รายงานตารางรายชื่อและที่อยู่ อสม. และสมาชิกครอบครัวทั้งหมด จำแนกตามตำบล และอำเภอ


จังหวัด / อำเภอ / ตำบล         เลือกสถานะ

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ หมู่ที่ ตำบล สถานะ( อสม. / คู่สมรส / บุตร)