกริฤ สมุทรปราการ บางพลี  บางแก้ว  2524  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 24   ทัน  ทิมอินทร์ ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย  ช้างแรก  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 25   กฤษฎิภาส  เฉลาฉายแสง ระยอง เขาชะเมา  ชำฆ้อ  2524  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 26   จำลอง  ศรีศาลา ร้อยเอ็ด เสลภูมิ  กลาง  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 27   สงบ  คณะพล สกลนคร เมืองสกลนคร  เหล่าปอแดง  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 28   กิตติ  พงษ์เภา นครปฐม เมืองนครปฐม  ตาก้อง  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 29   ฉวีวรรณ  รัตนมหาวรรณ ปทุมธานี ธัญบุรี  บึงยี่โถ  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 30   สุนันทา  ผดุ้งกูล สงขลา หาดใหญ่  บ้านพรุ  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 31   บุญธรรม  บานเย็นงาม เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์  สะเดียง  2533  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 32   อุดมชัย  นวลไผ่ พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก  หัวรอ  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 33   แสวง  นาคยาน นนทบุรี ปากเกร็ด  ปากเกร็ด  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 34   ประเสริฐทรัพย์  คำนนท์มีฤทธิ์ มุกดาหาร นิคมคำสร้อย  นิคมคำสร้อย  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 35   เจ๊ะอูมา  ดือราแม ยะลา กรงปินัง  ปุโรง  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 36   กฤษณะ  เถื่อนจุ้ย สิงห์บุรี อินทร์บุรี  ประศุก  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 37   จริน  อินทอง ตรัง รัษฎา  หนองปรือ  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 38   ผ่องนภา  เนียมน่วม สุโขทัย เมืองสุโขทัย  ปากแคว  2530  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 39   สนั่น  ถึงสุข แพร่ สูงเม่น  ดอนมูล  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 40   สุชาติ  ภู่สีทอง กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร  เทพนคร  2538  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 41   เอนก  สิทธิ น่าน เมืองน่าน  ดู่ใต้  2544  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 42   ยุพิน  สีต๊ะสาร น่าน นาน้อย  บัวใหญ่  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 43   สุนัน  เอี่ยมแม้น นนทบุรี บางบัวทอง  บางรักพัฒนา  2552  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 44   นภัทร  เรือนสำลี สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร  โคกขาม  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 45   มงคล  ติยวัฒน์เรืองกุล ลำพูน บ้านโฮ่ง  ป่าพลู  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 46   สองศรี  แสงศรี ยโสธร เลิงนกทา  สร้างมิ่ง  2526  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 47   เหรียญ  บุญสำลี นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์  เกรียงไกร  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 48   สุวรรณา  กอบตระกูล จันทบุรี แหลมสิงห์  คลองน้ำเค็ม  2524  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 49   วิโรจน์  เทพทุ่งหลวง สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์  ช้างซ้าย  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 50   กิ่งก้าน  ลือชา เชียงใหม่ สันกำแพง  บวกค้าง  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 51   สมงาม  ศรีตะลา กำแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี  แสนตอ  2528  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 52   สุวรรณ์  วงค์เรือง พะเยา เมืองพะเยา  บ้านต๋อม  2528  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 53   พันธ์  อ่อนเกลี้ยง พัทลุง ศรีบรรพต  ตะแพน  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 54   มยุรา  คันธานนท์ พังงา ท้ายเหมือง  บางทอง  2533  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 55   สุเมธี   ทองเสมอ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  ตลาดใหญ่  2546  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 56   ลำปาง  อินทร์นอก ชัยภูมิ หนองบัวระเหว  วังตะเฆ่  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 57   ประชวน  รักนาค สุโขทัย บ้านด่านลานหอย  หนองหญ้าปล้อง  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 58   ก๋องแก้ว  ปินคำ เชียงใหม่ แม่แจ่ม  ช่างเคิ่ง  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 59   อมรินทร์  นิ่มนวล ชลบุรี เมืองชลบุรี  คลองตำหรุ  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 60   สำเนา  พุกผาสุข สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  เจ็ดริ้ว  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 61   บุญล้อม  มะโน ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย  ดอนโอง  2553  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 62   