รายงานแสดงรายชื่อประธาน อสม.

เลือกระดับตำแหน่งประธานของ อสม.

แห่งประเทศไทย || ระดับภาค || ระดับเขต || ระดับจังหวัด || ระดับอำเภอ || ระดับตำบล || ระดับหมู่บ้าน


ลำดับ เขต ชื่อ นามสกุล จังหวัด อำเภอ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน ระดับตำแหน่งประธาน อสม.
 1  เขตสุขภาพที่ 4   อารีย์  ณรงค์น้อย นนทบุรี บางบัวทอง  บางบัวทอง  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 2  เขตสุขภาพที่ 4   สมบูรณ์  จันทร์คำ ปทุมธานี ลำลูกกา  ลาดสวาย  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 3  เขตสุขภาพที่ 4   สมศักดิ์  การีพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา อุทัย  เสนา  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 4  เขตสุขภาพที่ 4   สาลี  ลอยเลื่อน อ่างทอง ป่าโมก  บางเสด็จ  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 5  เขตสุขภาพที่ 3   สมจิตร  ชูวงษ์ ชัยนาท เนินขาม  สุขเดือนห้า  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 6  เขตสุขภาพที่ 3   นงนุช  ใจเอี่ยม ชัยนาท หันคา  เด่นใหญ่  2546  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 7  เขตสุขภาพที่ 4   ถนัด  นวลแดง สระบุรี เสาไห้  ท่าช้าง  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 8  เขตสุขภาพที่ 6   อมรินทร์  นิ่มนวล ชลบุรี เมืองชลบุรี  คลองตำหรุ  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 9  เขตสุขภาพที่ 6   กฤษฎิภาส  เฉลาฉายแสง ระยอง เขาชะเมา  ชำฆ้อ  2524  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 10  เขตสุขภาพที่ 6   ณรงค์  พร้อมพวก จันทบุรี ท่าใหม่  เขาบายศรี  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 11  เขตสุขภาพที่ 6   วิจิตร  อาชีวะ ตราด เมืองตราด  ห้วงน้ำขาว  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 12  เขตสุขภาพที่ 6   ประเสริฐ  นรินทร์วงษ์ ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี  บ้านพระ  2543  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 13  เขตสุขภาพที่ 4   ประสิทธิ์  มหิธิธรรมธร นครนายก เมืองนครนายก  พรหมณี  2548  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 14  เขตสุขภาพที่ 6   พัฒนา  พรมเผ่า สระแก้ว เมืองสระแก้ว  บ้านแก้ง  2535  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 15  เขตสุขภาพที่ 9   วิลัยวัลย์  ธงสันเทียะ นครราชสีมา ด่านขุนทด  ด่านใน  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 16  เขตสุขภาพที่ 9   ศุภลักษณ์  สุขบรรณ์ สุรินทร์ สำโรงทาบ  หมื่นศรี  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 17  เขตสุขภาพที่ 9   จอมสี  สุขเทอญ สุรินทร์ สำโรงทาบ  หมื่นศรี  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 18  เขตสุขภาพที่ 9   สังข์  เหลาอุดม สุรินทร์ ท่าตูม  ท่าตูม  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 19  เขตสุขภาพที่ 9   พรทิพย์  บุราคร สุรินทร์ สำโรงทาบ  หมื่นศรี  2552  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 20  เขตสุขภาพที่ 9   สุภัตร  สุภาวหา สุรินทร์ สำโรงทาบ  หมื่นศรี  2554  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 21  เขตสุขภาพที่ 9   นวน  สุขบรรณ์ สุรินทร์ สำโรงทาบ  หมื่นศรี  2547  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 22  เขตสุขภาพที่ 10   พายัพ  ณภัทรหนองบัว ศรีสะเกษ โนนคูณ  โนนค้อ  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 23  เขตสุขภาพที่ 10   อุทัย  งามสาย อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี  กระโสบ  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 24  เขตสุขภาพที่ 10   กลม  บุญเนตร ยโสธร เลิงนกทา  โคกสำราญ  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 25  เขตสุขภาพที่ 9   บุญกอง  หล้าเพชร ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์  บ้านยาง  2544  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 26  เขตสุขภาพที่ 10   นารี  ทองมี อำนาจเจริญ เมืองอำนาจเจริญ  บุ่ง  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 27  เขตสุขภาพที่ 8   บุญล้อม  กางศรี บึงกาฬ พรเจริญ  ดอนหญ้านาง  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 28  เขตสุขภาพที่ 8   คงศักดิ์  สวัสดิภาพ หนองบัวลำภู นาวัง  วังทอง  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 29  เขตสุขภาพที่ 7   ทอง   ศีละวงษ์ ขอนแก่น น้ำพอง  บัวใหญ่  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 30  เขตสุขภาพที่ 8   อำนาจ  เจริญอินทร์ เลย ภูเรือ  ร่องจิก  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 31  เขตสุขภาพที่ 8   อภินันท์  อุตมะ หนองคาย ศรีเชียงใหม่  บ้านหม้อ  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 32  เขตสุขภาพที่ 7   ไสว  แก้วทะชาติ มหาสารคาม กันทรวิชัย  กุดใส้จ่อ  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 33  เขตสุขภาพที่ 7   โสภณ  แสนหล้า ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี  นิเวศน์  2521  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 34  เขตสุขภาพที่ 8   ปรีชา  วงศ์วิวงค์ นครพนม ปลาปาก  มหาชัย  2535  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 35  เขตสุขภาพที่ 8   สมชอบ  นิติพจน์ นครพนม ปลาปาก  ปลาปาก    ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 36  เขตสุขภาพที่ 10   ศักดา  อาจวิชัย มุกดาหาร หนองสูง  บ้านเป้า  2535  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 37  เขตสุขภาพที่ 1   กิ่งก้าน  ลือชา เชียงใหม่ สันกำแพง  บวกค้าง  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 38  เขตสุขภาพที่ 1   อุดม  ปิงคะยอม ลำพูน เมืองลำพูน  มะเขือแจ้  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 39  เขตสุขภาพที่ 1   จันทร์ฉาย  สุภากาวี ลำปาง เกาะคา  วังพร้าว  2534  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 40  เขตสุขภาพที่ 2   วสันต์  อยู่เจริญกิจ อุตรดิตถ์ พิชัย  ในเมือง  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 41  เขตสุขภาพที่ 1   ภิรมณ์พร  ถือพลอย แพร่ เมืองแพร่  ทุ่งกวาว  2533  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 42  เขตสุขภาพที่ 1   ยุพิน  สีต๊ะสาร น่าน นาน้อย  บัวใหญ่  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 43  เขตสุขภาพที่ 1   ฐาปนพงศ์  มังคลาด พะเยา เชียงคำ  เชียงบาน  2526  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 44  เขตสุขภาพที่ 1   บุญปั๋น  ดู่แก้ว เชียงราย แม่จัน  ป่าตึง  2536  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 45  เขตสุขภาพที่ 1   ธีรเดช  ปันนะ แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง  แม่สะเรียง  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 46  เขตสุขภาพที่ 3   อดิศักดิ์  กองทรง นครสวรรค์ ชุมแสง  ทับกฤชใต้  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 47  เขตสุขภาพที่ 3   ธันยพัต  ดีวัน อุทัยธานี บ้านไร่  หูช้าง  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 48  เขตสุขภาพที่ 2   บังอร  แก่นเขียว ตาก สามเงา  วังหมัน  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 49  เขตสุขภาพที่ 2   ผ่องนภา  เนียมน่วม สุโขทัย เมืองสุโขทัย  ปากแคว  2530  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 50  เขตสุขภาพที่ 2   วสันต์  กล่ำสี พิษณุโลก บางระกำ  ท่านางงาม  2544  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 51  เขตสุขภาพที่ 3   มานพ  ก้อนเพชร พิจิตร ตะพานหิน  วังหว้า  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 52  เขตสุขภาพที่ 5   วิญญา  สอยเหลือง ราชบุรี ดำเนินสะดวก  ประสาทสิทธิ์  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 53  เขตสุขภาพที่ 5   ศิวโรฒ  จิตนิยม กาญจนบุรี พนมทวน  หนองสาหร่าย  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 54  เขตสุขภาพที่ 5   กิตติ  พงษ์เภา นครปฐม กำแพงแสน  กระตีบ  2542  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 55  เขตสุขภาพที่ 5   วิสิทธิ์  วันสีแก้ว นครปฐม บางเลน  นราภิรมย์  2545  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 56  เขตสุขภาพที่ 5   รัชต์ญาณ์  เกตุแก้ว สมุทรสาคร บ้านแพ้ว  เกษตรพัฒนา  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 57  เขตสุขภาพที่ 5   ธนัย  พ้นภัย สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  บางจะเกร็ง  2530  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 58  เขตสุขภาพที่ 5   สำราญ  กาลศิริศิลป์ เพชรบุรี บ้านแหลม  บ้านแหลม  2529  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 59  เขตสุขภาพที่ 5   ภณิตา  ประกอบชาติ ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี  ปากน้ำปราณ  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 60  เขตสุขภาพที่ 11   วิชิตร  บุญชูเกียรติ นครศรีธรรมราช ช้างกลาง  ช้างกลาง  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 61  เขตสุขภาพที่ 11   โกวิทย์  กุลสวรรค์ พังงา กะปง  เหล  2537  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 62  เขตสุขภาพที่ 11   ทวีศักดิ์  ศรอินทร์ ภูเก็ต เมืองภูเก็ต  กะรน  2549  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 63  เขตสุขภาพที่ 11   นัฐริกา  มานะบุตร ภูเก็ต ถลาง  เชิงทะเล  2528  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 64  เขตสุขภาพที่ 11   สมหวัง  ชูชาติ สุราษฎร์ธานี บ้านนาเดิม  ท่าเรือ  2541  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 65  เขตสุขภาพที่ 11   สมศักดิ์  เสบสบาย ระนอง กะเปอร์  ม่วงกลวง  2543  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 66  เขตสุขภาพที่ 11   ระพี  น้ำจันทร์ ระนอง สุขสำราญ  นาคา  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 67  เขตสุขภาพที่ 12   คล่อง  ชื่นอารมณ์ สตูล ทุ่งหว้า  นาทอน  2523  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 68  เขตสุขภาพที่ 12   ภมร  กลิ่นหอม ตรัง สิเกา  นาเมืองเพชร  2540  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 69  เขตสุขภาพที่ 12   พันธ์  อ่อนเกลี้ยง พัทลุง ศรีบรรพต  ตะแพน  2525  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 70  เขตสุขภาพที่ 12   อุไร  ด้วงเสน พัทลุง ศรีนครินทร์  อ่างทอง  2522  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 71  เขตสุขภาพที่ 12   เจ๊ะอูมา  ดือราแม ยะลา กรงปินัง  ปุโรง  2527  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด 
 72  เขตสุขภาพที่ 12   มะรอนิง  ยูนุ นราธิวาส เมืองนราธิวาส  กะลุวอเหนือ  2546  ประธานชมรม อสม. ระดับจังหวัด