วิลัยวัลย์  ธงสันเทียะ นครราชสีมา ด่านขุนทด  ด่านใน  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 63   ศิวโรฒ  จิตนิยม กาญจนบุรี พนมทวน  หนองสาหร่าย  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 64   ชัชวาลย์  มหาสารินันทน์ ชัยภูมิ แก้งคร้อ  หนองไผ่  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 65   มี  ไชยนัน ลำปาง เมืองลำปาง  ชมพู  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 66   ประเทือง  หาญใต้ ตาก เมืองตาก  วังประจบ  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 67   พรทิพย์  พงศาพรรณราย แม่ฮ่องสอน สบเมย  แม่คะตวน  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 68   พัฒนา  พรมเผ่า สระแก้ว เมืองสระแก้ว  บ้านแก้ง  2535  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 69   พิพัฒน์  นามสุข เชียงราย พาน  เจริญเมือง  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 70   ศักชัย  เยื้องโยธา สุราษฎร์ธานี พนม  ต้นยวน  2544  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 71   สมศักดิ์  การีพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  เสนา  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 72   อำนาจ  เจริญอินทร์ เลย ภูเรือ  ร่องจิก  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 73   ธนัย  พ้นภัย สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  บางจะเกร็ง  2530  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 74   สัมรวย  วาปีโท บุรีรัมย์ หนองกี่  ดอนอะราง  2555  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 75   มลิวัน  คำโคตสุน หนองบัวลำภู นาวัง  นาแก  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 76   สุมิตร  ภักมี เลย เอราวัณ  เอราวัณ  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 77   มารีแย  อามูบาซา ปัตตานี มายอ  ลุโบะยิไร  2533  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 78   จตุพร  ยะพลหา สกลนคร เต่างอย  นาตาล  2535  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 79   เจะอุเส็น  โต๊ะสา สงขลา นาทวี  นาทวี  2532  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 80   ณัฐพล  จิตรยมนานันท์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  วิศิษฐ์  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 81   สมภพ  คงเสน่ห์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 82   คมกริช  จิตรยมนานันท์(เปลี่ยนชื่อ) บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  โซ่  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 83   ปัญญา  โขงรัมย์ บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์  บ้านยาง  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 84   วิจิตร  ภูผาสิทธิ์ กาฬสินธุ์ ห้วยผึ้ง  คำบง  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 85   สมหวัง  ชูชาติ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม  ท่าเรือ  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 86   ศรีวิลัย  จันอ้วน บึงกาฬ โซ่พิสัย  หนองพันทา  2557  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 87   ถวิล  สุวรรณพันธ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 88   วี  โพธิ์บัณฑิต บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 89   อนุรักษ์  มาลาพงษ์ บึงกาฬ โซ่พิสัย  โซ่  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 90   ศศิมาพร  จันทร์อ้วน บึงกาฬ เซกา  บ้านต้อง  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 91   บังอร  จันทร์อ้วน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  โคกก่อง  2557  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 92   ลำไพ  จันทร์อ้วน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 93   บุญศรี  จันทร์อ้วน บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ  บึงกาฬ  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 94   ธวัชชัย  คำสอนพันธ์ หนองบัวลำภู เมืองหนองบัวลำภู  กุดจิก  2553  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 95   ปทิตตา  เจริญชัย ตราด เมืองตราด  วังกระแจะ  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 96   ฐาปนพงศ์  มังคลาด พะเยา เชียงคำ  เชียงบาน  2526  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 97   ภิรมณ์พร  ถือพลอย แพร่ เมืองแพร่  ทุ่งกวาว  2533  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 98   มานพ  ก้อนเพชร พิจิตร ตะพานหิน  วังหว้า  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 99   เวคิน  วัชรเวโรจน์ กำแพงเพชร เมืองกำแพงเพชร  คณฑี  2546  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 100   สมจิตร  ชูวงษ์ ชัยนาท เนินขาม  สุขเดือนห้า  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 101   กานดา   นันชัยกลาง แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน  จองคำ  2543  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 102   วีณา  ชวนชอบ พังงา ตะกั่วป่า  บางม่วง  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด